На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број: 16/2018), члана 18. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 03/2019), одредаба Одлуке Општинског већа општине Топола о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Топола број: 361-25/2021-05-II од 16.12.2021. године, Комисија за за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Топола, образована решењем председника општине Топола број: 020-604/2021-05-II од 16.12.2021. године,

     Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДОБИЈАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

1. Општина Топола даје у закуп пословни простор који се налази  у холу пословне зграде Општинске управе општине Топола, у ул. Краља Петра I бр. 9 у Тополи, у површини од 6 м2.

Локација пословног простора из става 1. овог члана налази се у I зони.

 1. Пословни простор даје се у закуп за обављање пословне делатности платног промета, вршење банкарских услуга и томе слично, а која делатност би се обављала у холу зграде Општине Топола иза пулта са два седећа места, који се налази са десне стране пулта који је одређен за портира Општине Топола. Разгледање пословног простора може се вршити сваког радног дана у периоду од 11,00 до 13,00 часова, уз предходну најаву најмање један дан пре планираног разгледања пословног простора.

Пословни простор се не може давати у подзакуп.

 1. Пословни простор се даје у закуп на период од 1 (једне) године.
 2. Почетни износ закупнине, сходно члану 21. став 2., а у вези члана 21. став. 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 03/2019), износи 450 дин/м². У закупнину нису урачунати трошкови које плаћа закупац (трошкови утрошка ел. енергије, грејања, воде).

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупнине по једном м² на месечном нивоу.

 1. Износ депозита за учешће у поступку давања у закуп пословног простора, одређује се у висини од 1.000,00 динара, који је понуђач дужан да уплати на рачун буџета општине Топола – приходи од давања у закуп број: 840-742251843-73, позив на број по моделу 97 86-101.

Подносиоцу понуде коме се пословни простор не изда у закуп, депозит ће бити враћен у року од 15 дана од дана отварања понуда.

 1. Право учешћа у поступку закупа имају правна и физичка лица, односно предузетници.
 2. Рок за подношење писмених понуда је 15 (петнаест) дана од дана почетка оглашавања на огласној табли Општинске управе општине Топола, до 12,00 часова последњег дана рока. Јавни оглас се објављује и средству јавног информисања-радио IFM Топола и на сајту Општине Топола.

Понуда се доставља у затвореној коверти на адресу: Комисија за давање у закуп пословног простора, Бул. краља Александра I бр. 9, 34310 Топола. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте упише „Понуда за пословни простор у Тополи – не отварај“, а на полеђини коверте назив, број телефона и адресу понуђача.

 1. Понуда мора да садржи следеће елементе да би била исправна:

8.1. податке о предузетнику, правном лицу, односно физичком лицу и то:

-за предузетнике: назив радње заједно са именом и презименом предузетника, матични број, ПИБ и оверену фотокопију акта о регистрацији;

-за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ, оверену фотокопију о регистрацији;

-за физичка лица која немају регистровану радњу – копија личне карте. Физичко лице које нема регистровану предузетничку радњу, дужно је да најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу пословног простора, достави закуподавцу решење надлежног органа о упису радње у регистар. Уколико физичко лице у наведеном року не достави потребну документацију уговор о закупу пословног простора ће се сматрати раскинутим.

8.2. назнаку да се понуда подноси за закуп пословног простора који се налази  у холу пословне зграде Општинске управе општине Топола, у ул. Краља Петра I бр. 9 у Тополи, у површини од 6 м2.

8.3. делатност коју понуђач жели да обавља у пословном простору и која одговара сврси и намени простора назначено у овом јавном огласу;

8.4. висину понуђене закупнине исказане по м2 месечно, која није нижа од почетног износа закупнине;

8.5. доказ о уплати депозита;

8.6. број рачуна подносиоца понуде за повраћај депозита.

Уз понуду се достављају прилози у складу са посебним захтевима из огласа.

Понуде се могу доставити непосредно на писарници Општинске управе Топола или препоручено путем поште.

Неблаговремене и неуредне понуде биће одбачене.

Неблаговремена понуда је понуда поднета после истека рока за подношење понуда.

Неуредна понуда је понуда поднета у незатвореном омоту као и понуда која не садржи све предвиђене прилоге и податке из тачке 8. овог огласа, или су подаци супротни објављеним условима и ако је понуђена цена нижа од почетне.

 1. Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана истека рока за њихово подношење у 12,30 часова у просторијама општине Топола-приземље, канцеларија бр. 5.
 2. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора, позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а нове понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
 3. Одлуку о давању у закуп пословног простора доноси Општинско веће општине Топола, на образложен предлог комисије.
 4. Понуђач коме је дат пословни простор у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана коначности одлуке Општинског већа о давању у закуп пословног простора, приступи закључењу уговора о закупу.
 5. Уколико изабрани понуђач не закључи уговор о закупу у остављеном року, губи право на повраћај депозита.
 6. За све додатне информације обратити се на телефон 034/6811-008, контакт: Виолета Говедарица.

КОМИСИЈА ЗА ЗАКУП

БРОЈ:020-605/2021-02                                                                                                председник комисије,

ДАТУМ: 16.12.2021.г.