Број:     3191/1.1.1

Дана:    29.10.2021.године

На основу члана 28 Закона о комуналним делатностима и члана 32 Статута ЈКСП „Топола“, Надзорни одбор ЈКСП „Топола“, на седници одржаној дана 29.10.2021. године, донео је

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА

  ЈКСП „ТОПОЛА“ ЗА ПОСЛОВЕ ПОВЕРЕНЕ ОД СТРАНЕ СО ТОПОЛА

 

Члан 1

            Утврђују се цене услуга које пружа ЈКСП „Топола“ (у даљем тескту: предузеће), без урачунатог ПДВ, на следећи начин:

Ред. Бр. ВРСТА УСЛУГЕ ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ЦЕНА
1 Камион за чишћење снега Час 7.600,00
2 Ангажовање комбиноване грађевинске машине (СКИП) Час 5.000,00
3 Ангажовање грејдера Час 7.000,00
4 Ангажовање утоваривача (УЛТ) Час 7.000,00
5 Ангажовање трактора IMT577 са ножем Час 4.000,00
6 Ангажовање посипача соли (ЕПОХА) Час 550,00
7 Ангажовање ножа за чишћење снега и леда Час 350,00
8 Рад запосленог на ручном посипању и мешању соли и ризле Час 650,00
9 Дневни паушал пасивног дежурства људства и машина Паушал 13.000,00

 

Члан 2

Овај Ценовник ће се искључиво користити за услуге зимског одржавања путева и улица, тј. послове које је предузећу поверила Скупштина општине Топола.

Члан 3

Ступањем на снагу овог ценовника ставља се ван снаге Ценовник услуга зимског одржавања ЈКСП „Топола“ за послове поверене од стране СО Топола, број 4577/1.6 од 02.11.2015. године, а на који је дата сагласност оснивача Одлуком, број 020-280/2015-05-I од 26.11.2015. године.

Члан 4

Овај Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране надлежног органа Општине Топола.

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  Драгана Радивојевић

ДОСТАВИТИ:

  1. Општинском већу општине Топола
  2. а/а
Образложење:
  • До предлога повећања цена поверених послова је дошло услед:
    • најављеног поскупљења цене горива за око 30%,
    • повећање цене резервних делова, уља и мазива за механизацију, као и самих трошкова одржавања механизације,
    • најављеног повећања минималне цене рада радника за 9,4%