На основу чл. 18. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 40. став 1. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 96. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019)

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 4.03.2023. године, донела је

О Д Л У К У

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ  ТОПОЛА У СТАЛНОМ САСТАВУ

 

 

  1. Разрешава се Бојан Ђуровац, дипл.правник из Тополе дужности председника Општинске изборне комисије општине Топола у сталном саставу, због подношења оставке.
  2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

 

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне самоуправе.

Дана 09.01.2023. године Бојан Ђуровац поднео је оставку на место председника Општинске изборне комисије општине Топола у сталном сазиву,на које је именован Одлуком Скупштине општине број 020-32/2022-05-I од 11.02.2022. године, тако да је донето Решење као у диспозитиву.

Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети жалба  Вишем суду на чијем се подручју налази седиште Скупштине, преко Скупштине, у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 020-6/2023-05-I

Дана: 4.03.2023. године

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                           

Јасна Вуковић