OДЕЉЕЊА И СЛУЖБЕ

У Одељењу за општу управу врше се послови:

 1. Вођење јединственог бирачког списка општине;
 2. Радне књижице, оверу потписа и преписа;
 3. Коришћење и одржавање телефонске централе;
 4. Кадровски послови за запослене у Општинској управи;
 5. Послови архиве;
 6. Управни поступак у области грађанских стања;.
 7. Матичне књиге;
 8. Послови референата месних канцеларија;
 9. Позивање обавезника у поступку спровођења мера имунизације становништва;
 10. Информисање грађана о начину остваривања права и обавеза код општинских органа управе;
 11. Послови одбране и заштите од елементарних непогода у складу са законом;
 12. Одређени административни послови за потребе месних заједница, као и други послови утврђени законом и Одлуком Скупштине Општине.

Oдељење за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденција и управљања имовином

Послови у области урбанизма, грађевинарства, стамбено-комуналне области и имовинско-правних односа су:

 1. Послови урбанистичке оперативе (давање регулатива, израда планова за парцелацију, препарцелацију, давање услова за уређење простора за градњу објеката и спољно уређење).
 2. Послови у вези са израдом урбанистичких програма, генералних урбанистичких планова, детаљних урбанистичких планова, разрада детаљних техничких решења и израда студија, елабората и анализа неопходних за урбанистичко планирање и пројектовање под условом ако за то испуњава услове предвиђене Законом и другим прописима.
 3. Стручне послове који се односе на праћење, обраду и анализирање података и елеманата који су неопходни за стручну припрему, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова.
 4. Послове у вези са израдом и доношењем просторних и урбанистичких уређајних основа.
 5. Одређене теренске послове, послове статистике грађевинарства, одобрава постављање фирми, натпис и сл.
 6. Одобрава постављање светлећих фирми и светлећих реклама.
 7. Одобрава заузимање јавних површина за обављање пословних делатности.
 8. Управно-правни послови за издавање одобрења за градњу, употребу објеката и сл;
 9. Послови у вези са обављањем комуналних делатности и њиховим развојем, уређивањем услова и начина организовања послова у вршењу комуналних делатности, као и друга питања везана за обављање комуналних делатности у складу са законом о одлукама;
 10. Послови на одређивању локације и уређењу услова изградње гробља;
 11. Послови који произилазе из закона о одржавању стамбених зграда и одлука донетих по основу тих закона;
 12. Послови Управе који се односе на бесправно усељење;
 13. Послови на расправљању самовласних заузећа земљишта у државној, односно друштвеној својини;
 14. Послови на утврђивању власништва на становима у друштвеној, односно државној својини и утврђивању правног и фактичког стања коришћења непокретности у друштвеној, односно државној својини;
 15. Послови везани за промет земљишта и зграда;
 16. Послови управног поступка око изузимања и комплетирања земљишта и експропријације земљишта;
 17. Поступак око преноса земљишта код поклона и одрицања права својине у корист Општине;
 18. Право на претварање заједничких просторија у станове и надзиђивање зграда;
 19. Признавање пречег права градње;
 20. Пружање стручне помоћи у раду Комисије за повраћај земљишта;
 21. Послови на арондацији земљишта и размени земљишта између грађана и Општине;
 22. Послови просторног планирања;
 23. Стручни послови у области заштите животне средине.

Oдељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности

Послови за буџет, финасије, привреду и друштвене делатности су послови спровођења прописа који се односе на:

