На основу чланова  67. став 1. тачка 9., 68., 69. и 70. став 1. и 2. Закона о локалним изборима (,,Сл. гласник РС“ бр. 14/2022) и чланова 198. став 1. тачка 6. и  199. став 6. Пословника СО Топола (,,Сл.гласник СО Топола“ број 3/2019),

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 4.03.2022.године, донела је

О Д Л У К У

о престанку мандата одборника

Скупштине општине Топола

 

  1. Констатује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Топола одборници Сузани Јаковљевић, мастер учитељу из Тополе, изабраној са Изборне листе „Нови људи за бољу Тополу – Мирко Јевтић знамо се“ на изборима одржаним 21.06.2020. године и 28.06.2020. године, због подношења оставке, и то даном подношења оставке, односно 03.2022. године.
  2. Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“ и на веб презентацији општине Топола.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

     

Одборница Скупштине општине Топола Сузана Јаковљевић, са изборне листе „Нови људи за бољу Тополу – Мирко Јевтић знамо се“ поднела је оставку усмено на седници Скупштине општине Топола одржаној дана 04.03.2023. године.

Одредбом члана 69. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 14/2022), прописано је да Скупштина доноси одлуку којом се констатује да је одборнику престао мандат одмах након што прими обавештење о разлозима за престанак његовог мандата, на седници која је у току, односно на првој наредној седници, тако да се након поднете оставке приступило гласању и са 22. гласова „ЗА“ (од укупно 41 одборника) донета је Одлука као у диспозитиву.

Одлука којом се констатује да је одборнику престао мандат објављује се на ВЕБ-презентацији.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од седам дана од дана доношења ове одлуке, а преко Скупштине општине Топола.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА             

Број: 020-242/2023-05I                                                                   

Дана: 4.03.2023. године                                                       

 ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 Јасна  Вуковић, с.р.