Р е п у б л и к а С р б и ј а

ОПШТИНА ТОПОЛА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 326-80/2023-03

Датум: 26.06.2023. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2024. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), председник Општине Топола, расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола за 2024. годину, до дана 31.октобра 2023. године.

Потребна документација:

  1. Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

  2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

  3. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Топола за 2024. годину, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола, у Тополи, Улица краљице Марије број 1. канцеларија број 1 или са сајта www.topola.rs

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2023. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Топола за 2024. годину ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници Oпштине Топола или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2024. годину“ за Комисију за израду Предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Топола за 2024. годину, на адресу: Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе управе општине Топола, 34310 Топола, Улица Булевар краља Александра I бр. 9. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Радослав Матић, телефон: 064/8614249, email: radematic@topola.com или лично у просторијама Одељења за буџет, финансије, привреду, и друштвене делатности Општинске управе општине Топола, Топола, Улица краљице Марије број 1. канцеларија број 1.

Овај јавни позив објавити у “Службеном гласнику СО Топола, на званичној интернет страници Општине Топола www.topola.rs и огласној табли Општинске управе општине Топола.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владимир Радојковић, с.р.