На основу члана 30. и 32. став. 1 тачка 2. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, број 14/2022), Општинска изборна комисија општине Топола на седници одржаној дана 14.03.2022. године у 14,00 часова, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола

у проширеном саставу

  1. У проширени састав Општинске изборне комисије општине Топола, а на предлог изборне листе Бошко Обрадовић – Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову Краљевине Србије, именују се:

  • Аксентијевић Дарко, из Шума, за члана,

  • Радојевић Слободанка, из Јунковца, за заменика члана.

  1. Ово решење се објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије и веб-презентацији Општине Топола.

  1. Решење ступа на снагу даном доношења и примењује се наредног дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Општинској изборној комисији општине Топола је дана 14.03.2022. године у 11 часова достављен предлог проглашене изборне листе Бошко Обрадовић – Српски покрет ДВЕРИ – ПОКС – Милош Парандиловић – Патриотски блок за обнову Краљевине Србије за именовање члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу

Разматрајући овај предлог Општинска изборна комисија општине Топола је закључила да је исти дозвољен, уредан, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица, па је поступајући у прописаном законском року од 24 часа од пријема предлога донела решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања решења на веб презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 117/2022

Датум: 14.03.2022. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Ђуровац