На основу Одлуке о буџету Општине Топола 2022. годину („Службени гласник СО Топола” број 16/2021 и 8/2022), у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину број 320-213/2022-05-I од 17.03.2022. године („Службени гласник СО Топола” број 5/2022) и решењем Председника Општине Топола, број 020-165/2022-05- II од 24.03.2022. године,

Комисија за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину (у даљем тексту: Комисија) расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола

за 2022.годину

 

 

СВРХА КОНКУРСА

 

Члан 1.

Конкурсом за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Тополаза 2022. годину (у даљем тексту: Конкурс)се утврђују услови и начин избора корисника средстава у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Топола за 2022. годину за следећу меру и инвестицију:

 1.  Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима – шифра мере 302

– Подршка активностима везаним за рурални туризам – шифра инвестиције 302.2

 

Овим Конкурсом у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Топола за 2022. годину уређују се услови за остваривање права на подстицаје за меру унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима- 302, инвестицијеподршка активностима везаним за рурални туризам-302.2(у даљем тексту: подстицаји), корисници подстицаја, општи и посебни услови за коришћење подстицаја, образац конкурсне пријаве, потребна документација и другa документација која се подноси уз пријаву, рок за подношење пријаве, као и друге потребне информације.

СЕКТОРИ, ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПОДСТИЦАЈИ И НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 

 

Члан 2.

 Подстицаји обухватају инвестиције у следећем сектору:

 • сектор руралног туризма.

Члан3.

Прихватљиве инвестиције у сектору руралног туризма су: набавка опреме ради пружања угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству, у смислу прописа којим се уређује туризам, односно угоститељство.

Подстицаји за прихватљиве инвестиције у сектору руралног туризма обухватају:

1) побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног

мобилијара, ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у

сеоском туристичком домаћинству;

2) опремање ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у сеоском     туристичком домаћинству;

3) промоцију непољопривредних активности на селу.

Члан 4.

 

Прихватљиве инвестиције и трошкови дати су у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова ( у даљем тексту:Листа).

Прихватљиве инвестиције Прихватљиви трошкови

1) Побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у сеоском туристичком

домаћинству

(1) Набавка опреме и реквизита за рекреацију и вежбање:

–       опрема за фитнес програм на отвореном, бицикл и пратећа заштитна опрема, кошеви, голови, седла за јахање, ски опрема;

–       опрема за фитнес у затвореном простору (све справе које се користе у фитнес програму у затвореном програму);

–       спортски реквизити (фризби, пикадо, лопте и сва пратећа опрема за спортове са лоптом – мрежа за голове, мрежица за кошеве, мрежа за одбојку; опрема за стони тенис, бадминтон,шах);

–       љуљашке, клацкалице, вртешке, дечије кућице различитог облика и материјала од којег су израђене, њихалице, тобогани, пењалице, провлачалице, заштитне ограде око игралишта.

(2) Набавка дворишног мобилијара:

–       расвета за баште – фењери, лампиони, кугле, стубови (цевни,ливенидекоративни), прикључне плоче;

–       чесме, фонтане, поштански сандучићи, клупе, столице, паркинг усмеравајући стубићи, корпе за отпатке, постоља за столове, столови, држачи за бицикле, ограде, капије, гаражна и друга врата, прозори, тенде, сунцобрани,лежаљке;

–       жардињере, саксије, држачи и постоља за жардињере и саксије.

(3) Набавка монтажних и надувавајућих надземних базена који се монтирају по упутству произвођача.

2) Опремање ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству

(1) Набавка опреме:

–       машине за прање и сушење веша;

–       телевизори, радио апарати, телефони и персонални рачунари.

(2) Набавка система за климатизацију и грејање објеката:

–       пећи;

–       клима уређаји, вентилатори.

(3) Опремање кухиње:

–       кухињски прибор за припремање и служење хране (тањири, посуде,есцајг, прибор за чишћење, обраду и сецкање хране, столњаци, крпе,пешкири);

–       посуде за отпатке;

–       опрема за обраду и припрему хране;

–       судопере и славине за воду,радне површине за припрему хране;

–       кухињски елементи, полице, ормари за смештај кухињског и ресторанског посуђа и хране, пултови за услуживање;

–       расхладни уређаји за чување хране;

–       уређаји за одвођење паре и мириса;

–       машине за прање посуђа;

–       све врсте шпорета, готових камина, пећница и уређаја за печење.

