На основу члана 24. став 3.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019 ) и  члана 40.став 1.тачка 11. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр.  2/2019), и чланова 154. Став и чл.155. став 3. Пословника скупштине општине Топола(,,Сл.  гласник СО Топола“ број 3/2019), а на предлог Општинског већа општине Топола,

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана   17.03.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

 СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТОПОЛА

 I

Именује се  Сања Чоловић, дипл. економиста из Тополе, за директора Јавног комуналног стамбеног  предузећа „Топола“, на период од четири године.

II

Именована је дужна је да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.

 IV

            Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику СО Топола“ и на интернет страници општине Топола.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 24, став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 11. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр.  2/2019) прописано је да директора Јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује Скупштина Општине, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса, док је члановима 154. став 2. и 155. став 3. прописано да Скупштина поред осталих аката може донети и решења.

Јавни конкурс је спроведен у складу са цитираним Законом.

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.10.22021. године донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса са текстом јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног  стамбеног предузећа „Топола“.

Текст јавног конкурса је био објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 99 од 22.10.2021. године, у дневном листу „Данас“ бр. 8789 од 22.10.2021. године и на интернет сајту општине Топола.

Комисија за именовање директора је на седници одржаној дана 7.12.2021 године разматрала  приспелу пријаву Сање Чоловић из Тополе која је благовремено пристигла, а неблаговремену пријаву Дејана Дуњић из Тополе  је закључком одбацила.

У складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавних предузећа („Службени гласник РС“ број 65/2016), извршено је проверавање оспособљености, знања и вештина кандидата Сање Чоловић, тако да је Комисија на основу сагледавања свих резултата утврдила Ранг листу са једним кандидатом – Сања Чоловић са просечном оценом 2,83

Комисија је наведени закључак о утврђивању Ранг листе, заједно са записником о спроведеном изборном поступку доставила Општинском већу и Скупштини општине Топола на разматрање и усвајање.

Обзиром на напред наведено, предлаже се Скупштини општине доношење Решења као у предлогу.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број:    111-20/2022-05-I

Дана:   17.3.2022 . године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Божидар Павловић