На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 13 став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања запошљавања у 2023. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2023-24 од 27.04.2023.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Топола за период 2022-2024. годину (усвојеним Одлуком    број 020-420/2022-05-I године) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера АПЗ – суфинансирање за 2023. годину број 0202-101-1/2023  од 18.05.2023 године,

Национална служба за запошљавање – Филијала Крагујевац и Општина Топола    р а с п и с у ј у

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2023. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Jавни радови на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање филијале Крагујевац испостава Топола и имају пребивалиште на територији општина Топола, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, који је регистрован на територији општина Топола и обавља делатност на територији општина Топола ,кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Јавни радови се изводе на територији општина Топола.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалне заштите и хуманитарног рада,
 • културне делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

Приоритет за укључивање у меру имају лица која се први пут ангажују на јавним радовима.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог jавног конкурса за незапослену особу са инвалидитетом.

На јавним радовима се радно ангажују најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за сваку особу са инвалидитетом укључену у јавни рад.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:

– 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

– 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

– 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

 • накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао јавно признати организатор активности образовања одраслих; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом имају:

 • органи јединица локалне самоуправе,
 • јавне установе и јавна предузећа,
 • привредна друштва,
 • предузетници,
 • задруге и
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

Послодавац – извођач јавног рада мора имати пословно седиште на територији општина Топола

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР-у;
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници – помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот – персонална асистенција и др.);
 • информације о корисницима услуга (број и структура) – за послодавцa – извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених, у складу са законом.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се филијали Крагујевац Национaлне службе, , непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби филијале Крагујевац испостава Топола или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада у року од 30 дана од дана истека Јавног конкурса.

Одлука о одобравању средстава доноси в.д директор Филијале Крагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе и председник општине Топола уз предходну сагласност Локалног савета за запошљавање општина Топола

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада, коме је 2021, 2022. и 2023. године финансирано спровођење јавног рада у истој области, у складу са износом средстава који је опредељен за организовање и спровођење јавних радова.

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли филијале Крагујевац Националне службе.

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
 

Критеријуми

Број бодова
Област спровођења јавног рада Одржавање и заштита живoтне средине и природе 10
Социјална заштита и хуманитарни рад 8
Културна делатност 8
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре 5
Дужина трајања јавног рада 3 и 4 месеца 20
2 месеца 10
1 месец 5
Претходно коришћена средства Националне службе по основу јавних радова* Нису раније коришћена средства 10
Коришћена средства у другим областима у односу на поднету пријаву 5
Коришћена средства у области социјалне заштите, хуманитарног рада и културе 5
Коришћена средства у истој области као поднета пријава

(а односи се на одржавање и заштиту животне средине и природе или одржавање и обнављање јавне инфраструктуре)

0
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада ** До 10
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 50

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по основу јавних радова“ односи се на јавне радове спроведене у 2021, 2022. и 2023. години, које је организовала и финансирала у целости или делимично Национална служба. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

Уколико постоји већи број пријава са истим бројем бодова , одлучиваће се по редоследу подношења пријава.

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз Јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: привредни значај за развој локалане самоуправе, мишљење надлежног органа и др.

Списак послодаваца –извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли филијале Крагујевац Националне службе.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са особама са инвалидитетом са евиденције незапослених.

Датум ангажовања особа са инвалидитетом са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

В.д директор Филијале Крагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе , председник општине Топола и послодавац – извођач јавног рад у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средства. У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 30 дана, уговор се закључују до краја те  календарске године.

 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим особама са инвалидитетом, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план потписан од стране послодавца – извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • изјава послодавца – извођача јавног рада о именовању координатора јавног рада (координатор ангажованих лица на спровођењу јавног рада може бити искључиво запослени / радно ангажовани кога послодавац – извођач јавног рада определи као одговорног за извршавање ових послова);
 • спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења / потврда о отвореном евиденционом рачуну и образац овере потписа (ОП образац);
 • одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;
 • за правна лица – доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и потписан захтев за регистрацију меница);
 • фотокопија / очитана лична карта одговорног лица послодавца – извођача јавног рада / жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта*.

 

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 3.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања.
 1. За правно лице:
 • за одобрена средства у износу до 000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од 3.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања
 1. За кориснике јавних средстава:
 • изјава одговорног лица послодавца извођача јавног рада корисника јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

Статус послодавца – извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:

 • радно агажована лица задржи на јавном раду до истека рока трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања лица, послодавац – извођач јавног рада у року од 15 дана врши замену другом незапосленом особом са инвалидитетом, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у меру/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
 • редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 • редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 • достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
 • организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • достави фотокопију интерне потврде / јавно признате исправе о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу;
 • месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
 • Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене;
 • достави Националној служби фотографије места извођења јавног рада по завршетку – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију).

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

   VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног конкурса или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi) и на сајту opština Topola www.topola.rs

Последњи рок за пријем пријава за учешће на  јавном позиву је 30.06.2023 године.