На основу члана 39 став 1 тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/20) члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016- др. Закон и 47/2018), члана 63. став 1. тачка 16. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), члана 18., 20 и 23. Пословника о раду Штаба за ВС општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 12/20) и Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације бр. 217-16/2022-05-III од 22.6.2022. године,

Председник општине Топола, доноси

 

О Д Л У К У

 Члан 1.

О проглашењу ванредне ситуације на угроженом делу територије општине Топола, које обухвата подручја катастарских општина Јунковац, Наталинци (нарочито Павловац) и Шуме, а које је захваћено елементарном непогодом дана 21.6.2022. године.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“.

  

Образложење

 

            Део територији општине Топола, дана 21.6.2022. године, у поподневним часовима захватила је елементарна непогода где је услед дејства града праћеног јаким олујним ветром дошло до огромних штета на воћарским и пољопривредним културама, објектима и локалним путевима.

Чланом 1. став 2. и чланом 4. Закона о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода, дефинисано је да се елементарном непогодом, између осталог, сматрају и атмосферске непогоде, односно да се под штетом већег обима подразумева штета проузрокована елементарним непогодама чији износ прелази 10% националног дохотка оствареног на територији општине у предходној години.

Имајући у виду достављене прелименарне извештаје, утврђујем да су се стекли услови за доношење Одлуке да се делови територије општине Топола, наведени у члану 1. ове Одлуке, прогласе подручјима која су захваћена елементарном непогодом – градом и олујним ветром.

ОПШТИНА ТОПОЛА

Број: 217-17/2022-05-II

Дана: 22.6.2022. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Владимир Радојковић