Локална пореска администрација

Из области Локалне пореске администрације издају се следећа акта:

Обрасце можете преузети овде:

Образац ППИ-2 Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину

Образац ППИ-1 Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину

Порески инспектор

Мишљење на годишње планове инспекцијског надзора из изворне надлежности

Годишњи план инспекцијског надзора за 2024. годину пореског инспектора

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину пореског инспектора

Мишљење на годишње планове инспекцијског надзора из изворне надлежности

Контролна листа – Теренска контрола

Контролна листа – Канцеларијска контрола

Порез на имовину

Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном,односно за утврђивање пореза на имовину

Измене правилника о обрасцима пореских пријава о утврђеном,односно за утврђивање пореза на имовину

Измене и допуне правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину

Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину

Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника

Одлуке

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Топола

Одлука о допунама Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Топола

Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Топола

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Топола

Одлука о локалним административним таксама

Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о условном отпису наплаћене камате на одређене изворне приходе општине Топола

Одлука о условном отпису камате на неплаћене одређене изворне приходе општине Топола

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине

Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Топола

Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Топола

Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола

Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Топола

Одлука о боравишној такси

Пријаве

Пријава за утврђиванје локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

Пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за коришћење непокретности за обављање пословне делатности

Захтеви

Захтев за отварање корисничког налога (упит стања преко интернета)

Захтев за издавање уверења о измиреним обавезама по основи локалних јавних прихода правном/физичком лицу

Захтев за преглед стања пореског дуга

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате

Захтев за усаглашавање стања дуговања

Захтев за прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза

Захтев за повраћај више или погрешно наплаћеног пореза

Захтев за отпис плаћања дугованог пореза

Захтев за отпис камате по основу неуредне доставе

Захтев за отпис дуговања застарелости потраживања