Министарство привреде расписало је јавни позив за доделу бесповратних
средстава у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз
финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години који
спроводи Министарство у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије.

Укупно расположива бесповратна средства за спровођење овог програма
су 600.000.000,00 динара. Преостали износ инвестиционог улагања
привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и
право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетнице, микро и
мала привредна друштва који су регистровани у Агенцији за привредне
регистре, чији је оснивач и законски заступник жена. У привредном
друштву које има више оснивача, минимални удео који мора бити у
власништву једне или више жена је 50% и један од законских заступника
мора бити жена.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право
на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 40%
вредности улагања, односно до 50% вредности улагања за привредне
субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане
у трећу и четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о
регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа
развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ
улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у
оквиру кога је грејс период до једне године, и каматном стопом од 1,5%
годишње уз гаранцију банке или 2,5% годишње уз остала средства
обезбеђења и уз примену валутне клаузуле.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:
– куповину машина/опреме/алата, нове рачунарске опреме и
софтвера и возила (укључујући и мопеде на електрични погон) која
служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и
других транспортних средстава укључених у процес производње и
пружање услуга (нових или половних, не старијих од пет година);
– текуће одржавање и/или адаптацију пословног и/или
производног простора до износа од 1.000.000,00 динара;
– куповину пословног/производног простора за привредне субјекте
који су регистровани у АПР до 31. децембра 2020. године и на дан 31.
децембра 2022. године запошљавају минимум пет запослених
(укључујући и саму предузетницу без обзира по ком основу је
осигурана);
– оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 25%
у структури укупног улагања, за које се потражују средства Програма.

Оснивачи привредних субјеката, који конкуришу за средства по Програму,
могу се обратити Регионалној агенцији како би прошли бесплатну обуку за
започињање пословања и како би им се пружила саветодавна и
техничка помоћ у вези са конкурисањем по Програму, коју Регионална
агенција пружа по Програму стандардизованог сета услуга за МСПП.

У прилогу Вам достављамо Упутство о спровођењу Програма и Садржај
потребне документације за предузетнике и за правна лица.
Комплетна конкурсна документација се може преузети на адреси Фонда за
развој https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/zene-mladi  .