На основу чл. 18. став 2. и члана 19. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), члана 40. став 1. тачка 68. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019) и члана 96. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019)

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана   04.03.2023. године, донела је

О Д Л У К У

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ  ТОПОЛА У СТАЛНОМ САСТАВУ

 

 

 

 

  1. Именује се Миљана Илић, дипл.правник из Тополе за председника Општинске изборне комисије општине Топола у сталном саставу, на предлог БС.
  2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

О б р а з л о ж е њ е

 

Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне самоуправе.

Дана 09.01.2023. године Бојан Ђуровац поднео је оставку на место председника Општинске изборне комисије општине Топола у сталном сазиву, и на његово место предложена је Миљана Илић која испуњава законске услове предвиђене за председника Општинске изборне комисије.

Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се поднети жалба  Вишем суду на чијем се подручју налази седиште Скупштине, преко Скупштине, у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 

Број: 020-213/2023-05-I

Дана: 04.03.2023. године

ПРЕДСЕДНИК    СО 

Јасна Вуковић, с.р.