Комисија за расподелу средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице у Општини Топола, образована Решењем  број: 020-380/2023-05-II од 24.априла 2023. године расписује,

 

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦАМА

У ОПШТИНИ ТОПОЛА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

  1. Предмет, намена и износ средстава за коју се конкурс спроводи

Расписује се Конкурс за финансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета Општине Топола за 2023. годину.

  1. Средства буџета општине Топола намењена овим конкурсом могу да се се користе за реализацију пројеката из следећих области:

1) адаптацију, реконструкцију или инвестиционо и текуће одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова (одржавање простора око верских објеката);

2) набавку, обнову и заштиту црквених реликвија (икона, верских и сакралних предмета и других предмета који доприносе верским обредима);

3) обележавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и историју црквене/верске заједнице;

4) организовање посета другим црквеним/верским заједницама;

5) организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву/верску заједницу.

Одлуком о буџету општине Топола за 2023. годину (,,Службени гласник СО Топола,, број 17/2022 и 16/2023) у оквиру раздела 4, позиција 106 – дотације верским заједницама, функционална класификација 840, ПР 13-Развој културе и информисања, ПА 1201-0002, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама  опредељена су средства у износу од 1.000.000,00 динара.

 

  1. Организације које имају право на подношење пријава

Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају:

1) подносиоци који имају статус цркве или верске заједнице у складу са Законом о црквама и верским заједницама (да су уписани у Регистар цркава и верских заједница Министарства правде);

2) цркве и верске заједнице које имају седиште на територији општине или се активности из Програма реализују на територији општине.

Комисија ће по службеној дужности утврдити да ли је црква односно верска заједница, уписана у регистар надлежног органа.

Подносиоци могу да конкуришу само са по једним предлогом пројекта по конкурсу.

  1. Документа која је потребно приложити уз пријаву

Црква/верска заједница подноси пријаву на конкурс Комисији.

Подноси се:

– пријавни образац (који садржи I – образац за предлог пројекта, II – образац за буџет и III – изјаву);

– фотокопију ПИБ обрасца и матичног броја;

– доказ о заступнику цркве или верске заједнице, односно лица које он овласти, да поднесе пријаву и предлог Програма и предузме све радње током целог поступка, као и да потпише уговор уколико се средства одобре;

– техничку документацију/предмер и предрачун радова за адаптацију, реконструкцију или инвестиционо односно текуће одржавање цркве, верског објекта или парохијског дома;

– извештај о правдању средстава добијених по претходном јавном конкурсу;

– пројекат, део пројекта или други доказ којим се одређује врста и обим планираних грађевинских радова.

Подносилац пријаве доставља један штампани оригинал конкурсне документације, који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена).

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. Препоручујемо попуњавање на компјутеру.

  1. Место и рок за подношење пријаве

Конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној коверти/пошиљци. Може се доставити:

– лично, на писарници Општине Топола-Општинска управа, сваким радним даном од 7 до 15 часова;

– поштом, на адресу: Општина Топола-Општинска управа, Булевар Краља Александра I, број 9- Комисија за доделу средстава верским заједницама, са назнаком „Пријава на конкурс Општине Топола за финансирање пројеката верских заједница у 2023. годину“.

На полеђини коверте обавезно навести податке о подносиоцу пријаве.

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу, неће бити узете у разматрање.

Број предложених програма од стране једног подносиоца пријаве у овом конкурсном поступку је ограничен на један програм.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања на сајту општине-од 24. априла 2023. године до 10.маја 2023. године.

  1. Критеријуми за доделу средстава

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за изградњу, одржавање и обнову верских објеката код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:

1) Референци програма:

– област у којој се реализује Програм: карактер и значај Програма (оцена од 0-10 бодова),

– дужина трајања Програма: Програм који траје до годину дана (оцена од 0-10 бодова), а Програми који трају дуже од годину дана (0-5),

– број корисника програма – обухват колике су могућности Програма да обухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђене Програмом (0-10 бодова),

– могућност развијања Програма и његова одрживост: обим унапређења верске слободе и остваривања општег и заједничког интереса у капацитети за одрживост резултата Програма (0-10 бодова);

2) Циљева који се постижу:

– обим задовољења јавног интереса (0-10 бодова),

– степен унапређења стања у области у којој се Програм спроводи (0-10 бодова);

3) Суфинансирања програма из других извора:

– сопствених прихода, буџета Републике Србије, или донација, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање Програма (0-10 бодова);

4) Законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживост ранијих Програма – ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе:

– за цркве које први пут конкуришу (0- бодова),

– за цркве које су реализовале Програме и испуниле уговорне обавезе (0-10 бодова),

– за цркве које нису испуниле уговорне обавезе немају право на доделу средстава;

5) Обавезних критеријума:

– реалан финансијски план, износ суфинансирања, као и различити облици финансирања (0-10 бодова) и

– да је подносилац Програма извршио своје обавезе према општини, у досадашњим Програмима рада (0-10 бодова);

6) Осталих критеријума.

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за културне и научне делатности, код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:

– организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи (0-10 бодова);

– карактера и значаја црквене манифестације (0-10 бодова);

– карактера стручних и научних скупова, добротворно-хуманитарних делатности и значаја стручних и научних скупова, односно значаја Програма везаног за ту делатност (0-10 бодова).

  1. Начин објављивања

Конкурс се објављује на интернет страници Општине Топола, www.topola.rs, фејсбук страници Општине Топола, као и на огласној табли Општине Топола.

  1. Појашњење за поступак рангирања Програма

На основу критеријума из члана 6. овог Правилника за доделу финансијских средства за изградњу, одржавање и обнову верских објеката, може се доделити најмање 0 бодова а највише 100, а за доделу финансијских средстава за остале намене може се доделити најмање 0 бодова, а највише 130 бодова.

Сваком предлогу Програма, Комисија ће доделити одређени број бодова, на основу чега ће бити сачињена бодовна ранг листа.

  1. Комисија за расподелу финансијских средстава

Комисија за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама за 2023. годину, размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврђених Правилником о средствима за подстицање програма од јавног интереса која реализују цркве и верске заједнице, утврдиће листу вредновања и рангирања пријављених програма за доделу бесповратних средстава, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници надлежног органа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма доноси председник општине, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора и иста се објављује на званичној интернет страни општине Топола.

Додатне информације се могу добити на телефон 064/8614-105, Јасна Миљковић- Одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности ОУ Општине Топола.

Напомена: Цркве и верске заједнице чији се програми финансирају или суфинансирају из буџета општине Топола, у обавези су да, уколико немају отворен рачун код Управе за трезор, исти отворе по доношењу Одлуке о избору програма, ради преноса средстава из буџета општине крајњем кориснику.

Председник Комисије

Јасна Миљковић, с.р.