ОБАВЕШТЕЊЕ – Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2024. годину
Обавештавамо пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2024. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2024. годину.
Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. До добијања решења за 2024. годину, износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2024. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2023. годину.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.
За све потребне информације обвезници се могу обратити Одсеку локалне пореске администрације у улици Краљице Марије број 1 сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или на телефон 034/6811-274.