Број:      3379/1.1.1

Дана:     17.11.2021. године

На основу члана 28 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016) члана 32 Статута ЈКСП Топола из Тополе (број 788/2013 и 1598/2013) Надзорни одбор ЈКСП „Топола“ из Тополе, на седници одржаној дана 17.11.2021. године, донео је:

Ц  Е  Н  О  В  Н  И  К

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 1

Утврђују се цене основних комуналних услуга на следећи начин:

Бр. КАТЕГОРИЈА / КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЦА

  МЕРЕ

ЦЕНА
1 ВОДА Домаћинства 40m3 m3 52,00
≥40m3 m3 103,00
Привреда m3 142,00
Установе m3 90,00
2 КАНАЛИЗАЦИЈА Домаћинства m3 воде 15,00
Привреда m3 воде 46,00
Установе m3 воде 28,00
3 САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА Домаћинства m2 7,00
Привреда m2 13,00
Трговине m2 40,00
Услужне делатности m2 26,00
Установе m2 7,00
4 НАКНАДА ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Домаћинства m3 15,00
Привреда m3 65,00
Установе m3 32,00
5 ФИКСНА МЕСЕЧНА НАКНАДА ЗА  ВОДОВОДНИ ПРИКЉУЧАК Прикључак до ¾” Ком 112,00
Прикључак до 2” Ком 224,00
Прикључак већи од 2” Ком 448,00
6 НАКНАДА ЗА ИЗНЕТУ РОБУ И ДРУГЕ ПРОИЗВОДЕ ОД ВРЕДНОСТИ РОБЕ Вредност / дан 6%
7 НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ Вредност / дан 6%
8 НАКНАДА ЗА ИЗНЕТЕ ЗАНАТСКЕ ПРОИЗВОДЕ Вредност / дан 6%
9 ЗАКУП ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА 6 МЕСЕЦИ 6 месеци / ком 6.040,00
10 ЗАКУП ПОСТАВЉЕНОГ КИОСКА И ПРОДАЈНИ ПРОСТОР ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГЕ Месец /

m

880,00
11 ЗАКУП ПОЛОВИНЕ ПРОДАЈНОГ

МЕСТА У ЛОКАЛУ ЗА ПРОДАЈУ МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА НА 6

МЕСЕЦИ (1/2 тезге)

6 месеци / ком 2.805,00
12 НАКНАДА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ПРОДАЈНОГ МЕСТА НА УЛИЦИ, ТРОТОАРУ И ДРУГОЈ ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ У БЛИЗИНИ ПИЈАЦЕ m2 По одлуци СО Топола
13 ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА Попуњено/непопуњено 1 година 880,00
Празно 1 година 2.190,00

Исказане цене су без ПДВ.

ПДВ ће бити обрачунат по стопи од 10%, осим фиксне месечне накнаде за водоводни прикључак и пијачних услуга (број 6-12) на које ће се додавати ПДВ у висини од 20%.

Члан 2

Цена воде за домаћинства у тачки 1, за потрошњу ≥40m3 примењиваће се у периоду од 01. јуна до 30. новембра, када је највећа несташица воде.

Члан 3

Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи Ценовник основних комуналних услуга (број 1570/1.1.1 од 08.06.2021. године).

Члан 4

Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране Скупштине општине Топола, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“ и на интернет страници ЈКСП „Топола“ www.jksptopola.com

Ценовник ће се примењивати од првог дана у месецу, који следи месецу у ком је ступио на снагу.

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драгана Радивојевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 28 Закона о комуналним делатностима предвиђена је надлежност и поступак промене цена појединих комуналних услуга.

У овом ценовнику дате су и цене пијачних услуга, иако сагласност на исте од стране надлежног органа ЈЛС, није предвиђена законом. Међутим, цене ових услуга укључене су у ценовник, због могућег значаја за развој локалне пољопривреде и малих пољопривредних произвођача, као и побољшања понуде пољоприведних и других производа.

