Топола по мери грађана

Општина Топола је у оквиру пројекта “Одговорне локалне финансије и укључивање грађана,, који спроводи Хелветас организација уз подршку Швајцарске владе и МДУЛС РС обухваћена истраживањем о Локалном индексу партиципативности 2022/2023 године. У односу на претходне године индекс је знатно повећан и износи 34,5%, тако да је Општина Топола у рангу, односно оцењена са ,,умерени ниво партиципације”, а то значи да је у групи међу првих 10 општина и градова које су допринеле развоју принципа транспарентности и партиципације. Општина Топола све више ради на принципима транспарентности и партиципације који су у складу за Законом о локалној самоуправи и Статутом општине – спроводи јавне расправе на значајна документа од стратешког карактера, као што су Одлука о буџету, План развоја, Средњoрочни планови и сл. спроводи пројекте од јавног интереса који омогућавају непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалне заједнице – уређење јавних зелених површина и слично. Један такав пројекат од јавног интереса – акције је ,,Општина Топола по мери грађана,, за који је од 25. маја 2023. године отворен јавни позив на који се могу јавити неформалне групе грађана и трајаће до 23. јуна 2023. године.