На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( ,,Службени гласник РС,, број 16/16 и 8/17) и Одлуке Општинског већа општине Топола о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета Општине Топола за 2022. годину,  број  404-48/2022-05-III од  дана 25.01.2022. године, Општина  Топола  упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТОПОЛА У 2022. ГОДИНИ

Конкурс се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Средства опредељена  за овај конкурс износе 1.400.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  20.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту износи  500.000,00  динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

ПРАВО УЧЕШЋА

На  Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група;
 • заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 1. Утицај  и изводљивост са становишта:
 • усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 • прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у шест примерака:
 • Попуњен предлог пројекта, и
 • Попуњен буџет пројекта.

Образац се преузима на сајту Општине Топола.

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:
 • потврда  Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран  рачун) не старија од 15 дана од дана објављивања јавног позива;
 • решење о упису у Регистар медија;
 • дозвола за емитовање програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја) и решење о упису у Регистар медија за медије који ће емитовати предметни програмски садржај;
 • потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години, и у претходне две фискалне године.

 РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса  у дневном листу „  Данас“ и на интернет страници Општине Топола.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године  пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистру удружења.

Позивају се  медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду комисије, да  писаним путем  предложе   своје чланство у комисији.

Уз предлог за члана комисије доставља се  и његова  кратка биографија.

Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати  у року од 15  дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Данас“ .

 НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве пројеката на Конкурс слати искључиво поштом на адресу: Општина Топола, Булевар Краља Александра I бр. 9.  34310 Топола, Комисији за оцењивање пројеката из области јавног информисања, у затвореној коверти, насловљено са “Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из области јавног информисања у 2022. години” и са назнаком НЕ ОТВАРАТИ.

Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране. Додатне информациjе се могу добити радним даном од 08 до 14 часова на телефон:  034/6811-008.

 ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Решење  о расподели средстава  по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Топола и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 Oбразац – Буџет пројекта

Oбразац – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања