На основу члана 8. став 1, члана 31. став 2. Закона о избору председника Републике („Службени гласник РС” број 14/2022), сходно члану 32. став 3. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС” број 14/2022), Општинска изборна комисија Општине Топола, на седници одржаној дана 14. марта 2022. године, донела је у 14.30 часова

РЕШЕЊЕ

Констатује се да Зоран Миловановић и Миливоје Лукић, члан и заменик члана Општинске изборне комисије Општине Топола у проширеном саставу, именовани на предлог Групе грађана МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд, подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике за изборе расписане за 3. април 2022. године, постају члан и заменик члана посебног састава Општинске изборне комисије Општине Топола за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године.

Ово решење објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије и веб-презентацији Општине Топола.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се наредног дана од дана доношења.

Образложење

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 13. марта 2022. године, донела Решење 02 Број 013-698/22, којим је проф. др Биљана Стојковиh проглашена за кандидата за председника Републике за изборе расписане за 3. април 2022.године, на предлог Групе грађана МОРАМО- БИЉАНА СТОЈКОВИЋ председница Србије.

У вези са наведеним, Општинска изборна комисија Општине Топола је констатовала:

да је Републичка изборна комисија, на седници одржаној 22.фебруара 2022. године, донела решење 02 Број: 013-538/22, којим је проглашена Изборна листа МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд – Небојша Зеленовић, коју је 21. фебруара 2022. rодине, поднела Група грађана МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд, за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за З. април 2022. године;

да је Општинска изборна комисија Општине Топола, на седници одржаној дана 07.03.2022. године, донела решење број 77/2022, којим су на предлог Групе грађана МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута – Не давимо Београд, у Општинску изборну комисију општине Топола у проширеном саставу именовани Зоран Миловановић, за члана и Миливоје Лукић, за заменика члана;

– да у складу са чланом 31. став 2. 3акона о избору председника Републике, група грађана која је и предлагач проглашенаг кандидата за председника Републике и подносилац проглашене изборне листе кандидата за народне посланине, у органе за спровођење избора у проширеном саставу може предложити само једног члана и једног заменика члана;

– да се у складу са чланом 32. став 3. 3акона о избору председника Републике, група грађана која је предлагач праглашеног кандидата за председниха Републике и група грађана која је подносилац проглашене избарне листе кандидата за народне пасланике, сматрају истом групом грађана ако је и једну и другу образовало више од половине истих бирача;

– да у складу са чланом 2. Одлуке о саставу и раду Републичке изборне комисије и лакалних изборних комисија у поступку спровођења избора за народне посланике и избора за председника Републике, расписаних за 3. април 2022. године, 02 Број 01 3-609122 од 2.марта 2022. године, локалне изборне комисије раде у два посебна састава, и то: посебном саставу за спровођење избора за народне посланике и посебном саставу за спровођење избора за председника Републике;

– да је чланом 5. тачка 1. наведене Одлуке прописано да, када Републичка изборна комисија прогласи изборну листу, а подносилац те изборне листе касније предложи и кандидата за председника Републике, чланови и заменици чланова који су на предлог тог односиоца већ именовани у проширени састав органа за спровођење избора и тиме постали чланови односно заменици чланова посебног састава тих органа за спровођење избора за народне посланике, наредног дана од дана проглашења кандидата за председника Републике постају чланови посебног састава тих органа за спровођење избора за председника Републике.

На основу свега изнетог, а имајући у виду да је Групу грађана MОPAMО – БИЉАНА СТОЈКОВИЋ председница Србије, која је предложила проглашеног кандидата за председника Републике, образовало више од половине истих бирача који су образовали Групу грађана МОРАМО – АКЦИЈА – Еколошки устанак – Ћута, Не давимо Београд, која је поднела проглашену изборну листу кандидата за народне посланике, услед чега се оба наведена политичка субјекта сматрају истом Групом грађана, на основу члана 31.став 2. Закона о избору председника Републике, донета је одлука као у диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења предлаrач проглашеног кандидата за председника Републике, регистрована политичка странка и бирач, могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од дана објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНСКА И3БОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 119/2022

Дана: 14. марта 2022. године

Т о п о л а

Председник

Бојан Ђуровац