На основу члана 12. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. Гласник СО Топола“, бр. 03/2019) и члана 5. Одлуке Скупштине општине Топола о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Топола број: 020-499/2022-05-I од 05.11.2022. године,

ОПШТИНА ТОПОЛА

Објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА:

Предмет отуђења је непокретност у јавној својини општине Топола и то КП бр. 2811/2 уписана у ЛН бр. 1361 КО Топола варош у површини од 201 м2, неизграђено грађевинско земљиште (у даљем тексту јавног огласа: катастарска парцела).

Катастарска парцела се налази у оквиру у оквиру „Плана генералне регулације насеља Топола“ („Сл. Гласник СО Топола“, бр. 25/2014, 09/2019 и 15/2019), у зони „Б1-Становање средњих густина”. Доминантна намена грађевинске парцеле је становање.

Катастарска парцела је неизграђена. Површина катастарске парцеле не испуњава услов за изградњу и изградња на предметној парцели могућа је само уз формирање парцеле у складу са Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл. Гласник РС“, бр. 22/2015) и Планом генералне регулације насеља Топола („Сл. Гласник СО Топола“, бр. 25/2014, 09/2019 и 15/2019), што представља обавезу купца грађевинског земљишта.

У погледу комуналне опремљености катастарска парцела има обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, има могућност за прикључење на комуналну инфраструктуру под условима које пропишу имаоци јавних овлашћења и то: водоводну и канализациону мрежу, гасну мрежу, електро мрежу.

Купац је обавезан да катастарску парцелу приведе намени (формирање катастарске парцеле, груби грађевински радови и стављање објекта под кров) у року од 3 (три) године од дана закључења уговора о купопродаји непокретности. Наведени рок може се продужити за најдуже 2 (две) године због насталих или битно промењених околности које се нису могле предвидети у време закључивања уговора, под условом да је захтев за продужење уговора поднет пре истека рока.

Заинтересовани понуђачи могу да разгледају катастарску парцелу која је предмет продаје, сваког радног рада до дана отварања понуда, у периоду од 10:00 до 12:00 часова, уз предходну најаву најмање два дана пре планиране посете. Заинтересована лица ради добијања додатних информација и обавештења у вези обиласка локације, могу се обратити на тел: 034/6811-008, контакт: Виолета Говедарица.

Заинтересована лица могу да врше увид у документацију (акти о власништву) сваког радног рада до дана отварања понуда, у периоду од 10:00 до 12:00 часова у згради Општинске управе општине Топола, канцеларија број 5 – овлашћено лице: Виолета Говедарица.

II ПОЧЕТНА КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА

Почетна купопродајна цена непокретности износи 474.360,00 динара. Коначна купопродајна цена, која не може бити мања од почетне цене, биће утврђена након спроведеног поступка отуђења непокретности. Рок плаћања купопродајне цене је 15 дана од дана закључења купопродајног уговора. Евентуални трошкови потврде уговора код јавног бележника и други трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Рок за подношење понуда износи 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном листу који се дистрибуира на територији РС.

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове огласа и која уплате депозит.

Заинтересовани понуђачи су у обавези да уплате депозит за учешће у поступку, у износу од 20.000,00 динара, на рачун број: 840-841151843-84, по моделу 97 и позиву на број задужења 86-101 – сврха уплате: „Уплата депозита за спровођење поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Топола“. Заинтересовани понуђачи који су уплатили депозит, своје понуде достављају непосредно или путем поште препорученом пошиљком, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте наводи се назив и адреса понуђача. Понуда се доставља на адресу: Општинска управа Општине Топола, Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, са назнаком:„НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за куповину непокретности у својини општине Топола“. Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти обележити време (датум и час) пријема. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, без обзира на начин подношења понуде, односно која је примљена по истеку дана до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Подносиоци неблаговремене понуде неће моћи да учествују у поступку, такве понуде неће бити разматране и биће одбачене као неблаговремене. Понуде које су непотпуне, односно не садрже све податке, доказе и прилоге прописане огласом биће одбачене као непотпуне.

