На основу члана 10. Одлуке о постављању привремених монтажних објеката – киоска на подручју општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 17/2019), Одлуке Општинског већа општине Топола о покретању поступка давања на коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта ради постављања привремених монтажних објеката – киоска од бр. 020-64/2023-05-III од 23.01.2023. године, Програма за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту(„Службени гласник СО Топола“ број 3/2005 и 8/2007), Комисија за спровођење поступка давања на коришћење локација на изграђеном јавном грађевинском земљишту ради постављања привремених монтажних објеката – киоска, објављује

Ј А В Н И    О Г Л А С

За давање на коришћење локација за постављање привремених монтажних објеката – киоска на изграђеном јавном грађевинском земљишту путем прикупљања писмених понуда

 1. Општина Топола даје на коришћење локације за постављање привремених монтажних објеката – киоска на изграђеном јавном грађевинском земљишту, путем прикупљања писмених понуда, и то:

– Локација бр. 1а.1 на КП број: 1749 КО В.Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона (БРГП 8,41 м²),

– Локација бр. 1а.2 на КП број: 1749 КО В. Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона (БРГП 8,41 м²),

– Локација бр. 44 на КП број: 1749 КО В. Топола (Бул. вожда Карађорђа), I зона (БРГП 8,41 м²),

– Локација бр. 22 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 17,81 м²),

– Локација бр. 10 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 10,56 м²),

– Локација бр. 13 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 7,46 м²),

– Локација бр. 4 на КП број: 2812 КО В. Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 8 м²),

– Локација бр. 21. на КП број: 2812 КО В.Топола (Бул. краља Александра), I зона (БРГП 10,18 м²),

– Локација бр. 8 на КП број 1533 КО В. Топола ( угао ул. Принца Томислава Карађорђевића и Миливоја  Петровића Блазнавца), I зона (БРГП 7,77 м²),

– Локација бр. 38. на КП број 1533 КО В.Топола (прилаз из улице Миливоја Петровића Блазнавца уз локацију бр. 8), I зона (БРГП 8,41 м²),

из Програма за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту.

 1. Делатности које се могу обављати у привременом типском монтажном објекту су из области личних и интелектуалних услуга, као и трговине непрехрамбеним производима (писаћи материјал, новине, књиге, цвеће, парфимеријски и козметички производи и слично).
 2. Локације из тачке 1. огласа дају се на коришћење на временски период од 12 месеци почевши од 04.04.2023. године.
 3. Почетни износ накнаде за доделу локација износи 275,00 динара/m2 на месечном нивоу.
 4. Гарантни износ за учешће у поступку износи 10.000,00 динара и уплаћује се на рачун буџета општине Топола бр: 840-742152843-59 – приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индеректни корисници њиховог буџета, по моделу 97 и позивом на број одобрења 86-101. Подносиоцу понуде који локацију не добије на коришћење, гарантни износ ће бити враћен у року од 15 дана од дана отварања понуда. Кориснику локације уплаћени гарантни износ урачунава се у цену закупа.
 5. Право учешћа у поступку имају правна и физичка лица, односно предузетници.
 6. Рок за подношење писмених понуда је од 07.02.2023. год. до 22.02.2023. године до 12,00 часова. Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: Комисија за давање на коришћење локација за постављање привремених монтажних објеката, на којој је понуђач дужан да на предњој страни упише „Понуда за оглас за локацију за киоск број:-__ – не отварај“, а на полеђини коверте назив, број телефона и адресу понуђача. Напомена: у остављеном празном пољу уписати број локације из тачке 1. огласа.
 7. Понуда мора да садржи следеће елементе да би била исправна:

8.1. податке о предузетнику, правном лицу, односно физичком лицу и то:

-за предузетнике: назив радње заједно са именом и презименом предузетника, матични број и ПИБ;

-за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде;

-за физичка лица која немају регистровану радњу – копија личне карте. Физичко лице које нема регистровану предузетничку радњу, дужно је да најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу пословног простора, достави закуподавцу решење надлежног органа о упису радње у регистар. Уколико физичко лице у наведеном року не достави потребну документацију уговор о закупу локације за постављање привременог монтажног објекта сматраће се раскинутим.

8.2. назнаку да се понуда подноси за закуп локације за постављање привременог монтажног објекта са назнаком броја локације из тачке 1. овог огласа.

8.3. делатност коју понуђач жели да обавља у привременом монтажном објекту;

8.4. висину понуђене накнаде – закупнине исказане по м2 месечно, која није нижа од почетног износа из тачке 4. овог јавног огласа;

8.5. доказ о уплати гарантног износа;

8.6. број рачуна подносиоца понуде за повраћај гарантног износа;

 1. Понуде се могу доставити непосредно на писарницу Општинске управе општине Топола или препоручено путем поште.
 2. Неблаговремене и неуредне понуде биће одбачене. Неблаговремена понуда је понуда поднета после истека рока за подношење понуда. Неуредна понуда је понуда поднета у незатвореном омоту као и понуда која не садржи све предвиђене податке и прилоге из тачке 8. овог огласа, или су подаци супротни објављеним условима и ако је понуђена цена накнаде нижа од почетне.
 3. Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана истека рока за њихово подношење, односно дана 22.03.2023. године у 13,00 часова у просторијама општине Топола-приземље, канцеларија бр. 5.
 4. Локацију на коришћење ради постављања привременог монтажног објекта добиће лице које понуди највећи износ накнаде по основу коришћења на месечном нивоу. У случају да две понуде садрже исту понуђену цену, предност ће имати понуда која је прва приспела.
 5. На основу предлога комисије, председник општине за сваку локацију доноси решење о давању на коришћење локације за постављање привременог монтажног објекта, које се доставља учесницима огласа. На решење се може поднети жалба Општинском већу општине Топола у року од 8 дана од дана пријема решења.
 6. Понуђач коме је дата локација за постављање привременог монтажног објекта дужан је да у року 5 дана од дана пријема позива за закључење уговора приступи закључењу уговора о коришћењу јавног грађевинског земљишта, у супротном губи право на локацију и право на повраћај гарантног износа.
 7. За све додатне информације обратити се на телефон 034/6811-008. Контакт: Виолета Говедарица.

БРОЈ: 464-1/2023-02

ДАТУМ: 01.02.2023. год.

 

КОМИСИЈА ЗА ЗАКУП

председник комисије

Виолета Говедарица, с.р.