На основу члана 10. Одлуке о постављању привремених монтажних објеката – киоска на подручју општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 17/2019), Одлуке Општинског већа општине Топола о покретању поступка давања на коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта ради постављања привремених монтажних објеката – киоска од бр. 020-108/2024-05-III од 13.03.2024. године, Програма за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту („Службени гласник СО Топола“, број: 14/2021), Комисија за спровођење поступка давања на коришћење локација на изграђеном јавном грађевинском земљишту ради постављања привремених монтажних објеката – киоска, објављује

Ј А В Н И    О Г Л А С

За давање на коришћење локација за постављање привремених монтажних објеката – киоска на изграђеном јавном грађевинском земљишту путем прикупљања писмених понуда

 1. Општина Топола даје на коришћење локације за постављање привремених монтажних објеката – киоска на изграђеном јавном грађевинском земљишту, путем прикупљања писмених понуда, и то:

– Локација М1 (локација број 44 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (к.п.бр. 1751, КО Топола варош);

– Локација М2 (локација број 45 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (к.п.бр. 2804/1, 1751 и 1749 КО Топола) – поставити нови типски монтажни објекат посебне врсте који представља киоск у склопу аутобуског стајалишта;

– Локација М3 (локација број 46 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (к.п.бр. 2804/1 и 1749, КО Топола варош);

– Локација М4 (локација број 47 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (к.п.бр. 1751, КО Топола варош);

– Локација М5 (локација број 16б по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (к.п.бр. 2804/1, КО Топола варош);

– Локација М6 (локација број 11 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 2804/1, испред к.п.бр. 1695, КО Топола варош);

– Локација М7 (локација број 11 по програму из 2004.године): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 2804/1, испред к.п.бр. 1695, КО Топола варош);

– Локација М12 (локација број 8 по програму из 2004.године): локација у улици Миливоја Петровића Блазнавца (део к.п.бр. 1533, КО Топола варош);

– Локација М13 (локација број 38 по програму из 2004.године): локација у улици Миливоја Петровића Блазнавца (део к.п.бр. 1533, КО Топола варош);

– Локација М14 (локација број 39 по програму из 2004.године): локација у улици Миливоја Петровића Блазнавца (део к.п.бр. 1548, КО Топола варош);

– Локација М15 (локација број 40 по програму из 2004.године): локација у улици Миливоја Петровића Блазнавца (део к.п.бр. 1548, КО Топола варош);

– Локација М16 (локација број 41 по програму из 2004.године): локација у улици Радоја Домановића (део к.п.бр. 1548, КО Топола варош);

– Локација М17 (локација број 42 по програму из 2004.године): локација у улици Радоја Домановића (део к.п.бр. 1548, КО Топола варош);

-Локација М18 (локација број 43 по програму из 2004.године): локација у улици Радоја Домановића (део к.п.бр. 1548, КО Топола варош);

Локација М24 (нова локација): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 815/5);

– Локација М25 (нова локација): локација у Булевару Вожда Карађорђа (део к.п.бр. 815/5);

