На основу члана 6. Правилника о стипендирању студената са територије Општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 24/2016) и Правилника о измени и допуни правилника о стипендирању студенатана територији Општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 17/2021),
Комисија за доделу стипендија Општине Топола расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

I Услови за доделу стипендија
Право на стипендију имају: Студенти високих школа, факултета и мастер академских студија чији је оснивач Република Србија, који се финансирају из Буџета Републике Србије, који имају пријављено пребивалиште, односно боравиште најмање годину дана пре подношења захтева,
Право на стипендију имају и студенти који су средњу школу завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној школској години а потичу из социјално угрожених породица , који имају пријављено пребивалиште, односно боравиште најмање годину дана пре подношења захтева,за које висину стипендије одређује Општинско веће општине Топола и то: • Студенти прве године факултета са просечном оценом из средње школе 4,50 и већом;
• Студенти друге године па до завршне године студија и студенти мастер академских студија који су постигли резултат у студирању изражен кроз најмању просечну оцену 8,00 у претходној школској години;
• Студенти који су средњу школу завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној школској години а потичу из социјално угрожених породица.

студенти који су средњу школу завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној школској години а потичу из социјално угрожених породица.

Студенти могу оставрити право на стипендију под условом да у току студирања нису обновили више од једне године студија.
II. Право на стипендију немају:
• Студенти Војне и Полицијске академије, Медицинског факултета Војно-
медицинске академије, за које су средстава у потпуности обезбеђена у току трајања студија, као и запослење по стицању одговарајућег звања и • Студенти који су навршили 27 година живота. Потребна документа
1. Пријава која садржи личне податке студента (образац доступан на писарници
Општинске управе Општине Топола)
2. Потврда средње школе о просеку оцена или оверена фотокопија сведочанства из средње школе,
3. Потврда факултета/ високе школе о уписаној години студија, оствареној просечној оцени најмање 8,00 током претходне школске године као и доказ да се финансирају из Буџета Републике Србије,
4. Потврду из школске установе да су средњу школу завршили као ђак генерације, (само за студенте који су средњу школу завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној школској години а потичу из социјално угрожених породица),
5. Потврду из надлежне установе да потичу из социјално угрожене породице,(само за студенте који су средњу школу завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној школској години а потичу из социјално угрожених породица),
6. Доказ да у току студирања нису обновили више од једне године студија (оверена фотокопија индекса),
7. Оверену фотокопију личне карте (уколико је лична карта са чипом мора бити очитана) и
8. Уверење о пребивалишту студента.

Сви докази који се прилажу морају бити званичне исправе одговарајуће установе (издати у прописаној форми и оверени).
III Рок за подношење пријава
Пријаве на конкурс са прописаном документацијом подносе се у периоду од 31.12.2021. године до 21.01.2022. године и то непосредно на шалтерима писарнице Општинске управе Општине Топола, Булевар Краља Александра I бр.9. Крајњи рок за подношење пријава је 21.01.2022. године, најкасније до 15h.
Кандидати који поднесу непотпуне пријаве, биће обавештени писменим путем да их допуне у року од 7 дана од дана пријема позива. Уколико у остављеном року не изврше допуну, ове пријаве неће бити разматране.
IV Рок за обавештавање о резултатима Конкурса
Одлуку о додели стипендија, на предлог Комисије за доделу стипендија, доноси Председник општине, најкасније до 11.02.2021. године.
Студент који је нeзадовољан Одлуком о додели стипендија може да уложи приговор
Општинском већу општине Топола, у року од осам дана од дана објављивања Одлуке
За студенте који су средњу школу завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној школској години а потичу из социјално угрожених породица висину стипендије одређује Општинско Веће општине Топола.
На одлуку Општинског већа о висини стипендије за студенте који су средњу школу завршили као ђак генерације или који су постигли резултат у студирању кроз најмању просечну оцену 8,5 у предходној школској години а потичу из социјално угрожених породица, може се поднети тужба надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања Одлуке.
Сва права и обавезе између Општине Топола и корисника стипендије биће регулисани Уговором о стипендирању који у име Општине Топола потписује Председник општине Топола.
ОПШТИНА ТОПОЛА
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Број: 451-100 /2021-03
Дана: 31.12.2021. године

Председник Комисије

Особа за контакт : Душица Илић Недић