(4) Опремање просторија за пружање угоститељских услуга у складу са актом о категоризацији:

–       собни намештај, ормари, столови, столице, гардеробери, лежајеви, огледала;

–       душеци, јастуци, јоргани, чаршафи, навлаке за јоргане и јастуке, ћебад, креветски и подни прекривачи,завесе, гарнишне;

–       стоне и зидне лампе, вешалице за одећу, чивилуци, корпе за веш и отпатке.

(5)    Трошкови набављене опреме за купатила, сауне:

–       санитарна опрема (лежећа или туш када, туш кабина, WC шоља, умиваоник, славине,тушеви);

–       електрични уређаји и грејна тела(грејна тела за купатило и сауну – грејалице, калорифери, пећи за сауне, бојлери, фенови);

–       елементи за купатила и сауне (полице, ормарићи за средства за хигијену,четка за одржавање WC шоље,огледало, држач пешкира, држач тоалет папира, држач сапуна, држач за чаше, пешкири, корпа за отпатке, завесе и паравани за туширање, простирка за купатило).

3) Промоција непољопривредних активности на селу (1)     Дизајнирање и израда угоститељско туристичких интернет страница*;

(2)     Дизајнирање и израда штампаног промотивног материјала за промоцију угоститељско туристичких услуга.

* Садржај интернет странице омогућава промоцију угоститељско туристичких услуга корисника подстицаја са одржавањем интернет странице на минимум три године.

Члан 5.

 Подстицајима се не надокнађују:

1)         порези, укључујући и порез на додату вредност;

2)         царинске, увозне и друге дажбине;

3)         трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и сличне накнаде;

4)         трошкови куповине односно закупа земљишта;

5)         половна (ремонтована) опрема и алати;

6)         интернет странице и штампани материјал који по садржају не одговарају секторима непољопривредних активности за који се користи подстицај;

7)         опрема и дворишни мобилијар који не испуњава норме које је прописао Европски комитет за стандардизацију (CEN), а прихватио Завод за стандардизацију Србије;

8)         набавка предметне инвестиције путем лизинга, цесије, компензације, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова.

ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈЕ

 Члан 6.

 

Право на коришћење подстицаја имају:

 1. физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
 2. предузетник,
 3. привредно друштво.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

 Члан 7.

 Право на подстицаје остварује лице из члана 6. Конкурса под условима ако:

 • је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава;
 • је измирио доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;
 • је измирио доспеле локалне јавне приходе;
 • није поднео захтев за исто улагање другим јавним фондовима;
 • да пружа туристима услуге смештаја и услуживања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 30 лежајева и/или да организованој туристичкој групи до 50 туриста пружа угоститељске услуге у складу са прописом којим се уређује угоститељство;
 • да су катастарске парцеле и објекат који су предмет инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава (у даљем тексту: пријава) у његовом власништву или ако на њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора овереног код надлежног органа закљученог са закуподавцем на период закупа, односно коришћења од најмање три године почев од календарске године за коју се подноси пријава за коришћење подстицаја или за њих има овлашћење оверено код надлежног органа.
 • је збирни износ појединачних рачуна за прихватљиве инвестиције већи од 000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност;
 • да је објекат категорисан код надлежног органа општине Топола за сеоско туристичко домаћинство на сеоском подручију општине Топола.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СЕКТОРУ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА

 

Члан 8.

Лице из члана 6.тачка 2) Конкурса мора бити регистровано у одговарајућем регистру у Агенцији за привредне регистре.

Лице из члана 6.тачка 3) Конкурса остварује право на подстицаје у сектору руралног туризма, ако поред услова из члана 7. Конкурса, испуњава и следеће услове:

 • да је регистровано у одговарајућем регистру у Агенцији за привреднерегистре;
 • да је разврстано у микро или мало правно лице према подацима из финансијског извештаја из претходне године, у односу на годину у којој се подноси пријава, у складу са законом којим се уређује рачуноводство иревизија.

ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

 Члан 9.

 Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на Конкурс.

Пријава се подноси на Обрасцу – Пријава за коришћење подстицаја унапређења економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2022.годину, која је одштампана уз Конкурс и чини његов саставни део(удаљем тексту: Пријава).

Читко попуњен и потписан образац пријаве са потребном документацијом доставља се лично на писарници Општинске управе општине Топола улица Булевар Краља Александра I број 9.

