На основу чланова 6. 6a. и 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, 45/02 – СУС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 101/10, 24/11, 78/12, 57/12 – УС, 47/13, 68/14 – др. закон, 95/18, 99/18 – одлука УС, 86/19, 144/20, 118/21 и 138/22), члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гланик РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06, 47/11, 93/12  и 99/13 – усклађ.дин.изн., 125/14 – усклађ.дин. изн., 95/15 – усклађ.дин.изн., 91/16 – усклађени дин.изн., 104/16 – усклађени дин.изн. и 96/2017 – усклађени дин.изн., 89/2018, 95/18 – др.закон, 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021 – др.закон и 124/2022 – усклађ.дин.изн.), члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), члана 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“ бр. 34/2023) и Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 19/2013),

Привремени орган општине Топола на седници одржаној дана 6.11.2023. године, донеo је

О Д Л У К У  

О  УТВРЂИВАЊУ  ПРОСЕЧНИХ  ЦЕНА  КВАДРАТНОГ  МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  ЗА  УТВРЂИВАЊЕ  ПОРЕЗА  НА  ИМОВИНУ  

ЗА  2024. ГОДИНУ НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ТОПОЛА

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Топола за пореске обвезнике који не воде пословне књиге у складу са Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола.

Члан 2.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину, сходно Одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола, за 2024. годину износе:

Групе непокретности Прва зона Друга зона Трећа зона Четврта зона

Пета зона

Шеста

зона

Грађевинско земљиште 903,33 903,33 555,50 207,67 125,00 125,00
Пољопривредно

Земљиште

69,42 69,42 69,42 69,42 63,95 37,67
Шумско земљиште 65,00 65,00 65,00 65,00 60,00 35,00
Друго земљиште 41,66 41,66 41,66 41,66 38,37 22,60
Станови 65.290,00 65.290,00 65.290,00 19.309,00 19.309,00 19.309,00
Куће за становање 59.300,00 49.304,63 32.019,84 17.359,44 12.833,74 8.667,00
Пословне зграде и други

(надземни и подземни)

грађевински објекти који

служе за обављање

делатности

83.461,00 59.615,00 47.692,00 23.846,00 23.846,00 23.846,00
Гараже и помоћни објекти 33.788,00 24.134,00 19.307,00 9.654,00 9.654,00 9.654,00

Члан 3.

Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину и подзаконским актима који регулишу ову материју.

Члан 4.

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Топола и на интернет страни општине Топола www.topola.rs

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола”, а примењиваће се од 01.01.2024. године.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 020-782/2023-05-I

Дана: 6.11.2023. године

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Јовановић, с.р.