На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број: 16/2018), члана 18. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 03/2019), одредаба Одлуке Општинског већа општине Топола о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Топола број: 020-252/2022-05-III од 16.05.2022. године, Комисија за за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Топола, образована решењем председника општине Топола број: 020-255/22-05-II од 17.05.2022. године,

Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

 ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДОБИЈАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

1.Општина Топола даје у закуп путем прикупљања писмених понуда пословни простор, објекат-зграду која се налази у селу Жабаре, општина Топола, на катастарској парцели број: 2567/2 уписана у лист непокретности број: 1195 КО Жабаре, број објекта: 1, у површини од 687 м2 која је у јавној својини општине Топола са сувласничким уделом од 149/150.

Локација пословног простора из става 1. овог члана налази се у V зони.

 1. Пословни простор даје се у закуп ради обављања привредне делатности. Разгледање пословног простора може се вршити сваког радног дана у периоду од 11,00 до 13,00 часова, уз предходну најаву најмање један дан пре планираног разгледања пословног простора.

Пословни простор се не може давати у подзакуп.

 1. Пословни простор се даје у закуп на период од 5 (пет) година.
 2. Почетни износ закупнине, сходно члану 21. став 2., а у вези члана 21. став. 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 03/2019), износи 130,00 дин/м² на месечном нивоу. У закупнину нису урачунати трошкови које плаћа закупац (трошкови утрошка ел. енергије, грејања, воде и други трошкови настали у вези са коришћењем пословног простора).

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупнине по једном м² на месечном нивоу.

 1. Износ депозита за учешће у поступку давања у закуп пословног простора одређује се у висини од 20.000,00 динара, који је понуђач дужан да уплати на рачун буџета општине Топола – приходи од давања у закуп број: 840-742251843-73, позив на број по моделу 97 86-101.

Подносиоцу понуде коме се пословни простор не изда у закуп, депозит ће бити враћен у року од 15 дана од дана отварања понуда.

 1. Право учешћа у поступку закупа имају домаћа и страна правна и физичка лица, односно предузетници.
 2. Рок за подношење писмених понуда је 15 (петнаест) дана од дана почетка оглашавања на огласној табли Општинске управе општине Топола. Јавни оглас се објављује и у средству јавног информисања у општини Топола-радио IFM Топола и на званичном сајту Општине Топола.

Понуда се доставља у затвореној коверти на адресу: Комисија за давање у закуп пословног простора, Бул. краља Александра I бр. 9, 34310 Топола. Понуђач је дужан да на предњој страни коверте упише „Понуда за пословни простор у КО Жабаре – не отварај“, а на полеђини коверте назив, број телефона и адресу понуђача.

 1. Понуда мора да садржи следеће елементе да би била исправна:

8.1. податке о предузетнику, правном лицу, односно физичком лицу и то:

-за предузетнике: назив радње заједно са именом и презименом предузетника, матични број, ПИБ и фотокопију акта о регистрацији;

-за правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ и фотокопију акта о регистрацији;

-за физичка лица која немају регистровану радњу – копија личне карте. Физичко лице које нема регистровану предузетничку радњу, дужно је да најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора о закупу пословног простора, достави закуподавцу решење надлежног органа о упису радње у регистар. Уколико физичко лице у наведеном року не достави потребну документацију уговор о закупу пословног простора ће се сматрати раскинутим и то лице неће имати право на повраћај депозита.

-Ако понуду подноси страно правно лице оно је дужно да достави податке о пословном имену, адреси седишта, број под којим се то лице води у матичном регистру и држава у којој је то лице регистровано, који се доказују изводом из надлежног регистра преведено на српски језик од стране овлашћеног лица.

8.2. назнаку да се понуда подноси за закуп пословног простора који се налази у селу Жабаре, општина Топола, на катастарској парцели број: 2567/2, уписана у лист непокретности број: 1195 КО Жабаре број објекта: 1, у површини од 687 м2 који је у јавној својини општине Топола са сувласничким уделом од 149/150.

8.3. привредну делатност коју понуђач жели да обавља у закупљеном простору;

8.4. висину понуђене закупнине исказане по м2 месечно, која није нижа од почетног износа закупнине;

8.5. Израђен бизнис план који учесник доставља уз понуду, и који обавезно садржи следеће елементе:

– Опис елемената директног улагања, у циљу отпочињања бављења привредне делатности у закупљеној непокретности као и динамику вршења делатности и динамику запошљавања.

– Основе пословања. У овом делу треба описати пословну идеју, односно привредну делатност коју закупац планира да обавља.

– Организациона структура. Потребно је навести постојећи број запослених радника (уколико их има) и број, план и динамику запошљавања радника у будућем пословном објекту који се даје у закуп.

– Ризици пословања. У сваком послу постоје одређени ризици. Поред објективних ризика (недостатак финансијских средстава, капацитета…), који се односе на саму организацију, постоје и тржишни разлози (конкуренција, пад куповне моћи потрошача…). Поред дефинисања ризика потребно је навести и начин на који ће се превазићи ризици.

– Потребно је навести и описати еколошку оправданост инвестиције.

8.6. доказ о уплати депозита;

8.7. број рачуна подносиоца понуде за повраћај депозита.

Уз понуду се достављају прилози у складу са посебним захтевима из огласа.

Понуде се могу доставити непосредно на писарници Општинске управе Општине Топола или препоручено путем поште.

Неблаговремене и неуредне понуде биће одбачене.

Неблаговремена понуда је понуда поднета после истека рока за подношење понуда, односно која није пристигла у року одређеном за подношење понуда без обзира на начин достављања.

Неуредна понуда је понуда поднета у незатвореном омоту као и понуда која не садржи све предвиђене прилоге из тачке и подтачки 8. овог огласа, ако су подаци супротни објављеним условима и ако је понуђена цена закупнине по м2 нижа од почетне утврђене цене.

 1. Јавно отварање понуда одржаће се следећег радног дана након истека рока за подношење понуда у 10,00 часова у просторијама пословне зграде Општине Топола у ул. Краља Александра I бр. 9 -приземље, канцеларија бр. 5.
 2. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора, позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а нове понуде Комисија ће отворити и утврдити најповољнијег понуђача најкасније у року од три дана од дана истека рока за достављање нове понуде.
 3. Понуђач коме је дат пословни простор у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана позива за закључење уговора, приступи закључењу уговора о закупу, у супротном губи право на повраћај депозита и уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем.
 4. Контакт телефон: 034/6811-008, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности, председник комисије Виолета Говедарица.

ПОСТУПКА ДАВАЊА

БРОЈ: 361-15/2022-02

ДАТУМ: 25.05.2022.г.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

Виолета Говедарица