На основу члана 30. и 32. став. 1 тачка 2. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, број 14/2022), Општинска изборна комисија општине Топола на седници одржаној дана 23.02.2022. године у 19,00 часова, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола

у проширеном саставу

 

 

  1. У проширени састав Општинске изборне комисије општине Топола, а на предлог Коалиције Александар Вучић – заједно можемо све, именује се:
  • Марина Вуковић, из Тополе, за члана,
  • Анђелка Балабан, из Тополе, за заменика члана.
  1. Ово решење се објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије и веб-презентацији Општине Топола.
  2. Решење ступа на снагу даном доношења и примењује се наредног дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

 

Републичка изборна комисија је на седници одржаној дана 17.02.2022. године, донела је решење  којим је проглашена Изборна листа Александар Вучић – заједно можемо све, за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 3. април 2022. године, коју  је поднела Коалиција Александар Вучић – заједно можемо све.

Овлашћено лице Коалиције Александар Вучић – заједно можемо све, Никола Живановић, дана 23.02.2022. године у 09,40 часова, доставио је предлог за именовање члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу.

Како је поднети предлог дозвољен, уредан, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица, донето је решење као у диспозитиву.

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања решења на веб презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број: 56/2022

Датум: 23.02.2022. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Ђуровац