ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ТОПОЛА

У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (УНДП)

РАСПИСУЈЕ:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

ЗА ПРЕДАЈУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

У ОКВИРУ ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (ReLOaD2)“

 

ReLOaD2 је регионални пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у периоду од 2021. године до 2024. године.

Локална самоуправа (ЛС) Топола позива организације цивилног друштва (ОЦД) из Републике Србије да доставе предлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Општине Топола из следећих приоритетних области:

  1. Друштвена брига о осетљивим категоријама
  2. Образовање,млади и унапређење здравих стилова живота деце
  3. Традиција, туризам и очување историјског наслеђа
  4. Јавно здравље и заштита животне средине
  5. Пољопривреда и одрживи рурални развој

 

Укупни индикативни износ доступних средстава је 69.949,00 УСД у динарској противвредности. Једна организација цивилног друштва може поднети више пројектних предлога, с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања ReLOaD2 пројекта 65,000 УСД.

 

Организације цивилног друштва могу да се пријаве за добијање средстава за подршку пројекту:

ЛОТ 1: вредност гранта од 10.000 до 25.000 УСД у динарској противвредности;

ЛОТ 2: вредност гранта од 2.000 до 5.000 УСД у динарској противвредности;

ЛОТ 3 (за удружења младих и удружења за младе): вредност гранта од 2.000 до 10.000 УСД у динарској противвредности.

Дужина трајања пројеката може бити:

За ЛОТ 1: од 6 до 9 месеци;

За ЛОТ 2: од 4 до 6 месеци;

За ЛОТ 3: од 6 до 9 месеци.

УНДП и Општина Топола задржавају право да не доделе сва расположива финансијска средства у случају да пројектни предлози  не задовољавају задате критеријуме.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

Учешће у овом јавном позиву је отворено за сва удружења грађана (организације цивилног друштва) регистрована у складу с важећим законским прописима у Републици Србији. Све заинтересоване ОЦД детаљне информације о условима за пријаву и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у Смерницама за подносиоце пројекта у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Документација за пријаву на Јавни позив може се преузети од дана 19.04.2023. године путем линка (Општина Топола, сајт) https://topola.rs/ , и на интернет страници УНДП-а (www.rs.undp.org), као и слањем  захтева са називом заинтересоване организације на имејл: ler@topola.com . Питања у вези са овим Јавним позивом могу се постављати до дана 20.05.2023.године, односно до четвртог дана пред истек Јавног позива, слањем имејла на адресу reload.rs@undp.org. Одговори на питања биће послати имеjлом у року од три радна дана од пријема и биће јавно објављени на интернет страници локалне самоуправе.

ИНФОРМАТИВНЕ СЕСИЈЕ И МЕНТОРСКА ПОДРШКА

Инфо-сесија (дан отворених врата) за све заинтересоване организације биће одржана 25.04.2023.године  у 11 часова у Визиторском центру, улица Првог Устанка 1 А, 34310 Топола (Туристичка Организација ,,Опленац“ Топола) како би се представила правила и услови Јавног позива.

У току трајања Јавног позива биће организована обука за представнике заинтересованих ОЦД о пројектном циклусу и припреми предлога пројеката. Такође, заинтересованим ОЦД биће на располагању менторска подршка за припрему предлога пројеката, а која ће бити отворена и јавна.

Тачан датум и место одржавања обуке за представнике ОЦД биће објављени на интернет страници локалне самоуправе.

    

ПРЕДАЈА ПРИЈАВА:

Попуњена пријава (са комплетном захтеваном документацијом) треба да се достави у једном штампаном примерку и електронској форми (искључиво на УСБ меморији) у једној затвореној коверти путем препоручене поште на адресу:

 

Општина Топола, Комисија за оцену предлога пројеката по Јавном позиву упућеном  организацијама цивилног друштва, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола,

или лично током радних дана (понедељак-петак), у периоду од 07:00 до 15:00 сати у Општина Топола, Писарница Општинске управе Општине Топола, Булевар Краља Александра I број 9, 34310 Топола.

Спољашња страна коверте мора да садржи назнаку „За јавни позив ReLOaD2“, назив и адресу подносиоца пројекта, назив пројекта и навод “Не отварати.

Рок за предају или слање пријава је 24.05.2023.године , у 15 сати. О примљеној пријави ЛС ће водити уредну евиденцију. Сви подносиоци пријава који су предали предлоге пројеката, било да су прихваћени или одбијени, биће обавештени о резултату јавног позива најкасније 26.06.2023.године. Резултати ће бити објављени на интернет страници ЛС Топола, као и на огласној табли општине Топола.