Комисија за спровођење поступка доделе једнократне новчане помоћи за куповину огрева социјално угроженим породицама са подручја општине Топола, расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С

за избор корисника за доделу једнократне новчане помоћи за набавку огрева

у 2022. години.

Право на помоћ могу да остваре социјално угрожене породице са подручја општине Топола уколико испуњавају следеће критеријуме:

  1. Да имају пребивалиште, односно боравиште на територији општине Топола,
  2. Да су корисници новчане социјалне помоћи
  3. Једнородитељске породице са децом на редовном школовању,
  4. Домаћинства инвалидних лица,
  5. Старачка домаћинства,
  6. Лица (деца) смештена на старатељство и у хранитељским породицама.

Право на помоћ не могу да остваре лица која су остварила право на помоћ по неком другом критеријуму или из неких других извора финансирања.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

  1. Пријава за доделу помоћи,
  2. Лична карта за подносиоце захтева и пунолотне чланове његовог домаћинства (фотокопија или очитана),

3.Решење о новчаној социјалној помоћи,

4.Решење о инвалидитету,

5.Медицинска документација (не старија од 6 месеци),

6.Копија текућег рачуна.

7.Оверена Изјава(код јавног бележника) два сведока о заједничкм домаћинству (за старачка домаћинства)

8.Доказ за једнородитељске породице (решење надлежног органа Суда или центра за социјални рад и потврда из школе да је дете редован ученик).

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 05.10.2022. год.

Пријаве се подносе на писарници Општинске управе општине Топола или електронским путем на следеће email адресе: jasnamiljkovic@topola.com;marijaobradovic@topola.com.

Информације можете добити на телефоне: 064/8614-209;064/8614-105.

За Комисију

Јасна Миљковић, с.р.