На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 3/2019 и 5/2019), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 5/2019),Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“, број 17/2022) и Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 24/2016, 17/2021 и 17/2022),

Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана  22.02.2023. године донело је

 

ОДЛУКУ

 

I Висина студентске стипендије за школску 2022/2023 годину за студенте од прве до завршне године основних академских студија и студенте мастер академских студија и то:

  • студенте прве године факултета са просечном оценом из средње школе 4,50 и већом и студенте друге године па до завршне године студија и студенте мастер академских који су постигли резултат у студирању изражен кроз најмању просечну оцену 8,00 у претходној школској години износи 5.500,00 динара на месечном нивоу,
  • студенте који су средњу школу завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у претходној школској години, а потичу из социјално угрожених породица, као и студенти са хендикепом и студенти са хроничним болестима износи 20.000,00 динара на месечном нивоу.

II Део средства за исплату студентских стипендија у износу од 3.500.000,00 динара из тачке  I Одлуке обезбеђена су буџетом општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“ бр.17/2022) на позицији 31, Програм 11-Социјална и дечија заштита, програмска класификација 0902-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- Студентске стипендије, а део недостајућих средстава у износу од 1.260.000,00 динара биће обезбеђен Одлуком о првој иземни и допуни одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину на позицији 31, Програм 11-Социјална и дечија заштита, програмска класификација 0902-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- Студентске стипендије.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV О спровођењу Одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и друштвене делатности Општинске управе општине Топола.

ОПШТИНА ТОПОЛА

Број: 020-196/2023-05-III

Дана: 22.02.2023. године

ПРЕДСЕДНИК

OПШТИНСКОГ ВЕЋА

Владимир Радојковић, с.р.