Подносилац пријаве подноси само једну пријаву.

Пријава се подноси за једну или више прихватљивих инвестиција из члана 4.

Конкурса.

Уколико право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је истовремено и предузетник, подноси само једну пријаву или као физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства или као предузетник.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Члан 10.

 

Пријаве за коришћење подстицаја, у складу са овим Конкурсом, подноси се до

20.09.2022. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ

 

Члан 11.

Уз пријаву за коришћење подстицаја на Обрасцу пријаве, подносилац пријаведоставља:

 1. Фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2022. години;
 2. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са основним подацима пољопривредног газдинства који издаје Управа за трезор и уколико поседују и извод из Регистра пољопривредних газдинставао структури биљне производње/сточном фонду – не старије од месец дана од дана подношења захтева;
 3. Потписана Изјава да најмање 3 године неће отуђити предмет инвестиције и да ће у том периоду предмет наменски користити (саставни део Пријаве);
 4. Потписана Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоји захтев за исто улагање другим јавним фондовима (саставни део Пријаве);
 5. Потписана Изјава о измиреним дуговањима према Општини Топола по основу уговора/решења из претходних година (саставни део Пријаве);
 6. Потврда/уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато

од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно седишту подносиоца Пријаве;

 1. Предрачун за набавку инвестиција/е у складу са чланом 4. овог Конкурса, не старији

од 30 дана од дана подношења пријаве;

 1. Изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 120 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве на конкурс, дату у Прилогу 1 – Изјава добављача, који је одштампан уз Конкурс и чини њихов саставни део;
 2. Обавештење о разврставању у микро, мало и средње предузеће, у складу са законом који уређује област рачуноводства и ревизије, према подацима из финансијског извештаја из 2021. године (за предузетнике и привредно друштво – микро, мало правнолице);
 3. Извод из Агенције за привредне регистре (за предузетнике и привредна друштва);
 4. Фотокопија Решења да је подносилац категорисан код надлежног органа општине Топола за сеоско туристичко домаћинство на сеоском подручију општине Топола (за физичка лица, предузетнике и привредна друштва);
 5. Фотокопије наменског текућег рачуна и важеће личне карте подносиоца пријаве (за личне карте са чипом приложити очитану личну карту).

ФОРМА ДОКУМЕНАТА

 

Члан 12.

 

Документа која се достављају уз Пријаву треба да гласе на подносиоца пријаве и прилажу се у оригиналу или овереној копији, осим документације за коју је назначено да може да се приложи у формикопије.

Документа на страном језику треба да буду преведена на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца.

РЕШАВАЊЕ ПОВОДОМ ПРИЈАВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА

 

Члан 13.

 

Комисија врши административну обраду пријава на конкурс, провером података из пријаве, документације приложене уз пријаву и по потреби обавља контролу на месту инвестиције.

Пријава за коришћење подстицаја која није поднета од странe лица из члана 6.Конкурса, преурањена, неблаговремена, као и свака наредна пријава истог подносиоца по овом Конкурсу, Комисија одбацује без разматрања.

УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА

 Члан 14.

 Испуњеност услова за доделу подстицаја и разматрање пријаве на конкурс врши Комисија и доноси предлог одлуке о исплати средстава. Коначну одлуку доноси Општинско веће општине Топола. На основу појединачних решења Председника Општинског већа општине Топола у складу са одлуком, корисник којем је решењем утврђено право на подстицај закључује уговор о коришћењу подстицаја  са Председником Општинског већа општине Топола којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења подстицаја средстава у складу Листом прихватљивих инвестиција и трошкова.

Уговором се нарочито уређује обим активности, начин њиховог извршавања, висина износа подстицаја, као и остала питања од значаја за извршавање права и обавеза.

ИЗНОС ПОДСТИЦАЈА

 

Члан 15.

 

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 100% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику средстава је 170.000,00 динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Члан 16.

