На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 3/2019 и 5/2019), члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 5/2019), у складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“, број  16/2021 и 8/2022), а на основу сагласности РС, МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ – Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности број 404-249/2022-05-II од 13.маја 2022. године,

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 16. маја 2022. године доноси

ОДЛУКУ

 о расписивању Јавног конкурса

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера

енергетске санације стамбених објеката на територији општинеТопола

 1. Расписује се у оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе ЈЛС-Општина Топола, број: 404-78/2022-05-II од 14. фебруара 2022. године, у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту Програм),а у складу са чланом 15. Правилника број: 110-21/2022-05-III од 12.04.2022. године и 110-54/2022-05-III од 21.04.2022. године, Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.
 1. Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији ОпштинеТопола.
 1. Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

2)заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотачаса одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијамаза стамбене зграде

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида за стамбене зграде.

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене зграде/заједнице.

4) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривачаза породичне куће

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

5) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене зграде/заједнице.

 

6) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде/заједнице.

 

7) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

8) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

 

 • набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а  максимално до 3 kW.

 

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

 • Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

 • Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  техничких могућности да се постави та дебљина изолације.

 • Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;
 • Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%.

 

 1. На јавном конкурсу за мере енергетске ефикасности могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

За мере енергетске ефикасности из одељкаI. став 1. тачке(1 до 8) Јавног конкурса:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе.

За мере енергетске ефикасности из одељкаI. став 1. тачка 9. Јавног конкурса:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шестмесеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе,
 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије,
 • да дају гаранцију на инвертерод минимално 5 годинаи на соларне панеле од минимално 10 године.
 1. Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац који ће бити саставни део Јавног конкурса као и начин преузимања документације на јавни конкурс, критеријуми за избор привредних субјеката и остали елементи непходни за реализацију истог.
 1. Средстава за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22 у износу од 4.900.000,00 динара опредељена су Одлуком о буџету Општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола“, број 16/2021 и 8/2022),

(07547-472811-87-01-620).

 

 1. Јавни конкурс ће бити објављен на званичној интернет презентацији општине Топола www.topola.rs., огласној табли Општинске управе општине Топола и најављен у локалним медијима.
 1. Одлуку објавити на на званичној интернет презентацији општине Топола www.topola.rs. и огласној табли Општинске управе општине Топола.
 1. О спровођењу Одлуке стараће се надлежна одељења Општинске управе општине Топола и надлежне комисије.
 1. Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОПШТИНА ТОПОЛА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА                                             

Број: 020-251/2022-05-III                                                                            

Дана:16.05.2022. године                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК           

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Владимир Радојковић, с.р.