На основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Топола, број: 020-251/2022-05-III од 16. маја 2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22, број 110-21/2022-05-III од 12.04.2022.године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по јавном позиву за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22, број 110-54/2022-05-III од 21.04.2022. године,

Општина Топола расписује,

Јавни конкурс

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општинеТопола

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе ЈЛС-Општина Топола, број: 404-78/2022-05-II од 14. Фебруара 2022. године,у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину (у даљем тексту Програм),а у складу са чланом 15.Правилника број: 110-21/2022-05-III од 12.04.2022. године и 110-54/2022-05-III од 21.04.2022. године, расписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санацијеу домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији ОпштинеТопола. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији ОпштинеТопола.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.

2)заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотачаса одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијамаза стамбене зграде

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида за стамбене зграде.

3) постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене зграде/заједнице.

4) постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривачаза породичне куће

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова.

5) набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене зграде/заједнице.

6) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде/заједнице.

7) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.


8) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

 1. набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе,уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално до 3 kW.

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:

 1. Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент прелаза топлоте):

– U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата

– U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата

 1. Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика:

– минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема техничких могућности да се постави та дебљина изолације.

 1. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) износи 85%;

 2. Минимални степен корисности котла (грејача простора) на природни гас износи 90%;

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

На јавном конкурсу за мере енергетске ефикасности могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

За мере енергетске ефикасности из одељкаI. став 1. тачке(1 до 8) Јавног конкурса:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,

 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,

 • да имају атесте за материјале и производе.

За мере енергетске ефикасности из одељкаI. став 1. тачка 9. Јавног конкурса:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шестмесеци од дана подношења пријаве,

 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,

 • да имају атесте за материјале и производе,

 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије,

 • да дају гаранцију на инвертерод минимално 5 годинаи на соларне колекторе од минимално 10 године.

III ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито:

 1. опште податке о привредном субјекту;

 2. податке о законском заступнику;

 3. профил привредног субјекта;

 4. ценовни преглед роба и услуга;

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног конкурса.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници www.topola.rs или лично у просторијама ОпштинеТополаи садржи:

Комплетан текст Јавног конкурса,

Прилог 1 – Пријавни образац,

Прилог 2 –Изјава подносиоца пријаве број 1.,

Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2.,

Прилог 4 – Критеријуми за оцену Пријаве.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и уградњу термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за центалну припрему потрошне топле воде (мере из одељка I. став 1. тачка 1) до 8)Јавног конкурса,обухватају следеће:

 1. цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;

 2. рок важења цена за меру коју конкуришу;

Критеријуми за рангирањедиректнихкорисника који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће инсталације (мера из одељка I. став 1. тачка 9) Јавног конкурса) обухватају следеће:

1) цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;

2) рок важења цена за меру коју конкуришу;

3) рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле.

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним критеријуми за избор привредних субјеката.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:„Пријава за јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима– не отварати“,са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти.

Пријаве доставити поштом на адресуОпштинеТопола, Булевар Краља Александра I број 9 – Комисија за реализацију и надзор над извршавањем мера енергетске санације или лично на писарници у згради ОпштинеТопола-Општинска управа.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 31.05.2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити наконтакт телефон 034/6811-008, Александра Дрекаловић, Руководилац програма за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова Општине Топола и Мирјана Ћирић, Председник Комисије за избор директних корисника/привредних субјеката за испоруку добара и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Топола за 2022. годину;електронску адресу: е-mail: adrekalovic@topola.com и miraciric@topola.com.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници ОпштинеТопола.

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ

Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће одбачена решењем.

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из одељка V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника о суфинансирању мера енергетске санацијепородичнихкућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 број 110-21/2022-05-III од 12.04.2022.године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санацијепородичнихкућа истанова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по јавном позиву за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22, број 110-54/2022-05-III од 21.04.2022. године,.

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли ОпштинеТополаи званичној интернет страници ОпштинеТопола.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Општинском већу на усвајање.

Општинско веће ОпштинеТополадоноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.

Одлука Општинског већа ОпштинеТополао избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли ОпштинеТопола и званичној интернет страници ОпштинеТопола.

X. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОпштинаТополаће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санацијеса привредним субјектима који буду изабрани. Предмет споразума ће бити обавезе обеју страна у Јавном конкурсу.

Након потписивања Уговора о сарадњи са привредним субјектима, ОпштинаТополаспроводи поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава и стамбених заједница). Обавеза је да крајњи корисник приликом пријаве предмере/предрачуне узме само од директних корисника који су одабрани у претходној фази.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, потписују се тројни уговори између ОпштинеТопола, директног корисника и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом.

Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске санације (у даљем тексту Комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.

Привредни субјекти до 01. марта 2023. године достављају Општини Топола захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

За мере енергетске ефикасности из одељка I. став 1. тачке (1 до 8) Јавног конкурса

пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:

 1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;

 2. крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства;

 3. директни корисник достави захтев за исплату средстава.

