Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за општу управу

Број:100-10/2024-05

Датум:21.05.2024. године

Т  О  П  О  Л  А

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 123/21 – др. закон и 92/23) и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 107/23)и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број: 51 Број: 112-1334/2024 од 27.02.2024. године, Општинска управа општине Топола оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

РАДНО МЕСТО: УНАПРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

I Орган/служба/организација у ком/којој се радно место попуњава:

Одељење за општу управу, Општинске управе општине Топола у Тополи, ул.Булевар Краља Александра I бр. 9.

II Радно место које се попуњава:

Радно место: Унапређење и управљање људским ресурсима, у звању саветник, у Одељењу за општу управу, Општинске управе општине Топола,извршилац1.

 

III Опис послова радног места:

обавља  послове анализе описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно разврставање у звања; припрема нацрт правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; пружа подршку руководиоцима унутршњих организационих јединица у поступку одређивања компетенција за рад службеника; обавља послове планирање и развоја кадрова; обавља  послове у вези са планирањем организационих промена у органима; припрема нацрта Кадровског плана и прати његово спровођење у органима; припрема, координира и помаже у спровођењу поступка оцењивања службеника, израђује анализу циклуса оцењивања и прати ефекте оцењивања; континуирано прати постигнућа службеника и  унапређивање мотивације службеника; спроводи поступак утврђивања потреба за стручним усавршавањем запослених и припрема предлог годишњег Посебног програма стручног усавршавања, као и Обједињеног програма обука са предлогом финансијског плана за његово извршавање; обавља организацију, реализацију и анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања; предлаже мере и активноти у циљу развоја људких ресурса: припрема анализе, информације и извештаје у области унапређења и развоја људских ресурса; припрема податке, анализе и материјале потребне за рад тела за родну равноправност;  прати стање о полној структури запослених и радно ангажованих лица у Општинској управи и учествује у састављању извештаја о утврђеном стању у погледу достигнутог нивоа остваривања родне равноправности у области из делокруга Општинске управе и обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

 

IVУслови за рад на радном месту:

стечено високо образовање из области правних наука наосновним академским студијама у обимуоднајмање240ЕСПБбодова,мастеракадемскимстудијама,мастерструковнимстудијама,специјалистичкимакадемскимстудијама,специјалистичкимструковнимстудијама,односнонаосновнимстудијамаутрајањуоднајмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три година радногискуствау струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

V Место рада:

Општинска управа општине Топола, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9, 34310 Топола.

 

VIКомпетенције које се проверавају у изборном поступку:

У изборном поступку се проверавају посебне функционалне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

 

VII Поступак и начин провере компетенција:

Посебне функционалне компетенције:

– Посебна функционална компетенција за област рада, послови управљања људским ресурсима –Прописи у области радно-правних односа у органима аутономних покрајна и јединицама локалне самоуправе (навести области знања и вештина) – провераваће се путем есеја (писмено);

– Посебна функционална компетенција за одређено радно место, прописи из делокруга радног места(Закон о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе и Правилник о организацији и систематизацији радних места) провераваће се путем есеја(писмено);

2.Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне самоуправе провераваће се путем разговора са Комисијом (усмено).

 

VIII Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време уОпштинској управи општине Топола.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у звањусаветник или службеници који испуњавају услове за напредовање у звањесаветник.

 

IX Пријава на интерни конкурсврши се на прописаном обрасцу пријаве

Образац пријаве на овај конкурс доступан је на интернет презентацијиОпштине Топола или га лица у штампаном облику могу преузети на писарници Општинске управе општине Топола.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве путем имејл адресе.

 

X Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријавена интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече од 22.05.2024. године и истиче29.05.2024. године.

XI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Општинска управа општине Топола, у Тополи, ул.Булевар Краља Александра I бр. 9 , са назнаком: „за интерни конкурс”.

XIIДокази који се достављају током изборног поступка

  1. Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  2. Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
  3. Оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је службеник нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (у изузетним случајевима,у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

 

XIVМесто, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Изборни поступак ће се спроводити почев од 30.05.2024. године, са почетком у 8 часова, у Општинској управи општине Топола, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9, о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона.

 

XV Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Сања Јевтић, телефон:034/6811-008 локал 122

 

Образац пријаве на интерни конкурс за ово радно место налази се на интернет презентацији Општине Топола.

 

*Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављен је на огласној табли Општинске управе општине Топола и на веб презентацији општине Топола.