Република Србија

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Одељење за општу управу

Број:100-6/2024-05

Датум:14.05.2024. године

Т  О  П  О  Л  А

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон, 123/21 – др. закон и 92/23) и члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 107/23)и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број: 51 Број: 112-1334/2024 од 27.02.2024. године, Општинска управа општине Топола оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У СЛУЖБИ ЗА СКУПШТИНСКЕ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМИСАЊЕ, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

РАДНО МЕСТО 1.ПОСЛОВИ ПОДРШКЕ ОДРЖАВАЊУ И РАЗВОЈУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

I Орган/служба/организација у ком/којој се радно место попуњава:

Служба заскупштинске, заједничке послове и информисање, Општинске управе општине Топола у Тополи, ул.Булевар Краља Александра I бр. 9.

II Радно место које се попуњава:

Радно место:Послови подршке одржавању и развоју информационог система, у звању млађи сарадник, у Служби заскупштинске, заједничке послове и информисање, Општинске управе општине Топола,извршилац1.

 

III Опис послова радног места: стара се уз надзор, упутства и детаљна усмерења руководећег запосленог о одржавању и развоју информационог система; учествује у обуци и пружа сручну помоћ корисницима апликативног софтвера; врши послове аутоматизације, евиденције и претраживања података уз коришћење интегралног информационог система у складу са корисничким захтевима; остварује сарадњу са надлежним службама за информатику и одржавању хардвера; води рачуна о изради копије резервних података (beckup); учествује у набавци рачунарске опреме и води бригу о сигурности и безбедности информација, система и опреме; пружа техничку подршку у вези спровођења избора, референдума и пописа становништва; води евиденцију о набавци и правилнику и правилном коришћењу рачунарске опреме; врши ажурирање званичне презентације општине Топола; креира и врши објављивање Службеног Гласника СО Топола на званичну презентацију општине Топола; врши ажурирање информатора о раду у складу са законским прописима и обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

 

IVУслови за рад на радном месту:

Стечено високо образовање из области информатике на  основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБбодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од 3 године, најмањедеветмесеци радног искуства у струци или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. став 1. и 2. Закона, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

V Место рада:

Општинска управа општине Топола, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9, 34310 Топола.

 

VIКомпетенције које се проверавају у изборном поступку:

У изборном поступку се проверавају посебне функционалне компетенције и мотивација за рад на радном месту.

 

VII Поступак и начин провере компетенција:

  1. Посебне функционалне компетенције:

Посебна функционална компетенција за -информатички послови(TCP/IPи DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, Linux), провераваће се путем симулације;

Посебна функционална компетенција – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о информационој безбедности, Закон о заштити података о личности, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Правилник обезбедности информационо – комуникационог система) – провераваће се писмено путем израде есеја.

2.Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне самоуправе провераваће се путем разговора са Комисијом (усмено).

 

VIII Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време уОпштинској управи општине Топола.

Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у звањумлађи сарадник или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање млађи сарадник.

 

IX Пријава на интерни конкурсврши се на прописаном обрасцу пријаве

Образац пријаве на овај конкурс доступан је на интернет презентацијиОпштине Топола или га лица у штампаном облику могу преузети на писарници Општинске управе општине Топола.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве ће бити обавештен о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве путем имејл адресе.

 

X Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријавена интерни конкурс је 8 дана и почиње да тече од 15.05.2024. године и истиче22.05.2024. године.

XI Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

Општинска управа општине Топола, у Тополи, ул.Булевар Краља Александра I бр. 9 , са назнаком: „за интерни конкурс”.

XIIДокази који се достављају током изборног поступка

  1. Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  2. Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
  3. Оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или решења да је службеник нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (у изузетним случајевима,у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.

 

XIV Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Изборни поступак ће се спроводити почев од 27.05.2024. године, са почетком у 8 часова, у Општинској управи општине Топола, ул.Булевар Краља Александра I бр. 9, о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона.

 

XV Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Софија Радојковић, телефон:034/6811-008 локал 102 и 064/388-23-58

 

Образац пријаве на интерни конкурс за ово радно место налази се на интернет презентацији Општине Топола.

 

*Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас објављен је на огласној табли Општинске управе општине Топола и на веб презентацији општине Топола.