На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019), чланова 10. и 17.Одлуке о Општинском већу општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 3/2019 и 5/2019-испр.), у склопу разматрања Предлога Одлуке о додели додатних средстава организацијама у области спорта у 2021. години,

Општинско веће општине Топола на седници одржаној дана 1.11.2021. године донело је

 

ОДЛУКУ

 О  ДОДЕЛИ  СРЕДСТАВА

ПЛАНИРАНИХ ЗА ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 

Члан 1.

            Усваја се Предлог Комисије за расподелу средстава за дотације спортским удружењима на територији општине Топола од 26.10.2021. године.

Члан 2.

            Расподела средстава из члана 1. ове одлуке врши се на следећи начин:

Ред. број Спортска удружења Средства из буџета
1 Спортско шаховско удружење „Карађорђе“, Топола             50.000,00
2 Рукометни клуб „Карађорђе“, Топола            150.000,00
3 Женски фудбалски клуб „Карађорђе“, Топола 200.000,00
4 Одбојкашки клуб „Карађорђе”, Топола 100.000,00
5 Спортско теквондо удружење „Киндер“, Топола 100.000,00
6 Стрељачка дружина „Опленац“, Топола  65.000,00
7 Кошаркашки клуб „Карађорђе“, Топола 120.000,00
                                  УКУПНО: 785.000,00

 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику СО Топола“ и на инернет страници www.topola.rs.

ОПШТИНА ТОПОЛА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                  ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-498/2021-05-III                                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана: 1.11.2021. године      

                                                                                                                              Игор Петровић

    

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