Корисник подстицаја је дужан да инвестицију у потпуности реализује под условима, на начин и у року одређеним решењем и уговором којим је одобрено коришћење подстицаја, као и да у том року Комисији достави:

1) рачун о реализованој инвестицији;

2) отпремницу за набавку предметне инвестиције, односно међународни товарни лист ако је корисник подстицаја директно извршио увоз предмета инвестиције;

3) доказ о извршеном плаћању реализоване инвестиције и то:

потврду о извршеном преносу средстава или извод, оверене од стране банке, а у случају када је корисник подстицаја извршио готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак;

4) гарантни лист, односно изјаву о саобразности за извршену набавку предметне инвестиције, односно изјаву добављача да за предметну инвестицију не постоји обавеза издавања гарантног листа нити изјаве о саобразности;

5) Сертификат као доказ испуњавања норми које је прописао Европски комитет за стандардизацију (CEN), а прихватио Завод за стандардизацију Србије за опрему и дворишни мобилијар за који је по важећим прописима утврђена обавеза издавања – фотокопија;

5) јединствену царинску исправу – само ако је подносилац захтева директно извршио увоз предмета инвестиције.

Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције  (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом).

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈА

 

Члан 17.

 

Корисник подстицаја дужан је да чува документацију која се односи на остваривање права на подстицаје у року од три године од дана исплате подстицаја. Корисник подстицаја дужан је да набављен предмет инвестиције наменски користи, не отуђује у року од три године од дана исплате подстицаја за набавку предмета инвестиције.

УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ

 

Члан 18.

 

Укупна расположива средства за реализацију овог Конкурса предвиђена су у износу од 1.900.000,00 динара.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА

У случају постојања сумње у вредност предмета инвестиције по овом конкурсу од стране надлежне Комисије, извршиће се стручна процена вредности предмета инвестиције.

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију и да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.

Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.

ИНФОРМАЦИЈЕ

Члан 19.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Топола – www.topola.rs, огласној табли Општинске управе општине Топола и у локалним средствима информисања.

Конкурс ће бити отворен од 21.07.2022. године, а подстицаји се одобравају по редоследу пријема потпуних пријава до утрошка средстава планираних за ове намене, а најкасније до 20.09.2022. године.

Пријаве по овом конкурсу се подносе  лично на писарници Општинске управе општине Топола на обрасцу пријаве који се може преузети у електронском облику преко сајта општине Топола – www.topola.rs или лично на писарници Општинске управе општине Топола улица Булевар Краља Александра I број 9 или канцеларијама број 1 и 2, улица Краљице Марије 1.

Информације у вези са расписаним Конкурсом могу се добити на телефон 034/6811-274 или лично у Општини Топола у канцеларијама број 1 и 2, улица Краљице Марије 1.

ОПШТИНА ТОПОЛА

Комисија  за избор корисника средстава

по Програму мера подршке за спровођење

пољопривредне политике и политике

руралног развоја за општину Топола за 2022. годину

Број:  404-346/2022-03

Датум: 21.07.2022. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Радослав Матић, с.р.

Образац 1.

ОПШТИНA ТОПОЛА

 

Комисији за избор корисника средстава по  Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину

ТОПОЛА

ПРЕДМЕТ:Пријава за коришћење подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2022. години

Подаци о подносиоцу пријаве

Пословно име – Назив правног лица односно име и презиме физичког

лица/предузетника

Име и презиме овлашћеног

лица у правном лицу

 

ЈМБГ / Матични број

БПГ
Седиште: улица и број односно адреса физичког лица/предузетника
Поштански број и назив

места:

Општина
Телефон/факс Мобилни телефон овлашћеног лица
Адреса/место предметне инвестиције односно место обављања

подржане активности

Навести број катастарске парцеле и катастарску општину где се налази предметна инвестиција
Укупна вредност инвестиције у  РСД  без ПДВ:

 

Уз Пријаву за коришћење подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2022. години, подносилац пријаве доставља:

 • Фотокопија потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2022. години;
 • Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са основним подацима пољопривредног газдинства који издаје Управа за трезор и уколико поседујуи извод из Регистра пољопривредних газдинставао структури биљне производње/сточном фонду– не старије од месец дана од дана подношења захтева;
 • Потписана Изјава да најмање 3 године неће отуђити предмет инвестиције и да ће у том периоду предмет наменски користити;
 • Потписана Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да не постоји захтев за исто улагање другим јавним фондовима;
 • Потписана Изјава о измиреним дуговањима према Општини Топола по основу уговора/решења из претходних година;
 • Потврда/уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато

од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције,

односно седишту подносиоца Пријаве;

 • Предрачун за набавку инвестиција/е у складу са чланом 4. овог Конкурса, не старији

од 30 дана од дана подношења пријаве;

 • Изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од 120 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве на конкурс, дату у Прилогу 1 – Изјава добављача;
 • Обавештење о разврставању у микро, мало и средње предузеће, у складу са законом који уређује област рачуноводства и ревизије, према подацима из финансијског извештаја из 2021. године (за предузетнике и привредно друштво – микро, мало правнолице);
 • Извод из Агенције за привредне регистре (за предузетнике и привредна друштва);
 • Фотокопија Решења да је подносилац пријавекатегорисан код надлежног органа општине Топола за сеоско туристичко домаћинство на сеоском подручију општине Топола (за физичка лица, предузетнике и привредна друштва);
 • Фотокопије наменског текућег рачуна и важеће личне карте подносиоца пријаве (за личне карте са чипом приложити очитану личну карту).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укратко описати предмет инвестиције у конкретном случају

 

Својим потписом потврђујем под материјалном и кривичном одговорношћу да су подаци дати у обрасцу захтева и пратећој документацији тачни, као и да ћу овлашћеним лицима општине Топола омогућити њихову проверу.

Потпис (за физичка лица)

Потпис овлашћеног лица

(за правна лица и предузетнике)

Изјавa  за физичка лица – образац 2

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3.  Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак покрећем код Општинске управе општине Топола-Комисије за избор корисника средстава по  Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину ради остварививања бесповратних подстицајних средстава за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2022. години и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

 

I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку одлучивања. [1]

………………………………………

(место)

……………………………………                                                                               …………………………………………

(датум)                                                                                                 (потпис даваоца изјаве)

 

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити:[2]

 1. све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су неопходни за одлучивање.
 • следеће податке:[3]
 • фотокопију потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 2022. години,
 • Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са основним подацима пољопривредног газдинства који издаје Управа за трезор и уколико поседују и извод из Регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње/сточном фонду,
 • Потврда/уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато

од надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту инвестиције, односно

пребивалишту, односно седишту подносиоца Пријаве,

 • Извод из Агенције за привредне регистре (за предузетнике и привредна друштва).

Упознат/а сам да уколико  наведене личне податке неопходне за одлучивање органа  не поднесем у року од 15 дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

……………………………………

(место)

……………………………………                                                                                   ………………………………….

(датум)                                                                                                 (потпис даваоца изјаве)

И З Ј А В А

(ПРИЛОГ УЗ ПРИЈАВУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА У 2022. ГОДИНИ)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за предметну Инвестицију не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима, односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, као и да су измирена дуговања према општини Топола по основу уговора/решења из претходних година.

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да набављен предметинвестиције по основу које користим подстицајна средства за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2022. години нећу отуђити у року од 3 године од дана исплате подстицаја и да ћу у том периоду предмет инвестиције наменских користити.

У случају да предмет инвестиције отуђим пре истека рока од 3 година, обавезујем се да примљени износ подстицаја вратим са законском затезном каматом рачунајући од дана пријема подстицаја па до повраћаја средстава у Буџет oпштине Топола.

У  ___________,_______________2022. године

(датум)

_________________________________

(Име и презиме)

 

из _______________________________

 

         ЈМБГ_____________________________

 

        ЛК. БР:____________________________

_______________________________

(Потпис подносиоца пријаве)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 1

Изјава добављача

 

Подаци о добављачу и предрачуну
Назив/ име и презиме и

седиште/пребивалиште добављача:

Матични број/ЈМБГ:
Порески идентификациони број:
Претежна делатност добављача регистрована код Агенције за

привредне регистре:

Број и датум издавања предрачуна:
Предрачунска цена без ПДВ:
Укупна предрачунска цена:
 

Као добављач/власник у складу са Конкурсом за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола

за 2022. годину, под пуном законском, моралном, материјалном, кривичном и сваком другом одговорношћу,

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ

 

–  да могу извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна број

                        од                             године*, у року од 120 дана од дана издавања овог предрачуна,

 

–  да са подносиоцем пријаве на конкурс                                                                             из

** нисам у својству повезаног лица.

 

Име и презиме добављача, односно одговорног лица добављача:

 

(попунити читко штампаним словима)

 

Својеручни потпис добављача односно одговорног лица добављача:

 

 

Уписати:

* број и датум предрачуна

** име, презиме и пребивалиште подносиоца пријаве за коришћење подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у 2022. години

 

 

[1]Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 87/2018), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица.

[2]Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

[3]Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.