На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 2/2019), члана 10. и 17. Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ бр. 3/2019 и 5/2019) и члана 31. Пословника Општинског већа општине Топола („Сл. гласник СО Топола“ бр. 5/2019) и Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Сл. гласник  СО Топола“ бр. 16/2021), у склопу разматрања захтева ПУПД „Јањушевић“ доо Прибој за промену времена полазака линија,

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 21.4.2022. године, донело је

З А К Љ У Ч А К

  1. Прихвата се захтев овлашћеног превозника ПУПД „Јањушевић“ д.о.о. Прибој за измену регистрованог реда вожње на линијама Топола-Јеленац-Рајковац, Топола-Наталинци-Клока и Топола-Шаторња-Јарменовци II и то да суботом када је наставни дан за ученике полазак у 13,40 часова буде у 14,00 часова.
  1. Обавезује се подносилац захтева да Одељењу за инспекцијске послове и инвестиције Општинске управе Општине Топола поднесе захтев за регистрацију измењених редова вожње у складу са предлогом из тачке 1. овог Закључка.
  1. О спровођењу овог Закључка стараће се Одељење за инспекцијске послове и инвестиције и Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Општинске управе општине Топола.
  1. Закључак ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 344-35/2022-05-III

Дана: 21.4.2022. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 Владимир Радојковић