На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009,99/2011-др. закон и 44/2018 – др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), члана 5. и члана 9. Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средставаза подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења број:024-1/2024-05-III од 31.05.2024.године, Одлуке  о буџету општине Топола  за 2024 годину(„Службени гласник СО Топола“ број 5/2014 и 13/2024), Плана Развоја општине Топола за период 2021-2031.година, број: 110-23/2021-05-I од 27.04.2021.године, Председникопштине Топола расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ

ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса су пројекти у областима од јавног интереса на територији општине Топола у складу са дефинисаним приоритетним правцима развоја у Плану Развоја општине Топола за период 2021-2031.година,и то следеће приоритетне области:

 1. Друштвена брига о осетљивим категоријама
 2. Образовање, млади и унапређење здравих стилова живота деце
 3. Традиција, туризам и очување историјског наслеђа
 4. Заштита животне средине
 5. Пољопривреда и одрживи рурални развој

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која су регистрована на територији  општине  Топола,  односно  друге  општине  или  града  Републике Србије, с тим да се пројектне активности реализују на територији општине Топола у партнерству са организацијом цивилног друштва регистрованом на територији општине Топола и да су од општег интереса за грађане општине Топола.

Приоритет и предност имају удружења регистрована на територији општине Топола.

Право  на  коришћење  средстава  немају  удружења  грађана  која  су  регистрована  на основу Закона о спорту.

Право учешћа на јавном конкурсу немају удружења која:

 • Нису поднела извештај о реализацији пројеката/програма и/или нису оправдала

средства додељена 2021. године и/или нису извршила повраћај неутрошених средстава;

 • Су ненаменски трошила буџетска средства која су им била додељена на конкурсуиз 2021. године, па је покренут поступак раскида уговора;
 • Се не придржавају мера о антикорупционој политици;
 • Нису омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројекатафинансираних на конкурсу из 2021. године – праћење реализације пројекта и увид усву потребну документацију;
 • Су средства за реализацију одобреног пројекта/програма већ обезбедила на другиначин;
 • Имају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијамасоцијалног осигурања;
 • Су брисана из регистара надлежног органа, или су у поступку ликвидације,стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
 • Нису јавно назначила да је реализацију конкретног пројекта/програма подржалаОпштине Топола, ако је подржала пројекат/програм.

Општина Топола неће финансирати:

 • Појединце/физичка лица за учешће на конференцијама, путовањима, финансирање студија и за сличне активности;
 • Политичке и страначке организације, верске организације, групе грађана и њихове активности;
 • Владине организације или институције, укључујући школе, месне заједнице и др.;
 • Организације чији је оснивач општина Топола;
 • Активности у виду додељивања награда и спонзорстава појединцима и другиморганизацијама;
 • Активности који доносе профит удружењу;
 • Активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врстудискриминације.

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

Средства за реализацију пројеката из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету Општине Топола за 2024. годину, на основу Одлуке о буџету Општине Топола за 2024. годину у укупном износу од 1.800.000,00 динара.

Средства која нису расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена или ће се јавни  конкурспоново расписати.

Минимални износ средстава по пројекту износи 100.000,00 динара, док максимални износ по пројекту износи 500.000,00 динара за пројекте у областима:

 1. Друштвена брига о осетљивим категоријама
 2. Образовање, млади и унапређење здравих стилова живота деце
 3. Традиција, туризам и очување историјског наслеђа
 4. Заштита животне средине
 5. Пољопривреда и одрживи рурални развој

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ЈАВНИ КОНКУРС

 

Удружење  предлагач  пројекта/учесник  јавног конкурса предлог пројекта доставља на српском језику.

Пријаве на јавни конкурс подносе се Комисији за процену предлога пројеката по Јавном конкурсу упућеном организацијама цивилног друштва у 2024.години (у даљем тексту: Комисија) на посебним обрасцима који су саставни деоПравилникао поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.

Комисија, по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Пријаве на Јавни конкурс подносе се најкасније до истека последњег дана утврђеног заподношење пријаве на Јавни конкурс.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматратинеисправним.

