Урбанизам

О нама

Послове урбанистичке оперативе, давања регулатива, израда планова за парцелацију, препарцелацију, давање услова а уређење простора за градњу објекта и спољно уређење. Послови у вези са израдом урбанистичких програма, генералних урбанистичких планова, разрада детаљних техничких решења и израда студија, елабората и анализа неопходних за урбанистичко палнирање и пројектовање под условом ако за то испуњава услове предвиђење Законом и другим прописима.

Стручне послове који се односе на праћење, обраду и анализирање података и елеманата који су неопходни за стручну припрему, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова. Послове у вези са израдом и доношењем просторних и урбанистичких уређајних основа. Одређене теренске послове, послове статистике грађевинарства, одобрава постављање фирми, натпис и сл.

Одобрава постављање светлећих фирми и светлећих реклама.

Одобрава заузимање јавних површина за обављање пословних делатности.

– Управно-правни послови за издавање одобрења за градњу, употребу објеката и сл;

– Послови у вези са обављањем комуналних делатности и њиховим развојем, уређивањем услова и начина организовања послова у вршењу комуналних делатности, као и друга питања везана за обављање комуналних делатности у складу са законом о одлукама;

– Послови на одређивању локације и уређењу услова изградње гробља;

– Послови који произилазе из закона о одржавању стамбених зграда и одлука донетих по основу тих закона.

– Послови Управе који се односе на бесправно усељење;

– Послови на расправљању самовласних заузећа земљишта у државној, односно друштвеној својини,

– Послови на утврђивању власништва на становима у друштвеној, односно државној својини и утврђивању правног и фактичког стања коришћења непокретности у друштвеној, односно државној својини; – Послови везани за промет земљишта и зграда;

– Послови управног поступка око изузимања и комплетирања земљишта и експропријације земљишта;

– Поступак око преноса земљишта код поклона и одрицања права својине у корист Општине,

– Право на претварање заједничких просторија у станове и надзиђивање зграда;

– Признавање пречег права градње;

– Пружање стручне помоћи у раду Комисије за повраћај земљишта;

– Послови на арондацији земљишта и размени земљишта између грађана и Општине;

– Послови просторног планирања;

– Стручни послови у области заштите животне средине.

телефон: 034/6811-008 локали: 202 и 119

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Захтев за издавање информације о локацији

Одељење урбанизма:

-Виолета Говедарица, правник, email: violetapavlovic@hotmail.com
-Душица Илић Недић, дипломирани биолог, email: dusicain@topola.com
-Бранкица Радоњић, грађевински техничар, email: brankicar@topola.com
-Драган Стојановић, инжењер саобраћаја, email: draganstojanovic@topola.com

– Aлександра Дрекаловић Драгаш, дипл.инг.архитектуре, email: adrekalovic@topola.com