 1. Вршење везаних за утврђивање и наплату локалних јавних прихода и других облика накнаде у складу са Законом и општинским одлукама, наплата и праћење утрошка средстава самодоприноса;
 2. Вршење послова везаних за бржу и ефикаснију наплату свих прихода Општине кроз редовне и друге видове плаћања;
 3. Вршење послова који се односе на припрему програма развоја, састављања нацрта буџета и предлагања тромесечних планова извршења буџета;
 4. Плаћање и спровођење других финансијских одлука у складу са законом и другим прописима;
 5. Вршење послова стручног планирања и праћења извршења у делу планова буџетских фондова и инвестиција;
 6. Вршење послова наменске расподеле буџетских прихода у складу са Одлуком о буџету;
 7. Вршење послова распореда средстава финансирања друштвених делатности и коришћење и располагање средствима која користе органи Општине;
 8. Вршење контроле пословних књига, извештаја, евиденција и друга документација код корисника буџетских средстава, а на основу законских прописа који регулишу ову материју;
 9. Вршење послова и спровођење прописа у области туризма, угоститељства, пољопривреде, занатства и мале привреде као и послове статистичке анализе;
 10. Послови око откупа станова у власништву општине;
 11. Вршење послова који се односе на управљање, коришћење и обнављање општинских робних резерви и послове из области трговине и снабдевања тржишта;
 12. Основно и средње образовање, културу, спорт и здравство и друге друштвене делатности;
 13. Социјалну заштиту и друштвену бригу о деци;
 14. Поверени послови борачко-инвалидске заштите;
 15. Стипендирање ученика и студената;
 16. Утврђивање канцеларијске и теренске контроле пореских и других обавеза;
 17. Редовне и принудне наплате пореских и других обавеза; Књиговоствене пореске евиденције;
 18. Пореског прекршајног поступка.

Oдељење за инспекцијске послове и инвестиције

Инспекцијски послови:

 1. Послови инспекцијског надзора у области грађевинарства, техничких норматива и норме квалитета који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију инвестиционих објеката на извођењу појединих грађевинских радова на тим објектима;
 2. Послови инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу овог Закона у обављању локалног превоза;
 3. Послови управног надзора по основу одлука и других аката којима се уређује обављање, заштита и развој комуналних делатности: организовање извршавања одлука донетих по основу Закона из области заштите животне средине;
 4. Послови инспекцијског надзора прописани Законом о основној и Законом о средњој школи и други инспекцијски послови;
 5. Послови противпожарне заштите.

Одељење за скупштинске, заједничке послове и информисање

Скупштински, заједнички послови и послови информисања су послови Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и њихових радних тела, као и стручни организациони послови који се односе на:

 1. Израда нацрта аката за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће и њихова радна тела;
 2. Сређивање, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, пружање стручне помоћи одборничким групама и одборницима у изради предлога који се подносе Скупштини и њеним радним телима;
 3. Вршење провере о усаглашености нормативних аката које доноси Скупштина и Општинско веће у односу на закон и друге прописе и послови старања о њиховом објављивању;
 4. Послови редовног, инвестиционог и текућег одржавања; Послови превоза моторним возилима;
 5. Послови обезбеђења горива за загревање пословних просторија и одржавање и коришћење постројења за грејање;
 6. Обезбеђење зграде;
 7. Коришћење и одржавање телефонске централе;
 8. Одржавање хигијене у пословним зградама;
 9. Послови физичког обезбеђења ради несметаног вршења послова органа Општине;
 10. Вођење одговарајућих евиденција;
 11. И други заједнички послови за потребе Општинске управе, органа општине и трећих лица;
 12. Обављање послова на изради и обликовању програмских захтева, анализира програмске захтеве, анализирање токова података и нивое њиховог коришћења, анализирање и обезбеђивање размене података са другим органима и организацијама ван опсега локалне рачунарске мреже, односно спречава неовлашћеног коришћења података од стране лица, органа и организација ван опсега локалне мреже;
 13. Примање и анализирање програмског захтева, израда пројектата за апликативни софтвер;
 14. Обезбеђивање функционисања електронских комуникација између сервера и радних станица и обезбеђивање чувања података унетих у базу;
 15. Рад на примени Интернета и размени података путем истог.
 16. Израда и одржавање web- сајта општине;
 17. Старање о безбедности података и информационог система од утицаја изван локалне рачунарске мреже;
 18. Послови информисања за потребе Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Комисија и радних тела које образују органи Општине.

Oдељење за локални економски развој – Канцеларија ЛЕР-а

У Одељењу за локални економски развој обављају се послови на:

 1. Изради предлога и реализацији развојних пројеката везаних за локални економски развој општине;
 2. Сарадњу са државним органима, развојним агенцијама, донаторима, пословним НВО сектором;
 3. Доставу извештаја о реализацији пројеката; Подношење предлога пројеката по конкурсима и друго.