На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 13 став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) Одлуке о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања запошљавања у 2023. години Министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00631/2023-24 од 27.04.2023.године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Топола за период 2022-2024. годину (усвојеним Одлуком    број 020-420/2022-05-I године) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера АПЗ – суфинансирање за 2023. годину број 0202-101-1/2023  од 18.05.2023 године,

Национална служба за запошљавање – Филијала Крагујевац и Општина Топола    р а с п и с у ј у

ЈАВНИ ПОЗИВ

НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији филијале Крагујевац испоставе Топола и имају пребивалиште на територији општине Топола (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 300.000,00 динара, односно 330.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Пре укључивања у меру Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:

 • пријављено на евиденцију незапослених филијале Крагујевац испостава Топола и имају пребивалиште на територији општине Топола
 • завршио обуку за развој предузетништва по плану и програму у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,
 • испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и
 • у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи.

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:

 • за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;
 • за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;
 • за оснивање удружења и
 • ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

 • попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе,
 • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе и
 • доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим.

Датуми на приложеним доказима, који су дефинисани захтевом са бизнис планом, морају бити најкасније са даном подношења захтева са бизнис планом.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси подноси се филијали Крагујевац Национaлне службе, , непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у Национaлној служби филијале Крагујевац испостава Топола или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека Јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности почев од наредног дана од дана подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције за самозапошљавање, не ствара обавезу на страни Националне службе да ће субвенција бити одобрена.

Одлуку о одобравању средстава доноси в.д директор Филијале Крагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе и председник општине Топола уз предходну сагласност локалног савета за запошљавање општине Топола .

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли филијале Крагујевац испостава Топола..

 

БОДОВНА ЛИСТА СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 

 

Критеријуми

 

Број бодова
1. Планирана врста делатности Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге 10
Услужно занатство, остале услужне делатности и грађевинарство 8
Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге 6
Остало 0
2. Категорија лица Категорије теже запошљивих лица** до  26
Остала лица 0
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 36

 

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива.

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђује на основу Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, број 30/21).

Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица за приоритетне категорије додељују се 5 бодова за младе до 30 година старости, особе са инвалидитетом и жене, односно 3 бода за вишкове запослених. Остале категорије теже запошљивих лица бодују се са 2 бода.

Уколико се у циљу обављања делатности подносиоци захтева удружују ради оснивања привредног друштва, приликом доношења Одлуке о одобравању субвенције узима се просечан број бодова захтева са бизнис планом свих лица који се удружују.

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

Списак одобрених субвенција објављује се на огласној табли надлежне филијале.

Уколико незапослено лице којем је одобрена субвенција за самозапошљавање, одустане од реализације исте, субвенција ће се доделити следећем незапосленом лицу са ранг листе

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

В.д директор Филијале Крагујевац Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе , председник општине Топола и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којих се врши исплата средстава У случају да од датума доношења одлуке до краја календарске године у којој је донета одлука има мање од 45 дана, уговори се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР-у,
 • фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,
 • фотокопија / очитана лична карта подносиоца захтева,
 • средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,
 • фотокопија / очитана лична карта жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта.

Незапослено лице је у обавези да региструје делатност у складу са поднетим захтевом са бизнис планом. Уговор се закључује након извршене провере исправности достављене документације за закључивање уговора.

 

Средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

 • делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом обавља као основну, и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности, са могућношћу привременог прекида делатности од највише 12 месеци према решењу АПР-а или другог надлежног органа,
 • омогући Националној служби праћење реализације уговорних обавеза и увид у обављање делатности,
 • достави Националној служби доказе о реализацији уговорних обавеза и
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном позиву, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs (http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi) и на сајту општне Топола www.topola.com

Последњи рок за пријем пријава за учешће на  јавном позиву је 31.07.2023 године.