Општина Топола задржава право да поништи поступак по јавном огласу из било ког разлога, у било којој фази поступка, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача. Општина Топола неће сносити одговорност, нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

Уредна и потпуна понуда мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то за физичка лица: име и презиме, матични број, адресу стана, број личне карте, број телефона и мора бити потписана. За правна лица и предузетнике: назив, седиште, матични број, ПИБ, број телефона, број рачуна и назив пословне банке код које правно лице, односно предузетник има рачун и потпис. У случају да подносиоца понуде у поступку заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити потписано од стране одговорног лица у правном лицу, односно оверено од стране Јавног бележника за физичко лице.  Уколико учесника у поступку заступа адвокат, доставља се потписано пуномоћје адвоката.

Уредна и потпуна писана понуда мора да садржи и следеће прилоге: Копију решења или извода из регистра Агенције за привредне регистре који учесник доставља уз понуду (важи за правна лица и предузетнике), Изјаву о прихватању услова из јавног огласа; Изјаву о независној понуди; Изјаву о условима за враћање депозита, а обрасце изјава може преузети на сајту општине Топола или лично на писарници општине Топола.

IV ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Јавно отварање приспелих понуда извршиће се комисијски следећег радног дана након истека последњег дана рока за предају писмених понуда, у просторијама Општине Топола са почетком у 11,00 часова. Критеријум за избор најповољније понуде је висина купопродајне цене. За најповољнију понуду биће изабрана понуда понуђача који је понудио највећу цену за куповину катастарске парцеле, под условом да су испуњени сви услови и достављени прилози из овог огласа. У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за плаћање купопродајне цене. Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

Депозит се задржава:

  1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
  2. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Купцу непокретности уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену.

Све информације могу се добити путем телефона 034/6811-008, контакт: Виолета Говедарица.

ОПШТИНА ТОПОЛА                                                         Председник Комисије

Комисија за спровођење поступка                                              Виолета Говедарица

отуђења непокретности у јавној

својини општине Топола путем

прикупљања писмених понуда

Број: 46-57/2022-02

Датум: 14.11.2022. год.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за куповину непокретности у општини Топола на КП бр. 2811/2 уписана у ЛН бр. 1361 КО Топола варош.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

Назив/име и презиме понуђача:

 

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

 

Матични број понуђача (за правна лица и предузетнике):

(За физичка лица ЈМБГ и бр. личне карте и где је издата)

 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача ПИБ (за правна лица и предузетнике):

 

 
 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 
 

Телефон:

 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

– За куповину непокретности у јавној својини општине Топола КП бр. 2811/2 уписана у ЛН бр. 1361 КО Топола варош у површини од 201 м2, нудим укупан износ од ______________________динара.

 

– Рок плаћања купопродајне цене на рачун продавца: ___________ календарских дана од дана закључења уговора (не више од 15 дана)

Датум                                                                           Понуђач

_____________________________              ________________________________

 

 

 

ИЗЈАВА

 

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

Прихватам све услове из јавног огласа о отуђењу непокретности у јавној својини општине Топола КП бр. 2811/2 уписана у ЛН бр. 1361 КО Топола варош у површини од 201 м2, путем прикупљања писмених понуда.

Датум: Потпис понуђача

 

 

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку отуђења непокретности у јавној својини општине Топола КП бр. 2811/2 уписана у ЛН бр. 1361 КО Топола варош у површини од 201 м2, путем прикупљања писмених понуда, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА

 

О УСЛОВИМА ЗА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА

Као учесник у поступку отуђења непокретности у јавној својини општине Топола КП бр. 2811/2 уписана у ЛН бр. 1361 КО Топола варош у површини од 201 м2, путем прикупљања писмених понуда, пристајем на све услове за враћање депозита назначени у јавном огласу о отуђењу предметне непокретности.

Назив пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај депозита:

______________________________________________________________________________

Датум: Потпис понуђача