На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланова 29. и 30. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Топола („Сл. Гласник СО Топола“ бр. 03/2019), Извештаја о раду комисије ради утврђивања стварног стања електронске опреме број: 368-1/2023-05 од 07.03.2023. године и одлуке Општинског већа општине Топола број: 020-303/2023-05-III од 22.03.2023. године, Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда образована решењем председника Општине Топола бр. 020-304/2023-05-II од 24.03.2023. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 1. Продавац – Општина Топола позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу писмену понуду у складу са условима одређеним у овом јавном позиву.
 2. Предмет поступка је продаја отпадних електронских и електричних уређаја, који настаје у редовном пословању Општине Топола у виду секундарних сировина из објеката Општине Топола. Секундарне сировине које су предмет овог поступка представљају опасан отпад и дате су у спецификацији у обрасцу понуде која је саставни део овог позива.
 3. Отуђење секундарних сировина спроводи се у поступку прикупљања писмених понуда. Почетна цена по којој се секундарне сировине продају за каблове износи 40 дин/кг, а за остали отпад 10 дин/кг.
 4. 4. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе Општине Топола, сајту Општине Топола topola.rs и средству јавног информисања-ИФМ радију. Понуда се сматра благовременом уколико је достављена продавцу до 12.04.2023.године до 10:00 часова на писарници продавца на адреси Булевар краља Александра I бр. 9.
 5. Понуда се подноси на адресу: Општина Топола, Булевар краља Александра I бр. 9, непосредно на писарницу или путем поште с тим да уколико се понуда шаље путем поште обавезно је да иста пристигне у време назначено у тачки 4. овог позива.
 6. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти и на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу. Понуђач је обавезан да на коверти назначи следеће: « ПОНУДА ЗА ОТКУП ОПАСНОГ ОТПАДА У ВИДУ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА – НЕ ОТВАРАТИ ». Понуду која се не достави на назначен начин комисија продавца неће разматрати, као ни понуду која стигне у оштећеној коверти.
 7. Ако је понуда поднета по истеку рока (датума и сата) одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом. Све неблаговремено поднете понуде продавац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете

неблаговремено. Комисија продавца ће разматрати само исправне понуде, односно понуде које испуњавају услове из овог позива и уз које су достављени докази прописани овим позивом. Неисправне понуде комисија неће даље разматрати, већ ће их одбацити.

 1. 8. Поступак отварања понуда ће се спровести 04.2023.године у 11:00 часова у просторијама Општине Топола, канцеларија бр. . Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева могућност присуства представника понуђача који су поднели понуду, а који пре почетка поступка морају предати посебно писмено овлашћење за присуство поступку отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
 2. 9. Критеријум за оцењивање понуда је: НАЈВИША ЦЕНА (највећи збир јед. цена из спецификације понуде). Уколико се на основу критеријума за оцењивање понуда, а због истог броја пондера два или више понуђача, не може извршити рангирање прихватљивих понуда, предност има понуђач који понуди краћи рок исплате. Рок за доношење одлуке о додели уговора у предметном поступку је 8 (осам) дана од дана отварања понуда.
 3. 10. Преузимање секундарних сировина вршиће се по динамици продавца на локацији опредељеној од стране продавца. Тачна тежина секундарних сировина биће утврђена приликом преузимања мерењем на баждареној ваги, уз присуство овлашћених представника продавца и купца о чему ће се саставити појединачни документи (записници о преузетој количини/мерни листови/одваге). Рок преузимања сировина: не дужи од 7 дана од дана упућивања налога/позива продавца. Купац има обавезу да изврши претходну најаву продавцу када ће започети са преузимањем секундарних сировина најкасније два дана пре доласка на локацију преузимања, са остављањем података о возилу и лицима која ће вршити преузимање.
 4. Преузимање и транспорт врше се наменским возилом за предметне секундарне сировине које обезбеђује купац. Купац врши плаћање на основу издате фактуре у року не дужем од десет (10) дана од дана издавања фактуре, у којој је потврђена количина преузетих сировина.