 4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и сву пратећу документацију (гаранција).

За мере енергетске ефикасности из одељка I. став 1. тачка 9. Јавног конкурса пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а након што:

 1. Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни позив.

 2. Да је грађанин потписао уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем.

 3. ОДС изда акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем и упише га у регистар купца-произвођача.

На основу захтева за исплату и записника ОпштинаТопола-Општинска управа врши исплату из буџета.

ОПШТИНА ТОПОЛА

Број:404-253/2022-03

Дана: 16.05.2022. год.

КОМИСИЈА

ПРИЛОГ 1

Број пријаве (попуњава јединица локалне самоуправе)

Спровођење мера енергетске санације у домаћинствима

у 2022.години

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Назив привредног субјекта

ПРИЈАВА

на јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ

1.

Пун назив привредног субјекта

2.

Правна форма

3.

Скраћени назив правног лица

4.

Матични број

5.

Порески идентификациони број

6.

Седиште Место
Јединица локалне самоуправе
Поштански број

7.

Адреса за слање поште

(навести и поштански број)

8.

Број телефона

9.

Број факса

10.

Електронска пошта

11.

Интернет адреса

2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ

12.

Име и презиме

13.

Пол мушки женски

14.

Телефон

15.

Мобилни телефон

16.

Електронска пошта

3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

17.

Година оснивања

18.

Назив и шифра делатности

19.

Према подацима из финансијског извештаја за 2021. годину привредни субјект је разврстан у: микро

мало

средње

остало

21.

Опис делатности

4. ВРСТЕ МЕРА ЗА КОЈЕ СЕ НУДИ УСЛУГА (Испред појединачне мере за коју се конкурише уписати Х. Могуће је конкурисати за више мера)

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида

Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице

Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће

Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице

Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице

Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде

Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће

Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће

Набавка и уградња соларних панела, инвертераи пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричнеенергије за сопствене потребе,уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерногместа, која је наведена у рачуну заутрошену електричну енергију, а максимално до 3 kW.

За мере енергетске ефикасности из одељка I став 1. тач.1) – 8) Јавног конкурса:

5. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих осам мера и максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 40

Назив мере

Рок важења цена

6. Критеријум „Цене књучних добара и услуга“ различит је за сваку од осам мера и максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 60

Назив производа и услуга наведених у Прилогу 4 за меру за коју конкурише привредни субјекат

Цена производа и услуга

За меру енергетске ефикасности из одељка I став 1. тачка 9) Јавног конкурса

1. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“, максимални број бодова је 25

Назив мере

Рок важења цена

2. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“, максимални број бодова је 50.

Назив производа и услуга наведених у Прилогу 4 за меру за коју конкурише привредни субјекат

Цена производа и услуга

3. Критеријум „ Рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле “ максимални број бодова је 25.

Назив уређаја

Рок важења гаранције

Инвертер

Соларни панел

ПРИЛОГ 2

ИЗЈАВА

Ја, _____________________________________________, број ЛК __________________

(име и презиме) (број личне карте)

законски заступник привредног субјекта__________________________________________,

(назив привредног субјекта)

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији ОпштинеТопола.

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да:

 • су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и одговарају стварном стању,

 • привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране обављања делатности у последње две године и

 • власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу рада,кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак.

У ____________,

Датум ____________ Потпис законског заступника

ПРИЛОГ 3

ОБРАЗАЦ 1

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак покрећем код Општине Топола Пријава за Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета Општине Топола за 2022. годину и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити податке неопходне за одлучивање.

Упознат/а сам да уколико не поднесемподатке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним, и да мој захтев неће бити разматран од стране комисије коју решењем образује Општинско веће.

……………………………………

(место)

……………………………………

(датум)

……………………………………………………………….

(потпис и печат одговорног лица)

ОБРАЗАЦ 2

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Поступак покрећем код Општине Топола Пријава за Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета Општине Топола за 2022. годину и тим поводом дајем следећу

И З Ј А В У

Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција1, а који су неопходни у поступку одлучивања.

……………………………………

(место)

……………………………………

(датум)

……………………………………………………………….

(потпис и печат одговорног лица)

ПРИЛОГ 4

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ

Избор привредних субјеката се врши у две фазе.