Удружење предлагач пројекта/учесник јавногконкурса може поднети само једну пријаву најавни конкурс, са једним предлогом пројекта.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице ОпштинеТополаhttps://topola.rs/

МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Јавни конкурс траје 21 дан од дана објављивања.

Удружење предлагач пројекта/програма учесник јавног конкурса подноси пријаву Комисији утоку трајања Јавног конкурса.

Конкурсна документација, потписана од стране овлашћеног лица, са попуњеним пратећимобрасцима, доставља сеу једном штампаном примерку и електронској форми (искључиво на УСБ меморији) у пошиљци у затвореној коверти на писарници Општинске управеОпштине Топола или поштом на адресу: Општина Топола, писарница Општинске управе општине Топола, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола, са назнаком: „Пријава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса којереализују удружења грађана средствима из буџета Општине Топола за 2024. годину – не отварати”. На полеђини коверте потребно је обавезно написати пуно име иадресу удружења.

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а најдуже 5 месеци и мора бити реализован најкасније до истека буџетске године.

ПРЕГЛЕД КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ

 

Конкурсна документација  садржи:

 • Анекс 1 – Пројектни предлог;
 • Анекс 2 – Преглед буџета и план потрошње;
 • Анекс 3 – Логички оквир;
 • Анекс 4 – План активности и промоције;
 • Анекс 5 – Административни подаци о подносиоцу пројекта;
 • Анекс 6 – Финансијски идентификациони формулар;
 • Анекс 7 – Изјава о испуњености услова;
 • Анекс 8 – Изјава о непостојању двоструког финансирања;
 • Анекс 9 – Изјава о партнерству;
 • Анекс 10 – Образац биографије (CV);
 • Анекс 11 – Изјава о доступности;
 • Анекс 12 – Изјаву сагласности  да  Комисија  за  потребе  поступка  јавног конкурса/позива може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
 • Анекс 13 – Листа за проверу;
 • Другу документацију која је по процени удружења/предлагача пројекта/учесника конкурса/јавног позива, од значаја за доделу средстава.

ОСНОВНИ И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

 

Комисија оцењује пријаве пристигле у складу са условима конкурса, премакритеријумимапрописаним Правилником о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.

Оцена и избор пројеката који ће се финансирати средствима из буџета општинеТополаврши се применом основних критеријума датих у табели:

Критеријум Максималан број бодова
1. Финансијски и оперативни капацитет 15
1.1 Да ли подносилац предлога пројекта и партнери имају довољне управљачке  капацитете за спровођење пројекта (укључујући особље, опрему и способност за управљање буџетом пројекта)? 5
1.2 Да ли подносилац и партнери имају довољне стручне капацитете (посебно познавање питања на које се пројекат односи)? 5
1.3. Да ли подносилац предлога и партнери имају довољне финансијске капацитете? 5
2. Релевантност 25
2.1. Колико је пројекат релевантан у односу на циљ и један или више приоритета јавног позива? Напомена: оцена 5 (веома добро) може се добити само ако се пројекат односи барем на  један од приоритета. 5
2.2  Колико су јасно дефинисани и стратешки одабрани они који су укључени у пројекат (посредници, крајњи корисници, циљне групе), као и да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и да ли им пројекат прилази на прави начин? 5
2.3  Да ли су локалне организације укључене у припрему и реализацију пројекта? 5
2.4  Да ли пројекат поседује додатне квалитете, као што су иновативан приступ и модели добре праксе? 5
2.5  Да ли предлог заговара и унапређује  макар један од Циљева одрживог развоја? 5
3. Методологија 25
3.1 Да ли су план активности и предложене активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима и очекиваним резултатима? 5
3.2 Колико је конзистентан целокупан дизајн пројекта (а нарочито да ли одражава анализу уочених проблема и могуће спољне фактор)? 5
3.3 Да ли су ниво укључености и ангажовања партнера у реализацији пројекта задовољавајући? Напомена: уколико нема партнера, оцена ће бити 3. Остатак бодова зависиће од укључености и ангажованости партнера. 5
3.4 Да ли објективно мерљиви индикатори одговарају резултатима активности (очекивани резултати)? 5
3.5 Да ли су планиране адекватне активности комуникације (које могу допрети до свих заинтересованих страна) ради обезбеђивања видљивости пројекта? 5
4. Одрживост 20
4.1 Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? 5
4.2 Да ли ће пројекат имати вишеструки утицај? (Укључујући могућност примене на друге циљне групе или имплементацију у другим срединама и/или продужавање ефеката активности, као и размене информација о искуствима са пројекта) 5
4.3 Да ли су очекивани резултати предложених активности финансијски одрживи? (Да ли ће постојати услови који омогућују да активности наставе да постоје и на крају пројекта? Да ли ће постојати локално “власништво” над резултатима пројекта?) 5
4.4 Да ли су очекивани резултати предложених активности одрживи? (Какав ће бити структурални утицај спроведених активности – нпр. да ли ће доћи до побољшања правне регулативе, метода и правила понашања, итд.)? 5
5. Буџет и рационалност трошкова 15
5.1 Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? 5
5.2 Да ли су предложени трошкови неопходни за имплементацију пројекта? 5
5.3 Да ли је буџет јасан и да ли укључује и наративни део? 5
Максимални укупни збир 100

