На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016), чланова 6. и 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ бр. 24/2012. 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), чланова 18., 19., 20. и 21. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 3/2019), члана 67. Статута општине Топола, („Службени гласник СО Топола“, број 02/2019),

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 16.05.2022. године, доноси

 

 

О Д Л У К А

о покретању поступка давања у закуп пословног простора

у јавној својини општине Топола

Члан 1.

Покреће се поступак давања у закуп објекта – зграде који се налази у селу Жабаре, општина Топола, на катастарској парцели број 2567/2, уписана у лист непокретности број 1195 КО Жабаре број објекта 1, у површини од 687 m2 која је у јавној својини општине Топола са сувласничким уделом од 149/150.

Локација пословног простора из става 1. овог члана налази се у V зони.

Члан 2.

Пословни простор даје се у закуп за обављање привредне делатности. Понуђач је дужан да у поступку закупа достави бизнис план за обављање привредне делатности који садржи следеће елементе: опис елемената директног улагања, основе пословања, организациону структуру, ризике пословања и еколошку оправданост инвестиције.

Пословни простор се не може давати у подзакуп.

Право учешћа у поступку закупа имају правна и физичка лица, односно предузетници.

Члан 3.

Почетни износ закупнине, сходно члану 21. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 3/2019), износи 130,00 дин/m².

У закупнину нису урачунати трошкови које плаћа закупац (трошкови утрошка ел. енергије, грејање, вода).

Износ депозита за учешће у поступку давања у закуп пословног простора, одређује се у висини од 20.000,00 динара.

Члан 4.

Пословни простор се даје у закуп на период од 5 (пет) година.

Члан 5.

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупнине по једном m² на месечном нивоу.

Јавни оглас за давање у закуп непокретности из члана 1. став 1. ове одлуке објављује се у средствима јавног информисања радио IFM Топола, на званичном сајту општине Топола и огласној табли Општинске управе општине Топола

Члан 6.

Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка:

– Израда јавног огласа за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора и објављивање јавног огласа у средствима јавног информисања, на званичном сајту општине Топола и огласној табли Општинске управе општине Топола – у року од 5 дана од дана достављања ове одлуке надлежној служби за спровођење поступка закупа;

– Сачињавање извештаја о приспелим понудама, поступку оцењивања понуда са предлогом о избору најповољније понуде и достављање Скупштини Општине на разматрање – у року од пет дана од дана отварања понуда;

– Сачињавање предлога уговора о закупу и достављање на мишљење Општинском правобраниоцу и на потпис председнику општине и закупцу пословног простора – у року од 8 (осам) дана од дана правоснажности решења Општинског већа општине Топола о додели у закуп непокретности из члана 1. став 1. ове одлуке.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНА ТОПОЛА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-252/2022-05-III

Дана: 16.05.2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Владимир Радојковић, с.р.