На основу члана 30. и 32. став. 1 тачка 2. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, број 14/2022), Општинска изборна комисија општине Топола на седници одржаној дана 16.03.2022. године у 19 часова, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола

у проширеном саставу

 

 

  1. У проширени састав Општинске изборне комисије општине Топола, а на предлог Коалиције ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ- ВОЈВОЂАНИ (ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ, ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ), именују се:
  • Биљана Митровић, за члана,
  • Јелена Митровић, за заменика члана.
  1. Ово решење се објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије и веб-презентацији Општине Топола.
  1. Решење ступа на снагу даном доношења и примењује се наредног дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

 

Општинској изборној комисији општине Топола је дана 16.03.2022. године у 11.30 часова достављен предлог проглашене Коалиције ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ- ВОЈВОЂАНИ (ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ ХРВАТА У ВОЈВОДИНИ, ЗАЈЕДНО ЗА ВОЈВОДИНУ, као проглашене изборне листе, за именовање члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу

Разматрајући овај предлог Општинска изборна комисија општине Топола је закључила да је исти дозвољен, уредан, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица, па је поступајући у прописаном законском року од 24 часа од пријема предлогадонела решење као у диспозитиву.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања решења на веб презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број:127/2022

Датум: 16.03.2022. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Ђуровац