На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола” број 16/2021, 8/2022 и 13/2022), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2022. годину,

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана  9.12.2022. године, донело је

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2022. годину

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину, број 404-840/2022-03 од 5.12.2022. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.

 

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања/назив привредног субјекта и седиште Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава

(дин)

%

подстицаја

1 Светлана Јовановић,

Горња Трнава

332-12/2022-03 од 05.08.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 142.000,00 142.000,00 100
2 Наталија Бубања,ПР Угоститељско туристичке услуге

,,БАИКАЛ 979,, Топола село

332-14/2022-03 од 11.08.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 146.583,33 146.583,33 100
3 Горан Радосављевић,

Светозара Папића 7, Земун

332-13/2022-03 од 12.08.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 140.791,67 140.791,67 100
4 Гордана Гавриловић, Пласковац 332-15/2022-03 од 17.08.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 170.000,00 170.000,00 100
5 Слободан Вујичић, Топола, Пилота Зорана Томића 50 332-16/2022-03 од 18.08.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 140.783,34 140.783,34 100
6 Радмила Арсенијевић, Винча 332-17/2022-03 од 22.08.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 140.808,33 140.808,33 100
7 Радмила Ђорђевић,

Липовац

332-18/2022-03 од 23.08.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 104.032,50 104.032,50 100
8 Милош Радисављевић, Липовац 332-20/2022-03 од 24.08.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 134.941,66 134.941,66 100
9 Милован Глишић, Шуме 332-21/2022-03 од 31.08.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 258.386,38 170.000,00 65,79
10 Милена Нешић-Павковић, Михаила Ивеше 11/14, Крагујевац 332-22/2022-03 од 05.09.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 155.250,00 155.250,00 100
11 Мирјана Павловић, Божурња 332-23/2022-03 од 09.09.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 166.200,00 166.200,00 100
12 Миљојка Лукић, Овсиште 332-24/2022-03 од 13.09.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 109.458,33 109.458,33 100
13 Данка Јовановић, Липовац 332-25/2022-03 од 16.09.2022. Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 163.194,00 163.194,00 100
УКУПНО 1.972.429,54 1.884.043,16

Члан 2.

Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позицијa 67, 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним  нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор  финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“ број 16/2021, 8/2022 и 13/2022).

                     

Члан 3.

Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Општинског Већа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.

Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива средстава у буџет Општине Топола за 2022. годину.

 

Члан 4.

Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.

 

Члан 5.

Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Општинском већу Општине Топола.

Члан 6.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола.

 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број:   020-574/2022-05-III

Дана:  9.12.2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Владимир Радојковић, с.р.