На основу члана 30. и 32. став. 1 тачка 2. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, број 14/2022), Општинска изборна комисија општине Топола на седници одржаној дана 19.03.2022. годинe, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола

у проширеном саставу

 

 

  1. У проширени састав Општинске изборне комисије општине Топола, а на предлог изборне листе МУФТИЈИН AМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић, именује се:
  • Никола Живановић, за члана,
  • Милена Марковић, за заменика члана.
  1. Ово решење се објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
  2. Решење ступа на снагу даном доношења и примењује се наредног дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

 

Општинској изборној комисији општине Топола је дана 18.03.2022. године у 23,45 часова достављен предлог проглашене изборне листе МУФТИЈИН АМАНЕТ – Странка правде и помирења (СПП) – Усаме Зукорлић за именовање члана и заменика члана Општинске изборне комисије општине Топола у проширеном саставу.

Разматрајући овај предлог, Општинска изборна комисија општине Топола закључила је да је исти дозвољен, уредан, благовремен и поднет од стране овлашћеног лица, па је у складу са чланом 30. и 32. став 1. тачка 2. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, број 14/2022), донето решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења подносилац проглашене изборне листе и бирач могу поднети приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 часова од објављивања решења на веб презентацији Републичке изборне комисије.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Број:171/2022

Датум: 19.03.2022. године

Т о п о л а

ПРЕДСЕДНИК

Бојан Ђуровац