Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за општу управу

Број:100-21/2024-05

Датум:11.06.2024. године

Т  О  П  О  Л  А

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У ОДЕЉЕЊУ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАЂЕВИНСКО – УРБАНИСТИЧКЕ, ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И ПОСЛОВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

РАДНО МЕСТО:РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊАЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАЂЕВИНСКО – УРБАНИСТИЧКЕ, ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ И ПОСЛОВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ

 

 1. Орган/служба/организација у ком/којој се радно место попуњава:

Одељење за комуналне делатности грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденције и управљања имовином, Општинске управе општине Топола, у Тополи, ул. Булевар Краља Александра Iбр. 9.

 1. Радно место које се попуњава:

Руководилац одељења за комуналне делатности грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденције и управљања имовином, звање самостални саветник, у Одељењу закомуналне делатности грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденције и управљања имовином, Општинске управе општине Топола, 1 извршилац.

 • Опис послова на радном месту:

Руководи, организује и планира рад Одељења за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденције и управљања имовином, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених, старасе о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденције и управљања имовином,  обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада Одељења уз висок ниво одговорности и самосталности у раду, потписује сва акта која решавајући у управном поступку доноси Одељење за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденције и управљања имовином, учествује у дефинисању приоритета за планско уређење за територију општине, учествује у реализацији пројката од интереса за развој општине, прати спровођење стратешко планских докумената из делокруга Одељења, стара се за ефикасно спровођење обједињене процедуре у складу са Законом, припрема анализе извештаја, информације и друге стручне аналитичке материјале из делокруга Одељења, форимира и администрира Географско информационим системом и развојем и одржавањем Географском информационог система (ГИС), припрема акта из Одељења за општинско веће и СО и по потреби реферише на седницама, прати прописе из надлежности Одељења за комуналне делатности, грађевинско – урбанистичке, имовинско – правне и послове евиденције и управљања имовином, даје мишљења у вези са истим, указује на промене прописа из надлежности Одељења, доставља податке и информације из делокруга Одељења лицу задуженом за поступање са инфомацијама од јавног значаја и обавља друге послове по налогу начелника Општинске управе.

 1. Услови за запослење на радном месту:
 • Стечено високо образовање из области техничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету,
 • најмање 5 година радног искуства у струци,
 • држављанство Републике Србије,
 • пунолетство,
 • да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,
 • да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,

 

Положен стручни испит за рад у државним органима не представља услов нити предност за заснивање радног односана радном месту за које је расписан јавни конкурс.

 

 1. Врста радног односа

На радном месту се заснива радни однос на неодређене време.

 

 1. Место рада:

Општинска управа општине Топола,ул. Булевар Краља Александра I бр. 9.

 

 • Компетенције које се проверавају у изборном поступку

У изборном поступку се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

 • Поступак и начин провере компетенција
 1. Провера општих функционалних компетенција:
  • „Организација и рад органа аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у Републици Србији” – вршиће се путем теста (писмено).
  • „Пословна комуникација” –вршиће се путем теста (писмено).
  • „Дигитална писменост” – вршиће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).
 2. Провера посебних функционалних компетенција:
  • Посебна функционална компетенција послови руковођења, организационо понашање– вршиће се путем писане симулације;
  • Посебна функционална компетенција Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа, Статут општине Топола– вршиће се путем есеја (писмено);
  • Посебна функционална компетенција Прописи из делокруга радног места, Закон о планирању и изградњи – вршиће се путем есеја (писмено).

 

 1. Провера понашајних компетенција:

Провера понашајних компетенција: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсимавршиће се путем интервјуа базираног на компетенцијама.

 1. Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне самоуправе вршиће сепутем разговора са конкурсном комисијом (усмено).
 1. Достављање доказапри подношењу пријаве
 2. Ако имате важећи сертификат, потврду или други одговарајући писани доказ о томе да поседујетедигиталне компетенције (знања и вештине о основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларним калкулацијама)и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања ове компетенције, можететај доказ, у оригиналу или овереној фотокопији, приложити уз пријавни образац на овај конкурс.

Напомена:Ако не доставите наведени доказ, провера компетенције „дигитална писменост”извршиће се писмено.Ако конкурсна комисија увидом у достављени доказ не буде могла потпуно да оцени да лије Ваша дигитална писменост на потребном нивоу, позваћемоВас на тестирање ове компетенције, без обзира на достављени доказ.

 1. Докази који се достављају током изборног поступка

Пре завршног разговора са Конкурсном комисијом кандидати су дужни да доставе, у року од 5 радних дана од пријема позива за достављање доказа, следеће доказе:

 • оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство)
 • Докази за предност при запошљавању по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица

Службеник (лице које је већ у радном односу у јединици локалне самоуправе) и који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (у изузетним случајевима, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Орган, по службеној дужности, на основу члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), за кандидате прибавља:

 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци;

Међутим, ако у Вашој пријави наведете да желите сами да доставите ова документа, тада их морате доставити у оригиналу или овереној фотокопији, у року од 5 радних дана од дана пријема позива за достављање доказа.

 1. Предносткод избора кандидата

На овом конкурсу, предност на изборној листи, у случају једнаког броја бодова кандидата, имаће дете палог борца, ратни војни инвалид и борац у складу са чланом 111. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС”, број 18/20).

 • Пријава на јавни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве

Образац пријавена овај конкурс доступан је на интернет презентацији општине Топола или га лица у штампаном облику могу преузети на писарници Општинске управе Општине Топола.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве у органу.

 • Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је15 дана и почиње да тече од дана13.06.2024.године, а окончава се дана 27.06.2024.године.

 • Адреса на коју се подносе пријаве:

Поштом Општинској управи општине Топола, у Тополи, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9 , са назнаком „за јавни конкурс”

 1. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Изборни поступак ће се спроводити почев од 01.07.2024. године, са почетком у 10 часова, у Тополи, ул.Булевар Краља Александра I бр. 9, о чему ће кандидати бити обавештени путемтелефона.

 • Обавеза пробног рада

Ако на овом конкурсу први пут заснива радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, изабрано лице има обавезу да буде на пробном раду у трајању од 6 месеци од заснивања радног односа.

Напомена:Ако задовољи на пробном раду и до истека пробног рада положи државни стручни испит, лице наставља рад на радном месту на неодређено време.

Ако не задовољи на пробном раду или до истека пробног рада не положи државни стручни испит, лицу престаје радни однос.

 • Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Софија Радојковић, тел: 034/6811-008, локал 102, моб: 064/388-23-58

* Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола

Линк ка обрасцу пријаве за ово радно местоhttps://topola.rs/dokumenta/

 

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕУПРАВЕ

Милица Станишић, дипл. правник

20. Rukovodilac одељења