 

БЛИЖА УПУТСТВА О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 

Ради  потпунијег  сагледавања  квалитета  предлога  пројеката,  Комисија може тражити појашњења предлога пројекта и/или обавити интервју са удружењем предлагачем   пројекта/ учесником   конкурса,   као  и  предложити   корекцију  предлога пројекта.

Уколико подносилац предлога пројекта не пристане на предложене корекције од странеКомисије, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Чланови  комисије појединачно  бодују сваки пројекат на основу датих критеријума.Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог пројекта.

Пројекат који је вреднован  са мање од 60 бодова и који није подржала већина  чланова  Комисије  неће  бити  предмет  избора  за доделу  средстава  по јавном позиву општине Топола.

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник.

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

 И ЖАЛБЕНИ РОК

 

Комисија, у  складу  са  условима  јавног  конкурса и критеријумима, утврђује  прелиминарну  листу  изабраних  пројеката   који   ће   се   финансирати или суфинансирати из буџета општине Топола, са наведеним износима новчаних средстава, најкасније 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на јавни конкурс.

Прелиминарна  листа  објављује  се  на  званичној интернет  страници и огласној табли општине Топола,  без одлагања.

Удружење   предлагач   пројекта/учесник   јавног конкурса   има  право   увида   у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања прелиминарне листе.

На  прелиминарну  листу удружења учесници јавног конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку  о  приговору,  која  мора  бити  образложена,  Комисија  доноси  у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора.

По окончању поступка по приговорима, Комисија сачињава коначни предлог  одлуке  о  избору  пројеката  који  ће  се  финансирати  или  суфинансирати  из буџета  општине  Топола, у року  од  3  дана  од  доношења  одлуке  о  приговору,  и подноси га Председнику Општине.

 

НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА

 

Одлуку о избору пројеката доноси Председник Општине, на основу записника о спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога одлуке Комисије, у року од 8 дана од дана подношења коначног предлога одлуке од стране Комисије.

Одлука  о избору пројекатабиће објављена на  званичној  интернет страници и огласној табли општине Топола, безодлагања по њеном доношењу.

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊУ

ПРОЈЕКАТА

 

Након Одлуке о избору пројеката са изабраним подносиоцима пријаве закључују сепојединачни уговори о финансирању или суфинансирању пројекта, којим ће прецизнобити дефинисана права и обавезе уговорних страна.

Детаљне информације о конкурсу могу се добити у општини Топола, службеник Милан Вукићевић и Јасна Миљковић, или на телефон 064/861-4288и 064/861-4105.

Јавни конкурс је објављен на званичној интернет страници Општине Топола,  огласнојтабли Општине Топола и друштвеним мрежама Општине Топола.

Број: 402-16/2024-05-II

У Тополи, дана  05.07.2024. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Владимир Радојковић