На основу члана 8. став 1. и у складу са чланом 31. став 2. и чланом 33. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС”, број 14/22) а сходно члану 32. став 1. тачка 2) Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС”, број 14/22), Општинска изборна комисија општине Тoпола, на седници одржаној 11.03.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕДСЕДНИЧКИХ ИЗБОРА

  1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да Марина Вуковић, члан и Анђелка Балабан, заменик члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу именовани на предлог „Коалиције Александар Вучиh – Заједно можемо све“, подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике за изборе расписане за 3. април 2022. године, постају члан односно заменик члана посебног састава Општинске изборне комисије општине Топола, за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године.
  2. Ово решење објављује се на веб презентацији Републичке изборне комисије и веб презентацији Општине Топола.
  3. Ово решење ступа на снагу даном доношења а примењује се од наредног дана од дана доношења.

Образложење

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 9. марта 2022. године донела Решење 02 број 013-654/22, којим је Александар Вучић проглашен за кандидата за председника Републике за изборе расписане за 3. април 2022. gодине, на предлог Коалиције Александар Вучиh – Заједно можемо све, Српска напредна странка (СНС), Социјалистичка партија Србије (СПС) – Ивица Дачић, Савез војвођанских Мађара – Vajdasagi Magyar Szovetseg (СВМ-VMSZ) – Иштван Пастор – Istvan Pasztor.

У вези са наведеним, Општинска изборна комисија општине Топола је констатовала:

да су коалицију политичких странака која је поднела предлог проглашеног кандидата Александра Вучића за председника Републике образовале Српска напредна странка, Социјалистичка партија Србије и Савез војвођанских Мађара;

– да је Српска напредна странка образовала Коалицију: Александар Вучић – Заједно можемо све, која је подносилац проглашене изборне листе кандидата за народне посланике АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све за изборе расписане за 3. април 2022. године.

– да је Социјалистичка партија Србије образовала Коалицију: Социјалистичка партија Србије, Јединствена Србија и „Зелени Србије”, која је подносилац проглашене изборне листе кандидата за народне посланике ИВИЦА ДАЧИЋ — ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ, за изборе расписане за 3. април 2022. године;

да је политичка странка Савез војвођанских Мађара – Vajdasagi Magyar Sгovetseg подносилац проглашене изборне листе кандидата за народне посланике Vajdasagi Magyar Szovetseg – Pasztor lstvan – Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор, за изборе расписане за 3. април 2022. године;

– да, у складу са чланом 31. став 2. Закона о избору председника Републике, коалиција која је и предлагач проглашеног кандидата за председника Републике и подносилац проглашене изборне листе кандидата за народне посланике, у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана;

– да, у складу са чланом 33. Закона о избору председника Републике, ако две или више политичких странака на једним изборима учествују самостално, а на другим у коалицији, свака од њих има право да предлажи по једног члана и једног заменика члана органа за спровођење избора у проширеном саставу;

– да у складу са чланом 2. Одлуке о саставу и раду Републичке изборне комисије и локалних изборних комисија у посryпку спровођења избора за народне посланике и избора за председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године 02 број: 013- 609/22 од 02.03.2022. године, локалне изборне комисије раде у два посебна састава, и то: посебном саставу за спровођење избора за народне посланике и посебном саставу за спровођење избора за председника Републике.

– да је чланом 8. став 1. наведене одлуке прописано да ако две или више политичких странака самостално поднесу изборне листе, а након тога у коалицији поднесу предлог кандидата за председника Републике, у проширени састав посебног састава органа за спровођење избора за председника Републике улазе члан и заменик члана органа за спровођење избора у проширеном саставу именовани на предлог оног подносиоца изборне листе који је у коалиционом споразуму одређен да представља коалицију у посебном саставу органа за спровођење избора за председника Републике;

– да је чланом 7. Коалиционог споразума којим је образована Коалиција Александар Вучић – Заједно можемо све, Српска напредна страна (СНС), Социјалистичка партија Србије (СПС) – Ивица Дачић, Савез војвођанских Мађара – Vajdasagi Magyar Szovetseg (СВМ-VMSZ) – Иштван Пастор – lstvan Pasztor предвиђено да су странке уговорнице сагласне да, у смислу чл. 31- 34. Закона о избору председника Републике и Одлуке Републичке изборне комисије о саставу и раду Републичке изборне комисије и локалних изборних комисија у поступку спровођења избора за народне посланике и избора за председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године, лица која су предложена у проширени састав органа за спровођење избора од стране Коалиције Александар Вучић – Заједно можемо све, која је предлагач проглашене изборне листе на изборима за народне посланике, учествују у доношењу одлука које се тичу избора за председника Републике испред Коалиције Александар Вучић – Заједно можемо све, Српска напредна станка (СНС), Социјалистичка партија Србије (СПС) — Ивица Дачиh, Савез војвођанских MaFjapa – Vajdasagi Magyar Szovetseg (CBM-VMSZ) – Иштван Пастор – lstvan Pasztor;

– да је Општинска изборна комисија општине Топола, на седници одржаној 23. фебруара 2022. године, донела Решење о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу, 6рој: 56/2022, којим су, на предлог Коалиције Александар Вучић- Заједно можемо све, у Општинску изборнукомисију општине Топола у проширеном саставу именовани Марина Вуковић за члана и Анђелка Балабан за заменика члана.

На основу свега изнетог, а имајући у виду да су политичке странке које су образовале коалицију која је предлагач проглашеног кандидата за председника Реnублике одвојено поднеле проглашене изборне листе кандидата за народне посланике, закључена је да је наступио случај на који се односе одредбе члана 33. Закона о избору председника Републике и члана 8. став 1. Одлуке о саставу и раду Републичке изборне комисије и локалних изборних комисија у поступку спровођења избора за народне посланике и избора за председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године, тако да је донета одлука као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања тог решења на веб – презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 88/2022

Датум: 11.03.2022. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Ђуровац