Р е п у б л и к а  С р б и ј а

Општина Топола

Бул. Краља Александра I број 9

Број: 404-361/2022-03

Дана: 02.08.2022. године

Топола

На основу члана 12. тачка 7. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 91/2019), а у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2022. годину (,,Службени гласник СО Топола,, број 16/2021 и 8/2022) и Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину који је донела Скупштина општине Топола, број: 320-213/2022-05-I од 17.03.2022. године (,,Службени гласник СО Топола,, број 5/2022),

Општина Топола упућује

Позив за достављање понуде

Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку услуге одобравања банкарског кредита физичким лицима носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом  у оквиру Програма 5- Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, мера кредитне подршке ,,Суфинансирање камата за пољопривредне кредите,, планирани буџет за текућу годину 350.000,00 динара, у складу са кредитним захтевом који је саставни део овог позива.

Понуду доставити до 10.08.2022. године, непосредно на адресу: Општинска управа Општине Топола, Булевар Краља Александра  I, број 9, 34310 Топола, са назнаком «Понуда за набавку услуге одобравања  кредита, набавка  број 320-213/2022-05-I, НЕ ОТВАРАТИ», или на е-маил: milica.gojkovic@topola.com

За сва питања обратити се контакт особи Наручиоца.

Особа за контакт Наручиоца је Мирјана Ћирић и Милица Ћатић, телефон: 034/6811-008 лок. 121.

Саветник за послове јавних набавки

Мирјана Ћирић, с.р.

КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ

 

 1. Наручилац: Општина Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола
 1. Правни основ задуживања: Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину број 320-213/2022-05-I од 17.03.2022. године (,,Службени гласник СО Топола,, број 5/2022), на основу Решења о давању претходне сагласности на Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-00-02006/2022-03 од 03.03.2022.године и Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину (,,Службени гласник СО Топола,, број 16/2021 и 8/2022) :

МЕРА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ,,Суфинансирање камата за пољопривредне кредите,,  кроз покриће:

-100% редовне номиналне камате,за кредите до 1500 евра у динарској противвредности на 12 месеци, а максимално 17.000,00 динара,

-100% редовне номиналне камате, за кредите до 3000 евра у динарској противвредности на 24 месеца, а максимално 50.000,00 динара.

Мера ће бити спроведена од стране Општинске управе општине Топола која спроводи процедуру  прикупљања понуда за одабир најповољније банке. Након закључења уговора са банком о међусобним правима и обавезама, а по спроведеном поступку Јавне набавке, Комисија образована од стране Председника Општинског већа општине Топола расписује Конкурс за суфинансирање камата за пољопривредне кредите које додељује пословна банка. Конкурс ће бити отворен до утрошка средства, а најкасније до 31.10.2022. године. Комисија рангира захтеве по редоследу подношења и доставља одабраној банци на даљу процедуру. На основу извештаја банке о испуњености услова за добијање кредита, уплата банци за субвенционисане камате за сваки појединачни кредит биће у складу са уговором о кредиту који банка закључује са носиоцем пољопривредног газдинства.

 1. Подаци о крајњим корисницима кредита: Крајњи корисници ове мере подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја су физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са територије општине Топола, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава,са активним статусом.
 1. Подаци о намени кредита: Кредитна подршка путем субвенционисања камате за пољопривредне кредите представља меру којом се пољопривредним произвођачи омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се створили повољнији економски услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу производњу и прераду и за инвестиционе активности за започињање и унапређење пољопривредне производње и прераде.
 1. Рок коришћења кредита: приказан у тачки 2. Кредитног захтева
 1. Период почетка: Пољопривредни произвођачи могу подносити захтеве Општинској управи општине Топола одмах након закључења уговора између Општине Топола и одабране пословне банке и расписаног конкурса за суфинансирање камата за пољопривредне кредите које додељује одобрана пословна банка. Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 10.2022. године.
 1. План повлачења кредита: Након потписивања уговора између корисника и пословне банке.

 

 

 1. Износ кредита: укупан износ од 1.500-3.000 евра у динарској противвредности-веза тачка 2. Кредитног захтева.

 

 1. Динамика отплате кредита: Достављени захтеви пољопривредних произвођача ће бити административно проверени од стране Комисије образоване од стране Председника општине Топола, у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције.Захтеви који испуњавају услове, биће рангирани по редоследу подношења захтева и достављени банци у даљу процедуру. Након окончања процедуре обраде свих захтева и потписивања уговора са свим заинтересованим пољопривредним произвођачима који добију кредите, одабрана банка је дужна да Општини Топола достави број корисника и релевантан доказ (извод или сл.) да су кориснику пренета средства на рачун. Након достављања доказа, Општина Топола ће једнократно исплатити припадајући субвенционисани део камате у зависности од интезитета мере-веза тачка 2. Кредитног захтева на цео износ кредита исказан у динарскојпротиввредности на дан исплате. Плаћање главнице биће регулисаном Уговором између банке и корисника кредита. Трошкове обраде кредитног захтева сноси корисник кредита.
 1. Инструменти обезбеђења кредита:у складу са захтевом банке
 1. Рок обраде захтева корисника: 15 дана

Укупно планирана средства за набавку услуге-МЕРА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ ,,Суфинансирање камата за пољопривредне кредите,,  је 350.000,00 динара.

  

Напред наведени услови ће се вредновати према критеријуму најнижа понуђена цена (најнижа камата) кредита, што значи да ће се оцењивање понуда вршити, а понуде рангирати према номиналном износу укупне камате која је дата у фиксном износу за период враћања кредита и трошкова обраде кредитног захтева у динарима.

 

На основу напред наведених података, одабрани понуђач ће доставити свој модел уговора између наручиоца  и банке. Елементи садржани у овом кредитном захтеву не могу се мењати од стране понуђача, морају бити садржани у понуди кредита и у уговору о кредиту.

 

Датум                                                                                                                                                                                   Потпис овлашћеног лица

_____________________                                                                                                                          ______________________________

                                                                                                                                                                                            (овлашћено лице понуђача)

                                                                                                       

   

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

  

Износ кредита Каматна стопа (у процентима) Пројектовани износ камате (у дин.)
Кредит 1500 евра у динарској противвредности на 12 месеци а максимално 17.000 динара    
Кредит 3000 евра у динарској противвредности на 24 месеца а максимално 50.000 динара    

 

 

 Трошак обраде кредита по кориснику

 (у динарима )

 

________________________ динара

 

 

НАПОМЕНА (није обавезно попунити): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

              

 

Датум:                                                                                                                                                                          Потпис овлашћеног лица

_____________________                                                                                                                   ______________________________

                                                                                                                                                                                       (овлашћено лице понуђача)

                                                                                                    

                                         

Подаци о понуђачу

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
  Назив понуђача:
  Седиште и адреса Понуђача:
  Одговорно лице (потписник уговора):
  Особа за контакт:
  Телефон:
  Телефакс:
  Е-mail:
  Текући рачун предузећа и банка:
  Матични број понуђача:
  Порески број предузећа – ПИБ:
Датум:_____________ Потпис одговорног лица:__________________