На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 2/2019), члана 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 34/2023) и Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“ бр. 17/2022, 16/2023 и 24/23), у склопу разматрања одлуке о продужетку конкурса за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општине Топола за 2023. годину,

Привремени орган општине Топола на седници одржаној дана 6.11.2023. године, донео је

З А К Љ У Ч А К

  1. Продужава се конкурс за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општине Топола за 2023. годину, а који се односи на управљање ризицима (осигурање усева).
  1. Крајњи рок за подношење захтева на конкурс из тачке 1. овог Закључка је 15.11.2023. године.
  1. О спровођењу овог Закључка стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ТОПОЛ

Број: 020-823/2023-05-I

Дана: 6.11.2023. године

ПРЕДСЕДНИК

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Драган Јовановић, с.р.