 1. 2. Корисници су дужни да привремене монтажне објекте поставе у складу са Програмом за постављање монтажних објеката на изграђеном јавном грађевинском земљишту („Службени гласник СО Топола“, број: 14/2021). Власници постојећих монтажних објеката дужни су да монтажне објекте замене са новим типским монтажним објектима у складу са Програмом.
 2. Киосци који се постављају служе за обављање занатско – услужних и других делатности и неопходно је да испуњавају санитарно – техничке и амбијеталне услове. У киоску се може обављати искључиво шалтерска продаја производа (штампа, дуван, папирна галантерија, књиге,школски прибор, играчке, бижутерија, лутрија и други производи у оригиналној амбалажи) и обављати трговачке, занатско – услужне и друге делатности, које не утичу штетно на животну средину.
 3. Максимална дозвољена површина киоска износи 10,5м².
 4. На киосцима није дозовљено постављање рекламних табли изнад горе прописаних максималних висина самог мотажног објекта – киоска.
 5. Програмом су предвиђена 2 типа мањих монтажних објеката за постављање: ТИП_1 – димензија 3,50 х 3,00 м и ТИП_2 – димензија 4,00 х 2,6 м . ТИП_1 има два модела( подтипа) ТИП_1а – мањи монтажни објекат киоск и ТИП_1б – мањи монтажни објеекат за услужне делатности.
 6. 7. Изграђено јавно грађевинско земљиште даје се на привремено коришћење на временски период до највише 5 година, почевши од дана закључења уговора о додели на коришћење локације.
 7. 8. Почетна цена за давање на привремено коришћење изграђеног јавног грађевинског земљишта износи 275,00 динара/m2 месечно у I зони, односно 250,00 динара/m2 месечно у II зони. Гарантни износ за учешће у поступку износи 10.000,00 динара за све учеснике у поступку. Зоне су одређене Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Топола („Сл. Гласник РС“, бр. 19/2013).
 8. 9. Изграђено јавно грађевинско земљиште на привремено коришћење ради постављања привременог монтажног објекта из тачке 1. ове одлуке добиће физичко или правно лице које у поступку понуди највећу цену.
 9. Рок за подношење писмених понуда је 15 дана од дана објављивања јавног огласа на огласној табли Општинске управе Општине Топола, односно до 30.03.2024.г. до 12,00 часова. Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: Комисија за давање на коришћење локација за постављање привремених монтажних објеката, на којој је понуђач дужан да на предњој страни упише „Понуда за оглас за локацију за киоск број:-__ – не отварај“, а на полеђини коверте назив, број телефона и адресу понуђача. Напомена: у остављеном празном пољу уписати број локације из тачке 1. огласа.
 10. 1 Понуда мора да садржи следеће елементе да би била исправна:

11.1. податке о предузетнику, правном лицу, односно физичком лицу и то:

-за предузетнике: назив радње заједно са именом и презименом предузетника, матични број и ПИБ;

-за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде;

-за физичка лица која немају регистровану радњу – копија личне карте. Физичко лице које нема регистровану предузетничку радњу, дужно је да најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу пословног простора, достави закуподавцу решење надлежног органа о упису радње у регистар. Уколико физичко лице у наведеном року не достави потребну документацију уговор о закупу локације за постављање привременог монтажног објекта сматраће се раскинутим.

11.2. назнаку да се понуда подноси за закуп локације за постављање привременог монтажног објекта са назнаком броја локације из тачке 1. овог огласа.

11.3. делатност коју понуђач жели да обавља у привременом монтажном објекту;

11.4. висину понуђене накнаде – закупнине исказане по м2 месечно, која није нижа од почетног износа из тачке 8. овог јавног огласа;

11.5. доказ о уплати гарантног износа;

11.6. број рачуна подносиоца понуде за повраћај гарантног износа;

 1. 12. Понуде се могу доставити непосредно на писарницу Општинске управе општине Топола или препоручено путем поште.
 2. 13. Неблаговремене и неуредне понуде биће одбачене. Неблаговремена понуда је понуда поднета после истека рока за подношење понуда. Неуредна понуда је понуда поднета у незатвореном омоту као и понуда која не садржи све предвиђене податке и прилоге из тачке 10. овог огласа, или су подаци супротни објављеним условима и ако је понуђена цена накнаде нижа од почетне.
 3. Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана истека рока за њихово подношење, односно дана 30.03.2024. године у 13,00 часова у просторијама општине Топола-приземље, канцеларија бр. 5.
 4. 15. Локацију на коришћење ради постављања привременог монтажног објекта добиће лице које понуди највећи износ накнаде по основу коришћења на месечном нивоу. У случају да две понуде садрже исту понуђену цену, предност ће имати понуда која је прва приспела.
 5. На основу предлога комисије, председник општине за сваку локацију доноси решење о давању на коришћење локације за постављање привременог монтажног објекта, које се доставља учесницима огласа. На решење се може поднети жалба Општинском већу општине Топола у року од 8 дана од дана пријема решења.
 6. Понуђач коме је дата локација за постављање привременог монтажног објекта дужан је да у року 5 дана од дана пријема позива за закључење уговора приступи закључењу уговора о коришћењу јавног грађевинског земљишта, у супротном губи право на локацију и право на повраћај гарантног износа.
 7. За све додатне информације обратити се на телефон 034/6811-008. Контакт: Виолета Говедарица.                                                             КОМИСИЈА ЗА ЗАКУП

БРОЈ: 416-23/2024-02                                                                                              председник комисије

ДАТУМ: 15.03.2024. год.                                                                                        Виолета Говедарица