Прва фаза је процесне природе и односи се на проверу да ли је пријава уредна и да ли је садржина пријаве у складу са Јавни конкурсом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији ОпштинеТопола

Критеријуми

ДА/НЕ

Статус

Пријава је благовремена

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Пријава је достављена у штампаном облику

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Пријавни образац је попуњен у дефинисаној форми – Прилог 1

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Пријава садржи сву потребну документацију:

 • Прилог 1 – Пријавни образац
 • Прилог 2 – Потписана изјава

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Подносилац пријаве је правно лице (привредни субјект), уписан у регистар АПР-а, најмање шест месеци од дана подношења пријаве

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Над подносиоцем пријаве није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Пријава је потписана од стране овлашћеног представника привредног субјекта

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Подносилац пријаве доставио атесте за материјале и производе ( за меру за коју конкурише)

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Подносилац пријаве је измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

Критеријуми за учешће привредних субјекти који врше набавку и радове на уградњи соларних панела и пратеће инсталације на јавном позиву:

-Подносилац пријаве је уписан у регистар АПР-а, а регистрован као привредно друштво и предузетник најмање шест месеци од дана подношења пријаве,

-Да над њим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,

-Да имају атест за материјале и производ,

-Да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду изввештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије,

-Да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне панела од минимално 10 година

Ако је одговор „не“ – пријава се не разматра

После завршене прве фазе све пријаве оцењене као уредне и у складу са Јавним конкурсом се оцењују на основу следећих критеријума:

Укупан број бодова који може добити подносилац пријаве је 100.

За мере енергетске ефикасности из одељка I став 1. тач.1) – 8) Јавног конкурса критеријуми су следећи:

1. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих осам мера и максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 40.

Рок важења цена за меру за коју се конкурише

Број бодова

До 30 дана

5

31 – 45 дана

10

46 – 60 дана

20

61 – 75 дана

30

Преко 75 дана

40

2. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“ различит је за сваку од осам мера и максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 60.

Мера 1 – Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида

Начин обрачуна (М*Н/Т)

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;

М – Максималан број бодова (60 бодова)

Назив производа Цена производа Број бодова
Набавка и уградња двокрилног ПВЦ прозора димензија 1400 x 1000 mm – боја оквира бела. У оквиру цене навести и ценуокапнице, прозорске даске, ПВЦ ролетне, обраде око прозорa гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора

Мера 2 – Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице

Начин обрачуна (М*Н/Т)

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;

М – Максималан број бодова (60 бодова)

Назив производа Цена производа Број бодова
Набавка материјала и израда фасаде са свим елементима која укључује и термичку изолацију од минералне вуне дебљине 10 cm по m2

Мера 3 -Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова

Начин обрачуна (М*Н/Т)

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;

М – Максималан број бодова (60 бодова)

Назив производа Цена производа Број бодова
Набавка материјала и постављање термичке изолације од минералне вуне дебљине 15 cm на таваницупо m2

Мера 4 Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице

Начин обрачуна (М*Н/Т)

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;

М – Максималан број бодова (60 бодова)

Назив производа Цена производа Број бодова
Набавка и инсталација конвенционалног котла на природни гас капацитета 20kW

Мера 5 – Набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице

Начин обрачуна (М*Н/Т)

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;

М – Максималан број бодова (60 бодова)

Назив производа Цена производа Број бодова
Набавка и инсталација котла на пелет капацитета 20kW

Мера 6 – Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде

Начин обрачуна (М*Н/Т)

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;

М – Максималан број бодова (60 бодова)

Назив производа Цена производа Број бодова

Набавка и инсталација циркулационе пумпе са променљивим бројем обртаја,за проток 1 m3/h, напор 50 kPa (тип Grundfos alpha, Willo Yonos и др)

Набавка и уградња челичног панелног радијатора димензија 600/800, тип 22

Набавка и уградња радијаторског вентила са термоглавом, DN15 NP6

Број бодова за сваки од производа је максимално 20.

Укупан број бодова је максимално 60.

Мера 7 – Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће

Начин обрачуна (М*Н/Т)

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;

М – Максималан број бодова (60 бодова)

Назив производа Цена производа Број бодова
Набавка и уградња топлотнe пумпe ваздух – вода, капацитета грејања 7 kW

Мера 8 – Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће

Начин обрачуна (М*Н/Т)

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;

М – Максималан број бодова (60 бодова)

Назив производа Цена производа Број бодова
Набавка и уградња соларног колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде капацитета акумулационог бојлера 200 литара

За меру енергетске ефикасности из одељка I став 1. тачка 9)Јавног конкурса критеријуми су следећи:

 1. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“, максимални број бодова је 25.

Рок важења цена за меру за коју се конкурише

Број бодова

До 30 дана

5

31 – 45 дана

10

46 – 60 дана

15

61 – 75 дана

20

Преко 75 дана

25

 1. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“, максимални број бодова је 50.

Мера 1 – набавка и уградња соларних панела снаге до 3 kW, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем

Начин обрачуна (М*Н/Т)

Т – понуђена цена; Н – најнижа понуђена цена;

М – Максималан број бодова (50 бодова)

Назив производа Цена производа Број бодова
Набавка и уградња соларних панела снаге 3 kW, инвертера и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама
 1. Критеријум „ Рок важења гаранције на инвертер и соларне панеле “ максимални број бодова је 25.

Рок важења гаранције за инвертер и соларне панеле

Број бодова

Инвертер

5 година

1

6-10 година

5

више од 10 година

12,5

Соларни панели

10 година

1

11-20 година

5

преко 20 година

12,5

1Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у регистар надлежног органа