Република Србија

OПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 111-3/2022-05

Дана: 27.04.2022. године                                                                                                                             

Т О П О Л А

Општинска управа општине Топола, на основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2018-др.закон и 114/2021), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних  места у аутономним покрајинама и  јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број: 95/2016 и 12/2022) и члана 27к став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 108/2013, 142/2014,68/2015–други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – други закон) , о г л а ш а в а

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА  

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска  управа oпштине Топола, у Тополи, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9.

II Радно место које се попуњава:

Управљање и вођење инвестицијама у Одељењу за инспекцијске послове и инвестиције у Општинској управи општине Топола.

Опис послова: обавља послове планирања и реализације инвестиција значајних за општину које се финансирају из буџета или из средстава пренетих од других нивоа власти, планира и прати реализацију буџета за инвестиције, прати извршење уговора који се односе на реализацију инфраструктурних пројеката, прати извршење уговора по основу спровођења јавних набавки везано за вођење инвестиција, врши послове око прибављања свих потребних дозвола и сагласности у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о јавним путевима, израђује радне скице и прибавља потребне подлоге за потребе Општинске управе и обавља послове координације и рада са геометром, врши надзор над реализацијом радова на редовном одржавању путева и улица у општини Топола у сарадњи са представницима Месних заједница, координацију над осталим инвестицијама (као и сарадња са пројектантима, стручном контролом, надзорним органима, одговорним извођачима и комисијом за технички пријем објекта), подношење захтева у име општине преко обједињене процедуре (ЦЕОП), сарађује са представницима Месних заједница и координира израду планова Месних заједница у домену путне инфраструктуре, координира у пословима око израде и реализације пројекта из области путне инфраструктуре који се односе на државне путеве који пролазе преко територије општине Топола (експропријација, услови и сл.), координира са вишим републичким органима и ресорним министарствима из области инфраструктуре, туризма, привреде и слично, планира инвестиције у путној инфраструктури уз сарадњу са Месним заједницама и надлежним органима управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области саобраћаја на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 година радног искуства у струци, положен возачки испит (категорије „Б“), познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

   

 

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

познавање Закона о локалној самоуправи, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о општем управном поступку, Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о планирању и изградњи и други закони (све усмено); познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару: пакет програма MS Office), вештине комуникације.

 

III Meсто рада:

Топола, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9.

IV Aдреса на које се подносе пријаве на Јавни конкурс:

Општинска управа општине Топола, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9, 34310 Топола, са назнаком: ,,За Јавни конкурс“.

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Ђорђе Глигоријевић, контакт телефон: 034/6811-008 лок: 102.

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

  1. Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
  2. Уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци);
  3. Извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији (не старији од 6 месеци);
  4. Оверена копија Дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  5. Доказ о положеном стручном испиту за рад у органима управе односно државни стручни испит (оригинал или оверена фотокопија);
  6. Доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом и стечено искуство) у оригиналу или овереној фотокопији;
  7. Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци);
  8. Уверење Суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци);
  9. Уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци).

За доказе из тачке 2. и 3. кандидат може да да изјаву у којој се као странка опредељује да ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

VIII  Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

IX  Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене и разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештине које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS office), oбавиће се у просторијама Општинске управе општине Топола у скупштинској сали о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

НАПОМЕНА: кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединицама локалне самоуправе подлежу пробном раду.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа за оверу, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе oпштине Топола.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом јавном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас се објављује на званичној интернет презентацији општине Топола www.topola.rs, док се у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то: дневни лист ,,Данас“ објављује Обавештење о Јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милица Станишић, дипл.правник