Разлози за промену цена комуналних услуга

Чланом 25 Закона о комуналним делатностима прописана су начела за одређивање цена комуналних услуга:

1) примена начела „потрошач плаћа”

2) примена начела „загађивач плаћа”

3) довољности цене да покрије пословне расходе

4) усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности

5) непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Наведена начела нису у широкој примени у Републици Србији. Према подацима Пословног удружења комуналних предузећа КОМДЕЛ, разлози за изостанак шире примене су: недовољна развијеност, разрађеност и примена локалних планских и општих аката; навике оснивача и јавних комуналних предузећа; недовољна обученост кадрова за примену начела, али је на првом месту изједначавање са праксом других општина, тј. линија нижег отпора.

ЈКСП „Топола“ је још 22.08.2017. године представило оснивачу наведена начела, њихову сукцесивну примену, као и низ других детаља, специфичних за комуналне услуге и локалне прилике. Овај ценовник је израђен на моделу ценовника из 2017. године.

Приликом израде ценовника примењена су законска начела.

Међутим, начело под 2) може бити унапређено доношењем одлуке Скупштине општине Топола о јавној канализацији, за коју је предата иницијатива још у мају 2020. године.

Начело под 3) још увек није у целости примењено, али је сукцесивност примене и наглашена наведеним законом, како терет економских цена комуналних услуга не би нагло прешао на потрошаче.

Начело под 5) је у вези са начелима под 2) и 3) те подразумева брисање категорија у тачки 1 ценовника и ревизију категорија у тачкама 2, 3 и 4. То је могуће само уз системско регулисање ових делатности од стране Скупштине општине Топола, у складу са начелима закона, другим прописима и локалним приликама. Другим речима, потребна је нова стратегија формирања цена.

ЈКСП „Топола“ је, по угледу на искуства високо развијених земаља, давне 2004. године први пут предложило Скупштини општине Топола предлог за брисање категорија код услуге снабдевања водом за пиће, како би се стимулисали мали привредници, предузетници и друге комерцијалне делатности, које не захтевају већу потрошњу пијаће воде.

Приликом одређивања процента повећања цена, извршено је упоређивање са ценама околних општина, али и са свим чланицама Пословног удружења комуналних предузећа КОМДЕЛ. Важеће цене комуналних услуга у Тополи су међу 10 најнижих у Републици Србији. Са друге стране, трошкови обезбеђивања уредног вршења појединих комуналних услуга, где је на првом месту вода, далеко су већи од просечних, имајући у виду:

  • комплексност и величину система у односу на број потрошача
  • веома мале количине сирове воде. Овај проблем не доводи само до мањих количина за фактурисање, већ и до великих трошкова у случају рестрикција. У току рестрикција, број хаварија се повећава и за 300% у односу на стабилно водоснабдевање, те се ангажују запослени за прековремени и ноћни рад, у циљу спровођења планова и мера
  • мали број потрошача
  • старост дистрибутивне мреже. Још увек су у употреби делови водовода старији од 1941. године
  • изузетно ниске техничке и правне стандарде изградње водовне мреже у периоду од 1955 до 2000. године, чије одржавање изазива огромне трошкове

Детаљна структура цена

У односу на Ценовник основних комуналних услуга, број 1570/1.1.1 од 08.06.2021. године, извршено је увећања цена у складу са Програмом пословања ЈКСП „Топола“ за 2022. годину, за 10%, осим за цену воде за привреду, која остаје непромењена.

Цене комуналних услуга нису економске. Општина Топола субвенционише део разлике између економских и планираних цена комуналних услуга, у складу са Програмом субвенција за 2021. годину.

Фиксна месечна накнада за водоводни прикључак предвиђена је у складу са начелом 5), обиром да постоји значајна разлика у трошковима одржавања прикључних веза и тачака, у зависности од пречника прикључне цеви. Ова накнада покрива само део трошкова одржавања и праћења прикључака, без обзира на потрошњу воде, односно ови трошкови  нису урачунати у цену воде.

ЗДРАВА ВОДА И ОКОЛИНА СУ ЖИВОТ

ДОСТАВИТИ:

Електронски:

  1. jksptopola@jksptopola.com ради примене, након објављивања сагласности у „Сл. гласнику СО Топола“ и објаве на topola.com
  2. Скупштини општине Топола

Штампано:

  1. Скупштини општини Топола, ради давања сагласности
  2. а/а