12.Купац се обавезује да ће при извршењу уговора поступати у складу са правилима струке и позитивним прописима и да ће у вези секундарних сировина извршити све обавезе прописане важећим прописима о заштити животне средине, о поступању са опасним отпадним материјама, као и прописима о условима и начину, разврставања, паковања транспорта и чувања предметних секундарних сировина. Купац је у обавези да обезбеди баждарену вагу за вршење мерења секундарних сировина у месту преузимања сировина, да обезбеди транспорт секундарних сировина, да обезбеди утовар и истовар секундарних сировина, као и да покрије све остале зависне трошкове.

 1. Право на учествовање у поступку и достављање понуда имају сва правна лица и предузетници који испуњавају следеће услове:

13.1.да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

13.2.да је при састављању понуде изричито наведено да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

13.3.да располаже неопходним техничким капацитетом потребним за транспорт секундарних сировина које су предмет продаје.

13.4.да има важеће дозволе надлежног органа за управљање (сакупљање, транспорт, складиштење) отпадом који је предмет купопродаје, као и да са предметним отпадом поступа у складу са важећом дозволом и законском регулативом која регулише поступање са опасним отпадом.

 1. Испуњеност услова за учешће у поступку за тачке 13.1., 13.2. и 13.3. понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и моралном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку (прилог 2.). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Испуњеност услова за учешће у поступку за тачку 13.4. позива понуђач доказује достављањем копија важећих дозвола надлежног органа за управљање (сакупљање, транспорт, складиштење) отпадом који је предмет купопродаје.

Напомена:

Понуда мора да садржи образац понуде (прилог 1), изјаву из тачке 14. позива (прилог 2), дозволу надлежног органа из тачке 12.4. позива.

Број: 416-17/2023-02                                                                              Председник комисије

Датум: 04.04.2023.г.                                                                    Виолета Говедарица

ПРИЛОГ 1.                                       ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Назив поступка: Продаја отпадних електронских и електричних уређаја, који настаје у редовном пословању Општине Топола у виду секундарних сировина из објеката Општине Топола.

Понуда понуђача број ____________ од ___________2023.године.

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

 

Адреса

 
Овлашћено лице за заступање и потписивање уговора  

Телефон

 

Електронска адреса

 

Жиро рачун

 

Банка

 

Матични број

 

ПИБ

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈA ПОНУДЕ

 

 

Р.б.

 

 

Назив

 

Јед. мере

 

Јед. цена по килограму

 

1.

Каблови

кг

 
 

2.

Остала канцеларијска опрема

(рачунари, монитори, тастатуре, штампачи, скенери и сл.)

кг

 
                         Укупан збир јединичних цена без ПДВ-а:  
                                                                                        ПДВ:  

У цену је урачуната цена транспорта, утовара-истовара, мерење као и све остали зависни трошкови у вези са преузетим отпадним материјалом.

Рок плаћања:________________ (не дуже од 10 дана).

Датум:                                                           МП                              Потпис овлашћеног лица

ПРИЛОГ 2.

 

ИЗЈАВА

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

 

Назив поступка: продаја отпадних електронских и електричних уређаја (опасан отпад), који настаје у редовном пословању Општине Топола у виду секундарних сировина из објеката Општине Топола.

ИЗЈАВА

 

Понуђач___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________(навести назив понуђача и адресу), потврђује под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да за наведени откуп секундарних сировина

испуњава услове и захтеве утврђене у јавном позиву, односно:

 1. понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. при састављању понуде понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
 3. понуђач располаже неопходним техничким капацитетом потребним за транспорт секундарних сировина које су предмет продаје.
 4. понуђач има важеће дозволе надлежног органа за управљање (сакупљање, транспорт, складиштење) отпадом који је предмет купопродаје, и са предметним отпадом поступаће у складу са важећом дозволом и законском регулативом која регулише поступање са опасним отпадом.

Уз ову Изјаву, достављамо копијe важећих дозвола надлежног органа за управљање

(сакупљање, транспорт, складиштење) отпадом који је предмет купопродаје.

Датум:                                                           МП                              Потпис овлашћеног лица

______________________