Република Србија

OПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ТОПОЛА

Број: 101-10/2022-05

Дана: 10.11.2022. године                                                                                                                                                                                                                                                     

Т О П О Л А

Општинска управа општине Топола, на основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2018-др.закон и 114/2021), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних  места у аутономним покрајинама и  јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС“, број: 95/2016 и 12/2022) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-6835/2022 од 30.08.2022. године, о г л а ш а в а

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА  

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска  управа oпштине Топола, у Тополи, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9.

II Радно место које се попуњава:

Пројектно администрирање у области локалног економског развоја у Одељењу за локални економски развој – Канцеларија за локални економски развој, Општинске управе општине Топола.

Опис послова: врши оперативне и друге послове на вођењу и сервисирању послова из области локалног економског развоја и привлачења нових инвестиција у општину; учествује у пословима маркетинга и промоције општине; обавља и координира послове на изради студија изводљивости пројеката; учествује у пословима реализације инвестиционих пројеката; учествује у анализи пројектно – техничке документације, у сарадњи са надлежним Одељењем у Општинској управи општине Топола; учествује и издради и усклађивању текстова предлога пројеката којима се конкурише за прибављање финансијских средстава са пројектном документацјом; сарађује са јавним, приватним и цивилним сектором на изради предлога пројеката; учествује у изради плана инвестиција и изради нацрта буџета у области инвестиција; сачињава предлога за улагања у складу са Законом о улагањима; обавља оперативно – техничке послове у Одељењу ЛЕР-а и обавља друге послове по налогу координатора локалног екномског развоја и начелник Општинске управе.

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области техничко – технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

   

 

У изборном поступку проверавају се: стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата, нарочито посебне функционалне компетенције које су утврђене обрасцом компетенција (образац компетенција се налази у прилогу – посебне функционалне компетенције под тачкама 6 и 7). Изборни поступак ће се спровести писаном и усменом провером стручне оспособљености, знања и вештина и разговором са кандидатом.

 

III Meсто рада:

Топола, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9.

IV Aдреса на које се подносе пријаве на Јавни конкурс:

Општинска управа општине Топола, ул. Булевар Краља Александра I бр. 9, 34310 Топола, са назнаком: ,,За Јавни конкурс“.

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Ђорђе Глигоријевић, контакт телефон: 034/6811-008 лок: 102.

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

  1. Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
  2. Уверење о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци);
  3. Извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији (не старији од 6 месеци);
  4. Оверена копија Дипломе којом се потврђује стручна спрема;
  5. Доказ о положеном стручном испиту за рад у органима управе односно државни стручни испит (оригинал или оверена фотокопија);
  6. Доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом и стечено искуство) у оригиналу или овереној фотокопији;
  7. Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци);
  8. Уверење Суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци);
  9. Уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци).

За доказе из тачке 2. и 3. кандидат може да да изјаву у којој се као странка опредељује да ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

VIII  Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

IX  Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене и разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештине које се вреднују у изборном поступку, oбавиће се у просторијама Општинске управе општине Топола у скупштинској сали о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

НАПОМЕНА: кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединицама локалне самоуправе подлежу пробном раду.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа за оверу, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује начелник Општинске управе oпштине Топола.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом јавном конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Овај оглас се објављује на званичној интернет презентацији општине Топола www.topola.rs, док се у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то: дневни лист ,,Данас“ објављује Обавештење о Јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милица Станишић, дипл. правник